Klei Yêhôwa Bi Juh – 13/7/2023

1616

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 45:1-5

Êlan kliăng:“Bi ih, ih tuôm duah klei prŏng kơ ih pô mơ̆? Đăm duah klei anăn ôh; kyuadah nĕ anei, Kâo dôk bi truh klei jhat kơ jih jang mnuih, Yêhôwa lač, ƀiădah Kâo srăng pioh ih hdĭp hlăm jih anôk ih nao ” (Y‑Yêrêmi 45:5)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Y‑Ƀaruk mâo klei ênguôt leh anăn čiăng mâo klei bi juh lĕ? Ya klei Aê Diê ƀuăn srăng brei nanao kơ ñu? Si drei ngă čiăng dưi mâo klei hơ̆k mơak leh anăn klei êđăp ênang nanao hlăm klei hdĭp?

Anăn Y‑Ƀaruk lŏ mblang jing mâo klei jăk jĭn. Hlăm thŭn tal pă mtao Y‑Yêhôyakim kiă kriê, Yêhôwa mtă kơ Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi čih klei Yêhôwa blŭ hlăm sa pŏk hdruôm hră leh anăn Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi ruah leh Y‑Ƀaruk jing pô čih hră, “…Y‑Baruk čih ti sa pŏk hdruôm hră klĭt tui si klei Y‑Yêrêmi hưn jih jang klei Yêhôwa blŭ leh kơ ñu” (Y‑Yêrêmi 36:1-4). Y‑Ƀaruk dôk sĭt suôr hŏng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi hlăm bruă mă, kyuanăn ñu thâo klă kơ jih jang klei Aê Diê blŭ djŏ kơ klei phung Yuđa jing ară anei hin leh anăn ya klei srăng truh kơ digơ̆. Ƀiădah bi ară anei, tơdah jih jang klei bi sĭt tui si klei Yêhôwa blŭ leh, ñu mâo klei êdu ai leh anăn krao ênguôt snei: “Knap mñai yơh kơ kâo! kyuadah Yêhôwa thiăm leh klei ênguôt kơ klei ruă kâo; kâo êmăn hŏng klei krao ênguôt, leh anăn amâo mâo klei mdei ôh” (êlan 3). Yêhôwa bŏ hŏng klei pap bi juh leh Y‑Ƀaruk lač Ñu srăng brei kơ gơ̆ klei hdĭp wăt tơadah klei jhat srăng truh kơ jih jang mnuih. Leh anăn mâo sa klei êmuh Ñu êmuh Y‑Ƀaruk: “Bi ih, ih tuôm duah klei prŏng kơ ih pô mơ̆?” anei ăt jing klei mtă čiăng atăt gơ̆ kơ klei čuăn ngă mơh, “Đăm duah klei anăn ôh” (êlan 5).

Klei Yêhôwa bi juh sĭt nik bi luč jih klei ênguôt hlăm ai tiê Y‑Ƀaruk. Jing pô čih jih jang klei Aê Diê blŭ djŏ kơ klei bi kmhal phung găp djuê gơ̆, sĭt nik Y‑Ƀaruk đăo kơ klei anăn srăng bi sĭt. Ƀiădah tơdah truh mông bi sĭt jih jang klei, ai tiê ñu bŏ hŏng klei ênguôt leh anăn ruă kyuadah ñu ƀuh lăn čar jing ênguôl, gŏ sang bi ktlah, leh anăn klei hdĭp ñu pô amâo thâo ôh si srăng jing. Msĕ si lu phung hlăk ai mkăn mơh, Y‑Ƀaruk tuôm bi mĭn kơ klei hdĭp êdei anăp mâo klei jăk jĭn leh anăn ñu dôk mkŏ mjing klei hdĭp anăn. Mkă hŏng klei thâo ñu, năng ai klei anăn amâo dleh ôh. Ƀiădah bi ară anei si ngă dưi duah bruă prŏng kơ ñu pô lĕ êjai lăn čar mâo klei rai răk, klei hdĭp ñu pô mâo klei bi huĭ grăp hruê. Klei Yêhôwa ƀuăn kơ Y‑Ƀaruk sĭt nik brei kơ ñu mâo klei trei mđao leh anăn mâo klei rơ̆ng kjăp wăt tơdah dôk ti krah klei knap mñai dưn.

Klei Khua Yang ƀuăn kơ drei: “Kyuadah ênoh mưn kyua klei soh jing klei djiê, ƀiădah klei Aê Diê brei hơăi mang jing klei hdĭp hlŏng lar hlăm Krist Yêsu Khua Yang drei” (Rôm 6:23). Ti krah klei hdĭp bŏ hŏng klei dleh dlan, dlăng kơ klei ƀuăn anei ba hriê kơ drei klei hơ̆k mơak leh anăn klei êđăp ênang čiăng kơ drei amâo mĭn kơ klei “tui duah klei prŏng” kơ drei pô ôh, ƀiădah tui duah klei Aê Diê čiăng leh anăn Klei Ñu Blŭ.

Ya klei prŏng drei dôk tui duah? Drei đăo kơ klei Aê Diê ƀuăn leh kơ drei hŏng jih ai tiê mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê! Ih thâo klă hlei kâo jing leh anăn ya klei truh kơ kâo. Đru kâo thâo knang leh anăn jao jih klei hdĭp kâo hlăm kngan Ih, amâo tui duah bruă prŏng kơ kâo pô ôh.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Luk 21:5-38

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Tej Lus Nplig Siab – 13/7/2023
Bài tiếp theoLời An Ủi Của Đức Giê-hô-va – 13/7/2023