Klei Yuôm Mơ̆ng Klei Luă Gŭ – 4/9/2021

1623

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 5:5, I Y-Pêtrôs 3:15

Êlan kliăng: “Duah bĕ Yêhôwa, Ơ jih jang diih phung luă gŭ hlăm čar, phung ngă tui si klei ñu mtă; duah bĕ klei kpă ênô, duah bĕ klei luă gŭ; năng ai arăng srăng mdăp diih hlăm hruê klei Yêhôwa ngêñ.” (Y-Sôphôni 2:3).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei yuôm kơ klei luă gŭ hlăm klei hdĭp phung đăo? Ya klei drei čuăn tơdah thâo kral leh klei yuôm anei?

Lu hră mblang Klei Aê Diê Blŭ mkăn mblang Y-Mathiơ 5:5 djăp ênŭm hĭn, mâo boh blŭ hrô “diñu” hlăm prue ̆ tal dua êlan anei. “Jăk mơak yơh phung thâo luă gŭ, kyuadah DIÑU srăng dưn ya klei Aê Diê ƀuăn leh.” Snăn, hlei pô jing “DIÑU”? “DIÑU” jing phung thâo luă gŭ leh anăn “DIÑU” yơh jing phung “srăng dưn ya klei Aê Diê ƀuăn leh”. Blŭ mdê, KNŎNG phung thâo luă gŭ kơh dưi dưn lăn čar, dưi mđrăm mbĭt hŏng Khua Yang Yêsu kiă kriê hlăm sa êbâo thŭn êđăp ênang ti lăn ala, dưi dôk hlăm adiê mrâo lăn ala mrâo. Snăn yơh, thâo luă gŭ jing knuih yuôm bhăn êdimima, kyuadah thâo luă gŭ jing čoh čuăn kơ klei bi mtlaih. Sa čô mnuih amâo mâo klei luă gŭ bi êdah kơ ñu amâo thâo kral ôh kơ mngăt ai tiê ñu dôk ƀun ƀin knap mñai, amâo čŏk hia ôh kơ klei krưh mgao, čuôt klih ñu pô; mnuih msĕ snăn si dưi mă tŭ klei bi mtlaih čiăng dưi mŭt hlăm Ƀuôn Jăk.

Klei luă gŭ jing sa mta klei khut khat brei bi mâo hĕ, kyuadah klei luă gŭ jing sa mta klei mtă mtrŭn, khua pô hưn êlâo Y-Sôphôni brei thâo hlăm Y-Sôphôni 2:3. Blŭ mdê, sa čô jing leh dŏ Aê Diê, brei jing msĕ si Ñu yơh, brei mâo boh mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, hlăm anăn mâo klei luă gŭ, êdu êun. Anei amâo djŏ jing klei čiăng hrŏng ruah mă ôh, ƀiădah jing sa klei mtă čoh čuăn kơ grăp čô phung đăo brei gưt ngă, tui tiŏ leh anăn tui duah.

Êngao tinăn, luă gŭ jing sa mta knuih yuôm êdimi kơ klei hdĭp phung đăo brei mâo hĕ, kyuadah klei drei hưn bi sĭt amâo srăng mâo klei tŭ ôh, tơdah amâo mâo hŏng klei luă gŭ êdu êun, “Ƀiădah hlăm ai tiê diih brei diih mpŭ kơ Krist jing Khua Yang, kăp răng nanao čiăng mgang diih pô čiăng dưi lŏ wĭt lač kơ hlei pô êmuh čiăng thâo săng kơ klei diih čang hmăng;” (I Y-Pêtrôs 3:15). Mâo leh lu lĭn klei hưn bi sĭt mơ̆ng phung đăo jing hĕ hơăi mang, kyuadah klei diñu dôk hdĭp kƀah klei thâo luă gŭ. Hrô kơ klei bi luă gŭ pô, snăn lu phung đăo krưh mgao hưn kơ ñu yơh jing mnuih kpă ênô hĭn, doh jăk hĭn kơ pô mkăn, hrô kơ klei thâo gĭr, êdu êun, bi diñu lĕ hung kơ klei bi tăng mgăl. Tơdah ktang čiăng mâo klei dưi hĭn hlăm klei bi tăng mgăl kơ klei đăo, snăn ktang hĭn êjai bi luč hĕ mmông myun čiăng hưn bi sĭt hŏng pô drei dôk bi tăng mgăl.

Leh anăn brei hdơr snei, mơ̆ng klei luă gŭ yơh ba klei bi guh kơang kơ Aê Diê. Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač hŏng Phung Sang Aê Diê ti čar Rôm, tơdah phung đăo dôk hdĭp hŏng klei êdu êun, luă gŭ, leh anăn bi khăp hdơ̆ng găp snăn Aê Diê mâo klei guh kơang (Rôm 15:5-7). Êjai hlăk klei krưh mgao dôk tui duah klei bi guh kơang kơ ñu pô, snăn klei thâo luă gŭ tui duah klei bi guh kơang kơ Aê Diê. Blŭ mdê, klei thâo luă gŭ bi êdah hlăm klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hŏng pô mkăn leh anăn hŏng klei pô anăn tui duah klei bi guh kơang kơ Aê Diê.

Si ngă drei thâo kral mơ̆ klei yuôm mơ̆ng klei thâo luă gŭ čiăng čuăn dôk hdĭp tui si Yang Mngăt Jăk?

Ơ Khua Yang, akâo Ih brei kâo dôk hdĭp thâo luă gŭ leh anăn êdu êun hŏng Khua Yang leh anăn hŏng jih jang phung riêng gah kâo, čiăng kơ hŏng klei anăn kâo dưi jing sa čô hưn bi sĭt tŭ dưn kơ Khua Yang leh anăn bi guh kơang kơ Anăn Ih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Phung Khua Phat Kđi 20:1-18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Trần Văn Chiếm
Bài tiếp theoTầm Quan Trọng của Nhu Mì – 4/9/2021