Lo Lus Zoo – 5/2/2024

1860

 

 

Pajlug 12:25

Nqe cim

“Kev txhawjxeeb ua tau rau koj kev zoo siab ploj mus, tiamsis tej lus zoo yuav txhawb tau koj lub zog” (Pajlug 12:25).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Muaj yam dabtsi uas tsis muaj leejtwg khiav dhau?

–       Yam dabtsi daws tau qhov teebmeem no?

–       Koj siv zaj kawm no licas rau koj lubneej?

Yog muaj ib tug twg uas peb xav hais tias muaj lub siab tawv thiab tsis poob siab lossis tsis tas kev cia siab, ces tus ntawd yuav yog Vajntxwv Xalumoos, nws yog tus vajntxwv uas tau tus Tswv pub rau muaj koobmeej, npluanuj, thiab muaj tswvyim. Tiamsis Vajntxwv Xalumoos kuj lees hais tias txhua tus puavleej muaj “kev txhawjxeeb”. Tsis yog nws hais txog tej kev txhawjxeeb uas dhau mus sai sai xwb, tiamsis yog hais txog kev ntxhov siab kawg nkaus vim txhawj ntshai, rau qhov uas raug poob ib yam dabtsi uas muaj nqis heev nyob hauv lubneej. Thiab tej “kev txhawjxeeb” no tua ncaj nraim mus rau hauv tibneeg “nruab siab”, ua rau tus ntawd hloov tus cwjpwm thiab ua rau nws “tej kev zoo siab ploj mus”, vim nws hnov cuag li tabtom ris rawv ib lub nra hnyav tiv tsis taus thiab hnov lub siab qaug zog zis.

Tsis muaj leejtwg yuav qaij dhau “kev txhawjxeeb” hauv lubneej, tiamsis qhov tseemceeb yog peb yuav ua licas thaum ntsib tej kev sim siab li no. Vajntxwv Xalumoos qhia ib lub ncaujke muaj nqis rau tus neeg poob siab yog hais “tej lus zoo”. Peb puavleej paub lawm hais tias tej lus zoo muaj peevxwm kho tau lub siab uas tawg ntsoog tas. Lo lus “zoo” muaj lub ntsiab hais tias siab zoo, zoo nyob thiab qab zib, yog sijhawm thiab ua zoo. Tej lus hais tsis yog tsuas tseeb xwb tiamsis kuj yuav tsum yog lus “zoo” (Efexus 4:29). Tej lus zoo no tuaj ntawm Vaj Ntsujplig tuaj, txhais tau hais tias nyob hauv “kev txhawjxeeb”, tsis muaj yam dabtsi yuav muaj nqis dua Vajtswv Txojlus thiab kev nplig siab ntawm Vaj Ntsujplig tus uas nplig tibneeg siab.

Yog koj tabtom ntsib tej kev sim siab hauv lubneej, cia li los cuag Vajtswv Txojlus, qhib siab rau Vajtswv kom tau txais kev nplig siab, txhawb zog thiab tau kho zoo. Peb nyuaj siab thaum poob tej yam tseemceeb hauv lubneej, tiamsis thaum peb vamkhom Vajtswv thiab pom tej uas yog ntiajteb li tsuas nyob ibvuag thiab tsis yog yam ciaj tuag nrog yus lawm ces tej kev nyuaj siab, txhawjxeeb yuav tsis muaj nyob hauv peb ntxiv lawm (II Kauleethaus 4:16-18).

Nrog rau qhov ntawd, kuj yuav tsum nco ntsoov hais tias thaum peb cov kwjtij nkaujmuam tabtom muaj “kev txhawjxeeb” ces tej lus uas peb hais tseemceeb kawg nkaus, vim muaj qabhau kho tau lwm tus zoo, ua rau lawv tau “txhawb zog” lossis yuav ua rau lawv yim raug mob tshaj qub. Ntau zaug peb tej kwvtij nkaujmuam tabtom ntxhov siab tiamsis peb tsuas hais tej lus txiav txim, lus nkaug, feeb qhov yog qhov txhaum ua rau lawv haj yam raug ntxhov siab. Thaum zoo li ntawd, lawv tsis cheemtsum peb “qhia kev ua neej”, tiamsis cheemtsum tau ib nplooj siab hlub tshua,  tau “tej lus zoo txhawb tau lub zog”. Peb saib taus qhov tseeb, tiamsis tsis tau cai siv qhov tseeb ua cuabyeej los tua lossis ua rau lwm tus mob siab (Efexus 4:15).

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj tau pub Koj Txojlus thiab Tus Nplig Siab nyob hauv nyuam yaus lubneej. Thov pab nyuam yaus paub so hauv Koj thiab Koj Txojlus, thiab thov Koj pub rau nyuam yaus muaj “tej lus zoo” txhawb lwm tus lub zog. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas pheej siv tej lus zoo los sib pab tiv dhau tej kev sim siab hauv lubneej lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 36

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBí Quyết Không Ngã Lòng – 4/2/2024
Bài tiếp theoKlei Blŭ Jăk – 5/2/2024