Klei Blŭ Jăk – 5/2/2024

2531

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 12:25

Êlan kliăng: “Klei ênguôt ai tiê mnuih bi ktrŏ gơ̆, ƀiădah klei blŭ jăk bi mơak kơ gơ̆.” (Klei Bi Hriêng 12:25)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya mta klei mâo kơ jih jang mnuih amâo mâo pô tlaih ôh? Ya klei mgaih msir kơ klei dleh dlan anei? Si diih mă yua klei hriăm anei?

Tơdah mâo hlei pô drei mĭndah kjăp ktang leh anăn dleh êdu ai amâodah luč klei čang hmăng, pô anăn jing mtao Y-Salômôn yơh, sa čô mtao Aê Diê brei klei hing ang, mdrŏng sah, leh anăn klei thâo mĭn. Ƀiădah lĕ ăt mtao Y-Salômôn pô mơh lač leh snei, grăp čô ăt srăng mâo sơăi “klei ênguôt ai tiê”. Ñu amâo lač kơ klei ênguôt bhiâo ôh, ƀiădah lač kơ klei ênguôt ruă ai tiê kjham kjhuê̆ mơ̆ng klei huĭ hyưt kyua bi luč hĕ leh sa mta klei yuôm bhăn hlăm klei hdĭp. Leh anăn “klei ênguôt ai tiê” anei ksŭng ngă mŭt hlăm phŭn knhal mnuih, “hlăm lam ai tiê mnuih”, ngă bi lŭk mtŭk mtŭl jih jang klei sa čô mnuih ngă leh anăn ngă bi “ênguôt ai tiê” pô anăn kyua msĕ si klam sa ênông ktrŏ snăk tơl amâo dưi tŭ ôh leh anăn sa mngăt ai tiê êdu ai.

Amâo mâo ôh pô dưi tlaih kơ klei “ênguôt ai tiê” hlăm klei hdĭp, ƀiădah klei dleh dlan jing si hdră êlan drei tlă anăp. Mtao Y-Salômôn mtô sa hlăm lu hdră mkra msir mâo klei tŭ dưn kơ pô mâo ai tiê ktrŏ, anăn jing “klei blŭ jăk” yơh. Hlei pô hlăm phung drei bi knal kơ klei blŭ jăk dưi lŏ bi kơrŭ ai tiê mčah. Boh blŭ “jăk” čiăng lač kơ mnuih mâo ai tiê jăk, blŭ êdu êun leh anăn mmih, djŏ mmông leh anăn sĭt suôr. Klei blŭ amâo djŏ knŏng sĭt kpă ƀiădah brei “jăk” mơh (Êphêsô 4:29). Klei blŭ jăk anei hriê mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, mblang jing hlăm “klei ênguôt ai tiê”, amâo lŏ mâo mta klei mkăn jing yuôm bhăn hĭn kơ Klei Aê Diê Blŭ ôh leh anăn klei bi juh mơ̆ng Yang Mngăt Jăk jing Yang Pô Bi Juh.

Tơdah drei pô yơh dôk găn klei lông dlăng ruă knap hlăm klei hdĭp snăn nao bĕ kơ Klei Aê Diê Blŭ, hưn mdah ai tiê drei hŏng Aê Diê čiăng mă tŭ klei bi juh, bi kơrŭ, leh anăn bi hlao. Drei ênguôt hnĭng kyuadah luč lu klei yuôm hlăm klei hdĭp, ƀiădah tơdah drei knang kơ Aê Diê leh anăn ƀuh jih jang mta klei dŏ lăn ala knŏng jing bhiâo êjai leh anăn amâo lŏ djŏ jing klei djiê hdĭp hŏng drei ôh, snăn jih klei ênguôt hnĭng amâo lŏ dôk hlăm drei ôh (II Kôrantô 4:16-18).

Mbĭt ti djiêô anăn, ăt brei hdơr mơh snei, êjai phung ayŏng amai adei drei dôk hlăm “klei ênguôt ai tiê” snăn klei blŭ drei jing yuôm snăk, kyuadah ñu srăng ba klei bi hlao, “bi mơak ai tiê”, amâodah ngă bi ruă êka kjham hĭn. Lu blư̆ ayŏng amai adei drei dôk ruă ênguôt ƀiădah bi drei lĕ blŭ nanao yơh klei ƀuah, klei phat kđi, mblang klei djŏ klei soh ngă bi ruă kơ ayŏng amai adei hĭn mơh. Hlăm mmông msĕ snăn, digơ̆ amâo čiăng kơ drei “mtô lač” ôh, ƀiădah čiăng kơ ai tiê mâo klei khăp klei pap, čiăng kơ “sa klei blŭ jăk bi đru bi mđĭ ai leh anăn mâo klei tŭ dưn”. Drei mpŭ kơ klei sĭt nik, ƀiădah amâo dưi yua ôh klei sĭt nik anăn ngă mnơ̆ng bi blah pioh bi kdơ̆ng amâodah bi ruă êka ayŏng amai adei drei (Êphêsô 4:15).

Si ngă drei khăng yua klei blŭ jăk čiăng bi đru hdơ̆ng găp dưi găn klei lông dlăng hlăm klei hdĭp mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih brei kơ kâo Klei Blŭ Ih leh anăn brei Yang Pô Bi Juh dôk hlăm klei hdĭp kâo. Brei kâo tui duah nanao klei mdei êđăp ênang hlăm Khua Yang Pô leh anăn hlăm Klei Ih Blŭ, brei kơ kâo mâo “klei blŭ jăk” msĕ mơh, čiăng ba klei bi mđĭ ai kơ phung ayŏng amai adei kâo. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 36

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLo Lus Zoo – 5/2/2024
Bài tiếp theoLời Lành – 5/2/2024