Lŏ Bi Grăng Êlâo, Myơr Mnơ̆ng Êdei – 3/6/2024

491

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 5:21-24

Êlan kliăng: “Ƀiădah tơdah diih amâo pap brei ôh kơ arăng, Ama diih kăn srăng pap brei klei soh diih rei.” (Y-Mathiơ 6:15)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Klei bhiăn kna ti ya mta klei, čiăng phat kđi klei soh bi mdjiê mnuih? Si klei Khua Yang Yêsu mtô kơ klei lŏ bi grăng? Si drei ngă čiăng dưi lŏ bi grăng hŏng ayŏng amai adei drei?

Khua Yang Yêsu dôk mtô kơ klei gưt djă pioh klei mtă hlăm hnơ̆ng ai tiê. Hlăm klei bhiăn, klei mtă tal năm kăm klei bi mdjiê mnuih (Klei Kbiă 20:13). Ƀiădah klei Khua Yang Yêsu mtô, knŏng bi êmut amâodah ăl kơ ayŏng adei pô, ăt ngă soh bi mdjiê mnuih leh mơh. Khua Yang mtô: “Ƀiădah Kâo lač kơ diih, hlei pô ăl kơ ayŏng adei ñu srăng năng kơ klei phat kđi; hlei pô lač ‘Ih mluk’ kơ ayŏng adei ñu srăng năng jao kơ êpul khua phat kđi; hlei pô srăng lač, ‘Ih mluk mgu!’ srăng năng kơ war pui.” (êlan 22). Khua Yang brei ƀuh, ai tiê ăl bi êmut, mưč mač mnuih mkăn jing klei bi mdjiê mnuih leh, leh anăn Ñu amâo lŏ hưn klei mkăn êngao kơnăn ôh. Mblang jing, klei bi roh bi êmut găl amâodah amâo găl, Khua Yang amâo tŭ sơăi. Čiêm rông ai tiê bi roh bi êmut srăng atăt kơ klei bi mdjiê mnuih. Sa čô mnuih msĕ snăn amâo dưi myơr mnơ̆ng myơr amâodah wah lač ôh, tơl ñu lŏ nao “bi grăng” hŏng ayŏng adei ñu pô êlâo (êlan 24; Y-Markôs 11:25).

“Lŏ bi grăng” amâodah dôk êđăp ênang, mâo hlăm anăn klei bi pap leh anăn lŏ bi mrâo hĕ klei bi mguôp jăk siam. Klei bi pap jing knhuang tal êlâo čiăng lŏ bi grăng leh anăn Khua Yang kñăm hlăm klei wah lač Khua Yang mtô: “Pap brei kơ klei soh hmei, msĕ si hmei pap brei mơh kơ mnuih bi msoh kơ hmei leh.” (Y-Mathiơ 6:12). Tơdah bi pap brei leh, bruă tal dua jing lŏ mrâo klei bi mguôp. Khua Yang mtă mtăn brei drei dôk hdĭp êđăp ênang hŏng jih jang mnuih, čiăng dưi năng jing anak Aê Diê: “Jăk mơak yơh phung đru brei klei êđăp ênang hdơ̆ng mnuih, kyuadah Aê Diê srăng pia diñu phung anak Aê Diê.” (Y-Mathiơ 5:9). Sĭt yơh, drei amâo thâo klă nik ôh pô dih tŭ ư lŏ bi grăng hŏng drei amâodah hơăi, ƀiădah Klei Aê Diê Blŭ mtô mtă brei drei gĭr jih hnơ̆ng dưi: “Tơdah dưi, gĭr bĕ, dôk êđăp ênang hŏng jih jang mnuih.” (Rôm 12:18).

Hŏng Klei Aê Diê Blŭ mtô, drei hriăm kơ êlan hdră čiăng dôk hdĭp êđăp ênang hdơ̆ng pô, leh anăn mă yua êlan hdră anei hlăm klei bi mguôp hlăm gŏ sang. Klei hdĭp mâo klei dleh ñu, leh anăn phung mnuih soh hdĭp hrăm mbĭt jing dleh hĭn mơh. Grăp čô drei mâo sơăi klei bi knal amâo tlaih ôh hlăm klei amâo ư ai, klei amâo thâo bi djŏ hlăm gŏ sang. Čiăng dưi tlaih leh anăn mgaih msir klei amâo thâo bi djŏ hŏng klei khăp, klei mpŭ, brei drei hmiêt mkăp dôk hdĭp hŏng ai tiê klei mĭn dôk êđăp ênang tui si Klei Aê Diê Blŭ mtô. Knhuah hdĭp dôk êđăp ênang drei, amâo djŏ knŏng hlăm klei bi mguôp hlăm gŏ sang hdơ̆ng pô, ƀiădah wăt bi mđĭ klei bi mguôp hŏng Khua Yang, bi guh kơang kơ Anăn Ñu. Brei hdơr snei, drei amâo dưi nao giăm Khua Yang ôh tơdah ka mâo klei lŏ bi grăng hŏng ayŏng amai adei pô.

Si ngă drei dôk hdĭp hŏng ai tiê klei hmiêt mkăp dôk êđăp ênang hŏng ayŏng amai adei drei mơ̆?

Wah lač: Ơ Ama khăp hơiêng! Bi mni kơ Khua Yang kyua hŏng klei Ih săn asei mlei, kâo dưi mâo klei pap brei klei soh leh anăn mâo klei bi mtlaih. Akâo Khua Yang brei kâo mâo klei khăp, klei thâo mĭn, klei gĭr čiăng dôk hdĭp êđăp ênang hŏng ayŏng amai adei kâo tui si klei Khua Yang mtô. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Lêwi 27

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHais Sib Haum Ua Ntej, Fij Khoom Tomqab – 3/6/2024
Bài tiếp theoGiảng Hòa Trước, Dâng Của Lễ Sau – 3/6/2024