Lub Homphiaj Ua Neej Yuam Kev – 22/3/2023

8805

 

 

Yelemis 41:4-10

Nqe cim:

Nej tsis txhob cia txojkev txhaum siv nej lub cev ib qho mus ua phem ua qias. Tiamsis muab nej lub cev pub rau Vajtswv ib yam li cov neeg uas Vajtswv twb tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, thiab muab nej lub cev pub rau Vajtswv siv ua qhov ncaj ncees.” (Loos 6:13).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Yisamayees ua kev txhaum ntxiv zoo li cas?
  • Yisamayees lub neej thiab nws qhov kev txhaum qhia paub nws ua neej yuam kev lub homphiaj li cas?
  • Peb paub ceevfaj dabtsi dhau zaj kawm no?

Tsis tseg qhov kev txhaum tua tus tswvxeev Nkedaliyas xwb, Yisamayees tseem ua txhaum dag thiab tua yim caum leej neeg tuaj ntawm Sekhees, Silaus thiab Xamalis tuaj hauv lub Tuamtsev fij khoom rau tus Tswv. Pom cov neeg tuaj fij khoom rau tus Tswv muaj kev nyuaj siab (nqe 5), qhia tawm kev tu siab txog lub nroog Yeluxalees swb rog. Txawm li ntawd, qhov kev tu siab ntawd tsis ua rau Yisamayees hlub, nws tseem muab lawv tua tuag xya caum leej thiab coj mus pov rau hauv lub qhovtshij uas Vajntxwv Axas khawb (nqe 7, 9). Tshuav kaum leej dim, vim lawv coglus yuav muab qib, nplej, roj txiv ntoo thiab zib ntab (nqe 8) rau Yisamayees. Vajtswv Txojlus sau txog tej no ua rau cov nyeem txhawj ntshai Yisamayees txojkev ua phem: Yisamayees muab cov neeg uas nws tua pov puv nkaus rau hauv lub qhovtshij ntawd.(nqe 9). Tom qab ntawd, Yisamayees tseem ntes cov neeg uas seem nyob hauv Mixepas, thiab coj mus rau hauv lub tebchaws Amoos (nqe 10).

Tej uas Yisamayees tau ua qhia paub nws ua neej yuam kev Vajtswv lub homphiaj. Nws yog caj ces nomtswv, twb tsimnyog nws nrog tus tswvxeev Nkedaliyas ua haujlwm, sib pab thiab kav lub tebchaws thaum raug txomnyem. Tiamsis Yisamayees tseem muab tus tswvxeev tua thiab ntes nws cov pejxeem coj mus ua qhev nyob tebchaws Amoos, uas yog haivneeg raug Vajtswv rau txim vim tsis ntseeg thiab tsimtxom Nws haivneeg (II Kevcai 23:3-6). Dua li ntawd, tej haujlwm uas Yisamayees ua qhia paub nws muaj peevxwm thiab kev txawj ntse ua thawjcoj, tiamsis nws cia li siv lub peevxwm thiab lub sijhawm tus Tswv pub ua yuam kev lub homphiaj, mus ua haujlwm rau cov Amoos.

Nimno, peb muaj ntau leej twb tsimnyog siv lub dag zog, sijhawm, peevxwm, nyiaj txiag… nrog rau kev ywjpheej hauv Yexus Khetos los ua Vajtswv tes haujlwm pab Pawg Ntseeg, los peb tseem siv tej uas tus Tswv pub mus ua raws li yus tus yamntxwv, lub siab ntshaw, siab qia dub… Thov kom Yisamayees tus qauv tsis zoo no ua rau peb paub ceevfaj. Cia li siv lub peevxwm, koob hmoov thiab tej uas tus Tswv pub los ua haujlwm rau tus Tswv thiab Nws lub Pawg Ntseeg.

Thov Vajtswv,

Nyuam yaus tus Vajtswv! Ua tsaug uas Koj pub rau nyuam yaus muaj kev ywjpheej nyob hauv Yexus Khetos thiab koob hmoov ua Koj haujlwm. Thov Koj siv nyuam yaus lub neej “ua qhov ncaj ncees” rau Koj. Amees.

Peb tabtom siv tej yam zoo uas tus Tswv pub zoo li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Yau-ees 3

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTp. Hồ Chí Minh: Trại Bồi Linh & Huấn Luyện Đặc Trách Và Ban Điều Hành Thanh Niên Tháng 3/2023
Bài tiếp theoHdĭp Soh Hdră Kñăm – 22/3/2023