Klei Mtao Y-Salômôn Hưn Bi Sĭt – 27/8/2021

942

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 6:1-11

 

Êlan kliăng: “Ară anei Yêhôwa bi sĭt leh klei ñu ƀuăn” (II Klei Yăl Dliê 6:10a).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Mtao Y-Salômôn bi kƀĭn phung ƀuôn sang? Si ngă ñu hưn bi sĭt kơ klei Aê Diê sĭt suôr leh anăn bŏ hŏng klei khăp? Ya ngă ñu bi mni kơ Aê Diê? Drei ƀuh ya klei drei mâo čiăng bi mni kơ Aê Diê?

 Hlăm hruê yuôm bhăn myơr Sang Aê Diê tal êlâo leh anăn prŏng siam hĭn hlăm hƀuê ênuk, Mtao Y-Salômôn bi kƀĭn phung ƀuôn sang leh anăn hưn ti anăp phung ƀuôn sang hlăm ala mtao kơ klei thâo ñu mâo leh hŏng Aê Diê. Ñu čiăng lač hŏng digơ̆ Aê Diê jing Aê Diê sĭt suôr leh anăn bŏ hŏng klei khăp? Ñu sĭt suôr leh anăn bŏ hŏng klei khăp leh ba jih jang phung ƀuôn sang Aê Diê kbiă mơ̆ng čar Êjip hlăk đưm dih. Ñu sĭt suôr leh anăn bŏ hŏng klei khăp leh ruah Mtao Y-Đawit, pô “djŏ ai tiê” Ñu leh anăn“srăng ngă jih jang klei Ñu čiăng” (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 13:22) čiăng jing mtao diñu. Aê Diê sĭt suôr leh anăn bŏ hŏng klei khăp leh ruah Yêrusalem čiăng Anăn Ñu dôk tinăn, čiăng bi êdah ti krah phung ƀuôn sang Aê Diê leh anăn čiăng kơ phung ƀuôn sang Aê Diê dưi nao kwưh hŏng Aê Diê. Ñu sĭt suôr leh anăn bŏ hŏng klei khăp leh brei Mtao Y-Salômôn dưi čuê ama ñu “jing mtao kiă kriê Israel, msĕ si klei Yêhôwa ƀuăn leh” leh anăn kyua Mtao Y-Salômôn mơh dưi rŭ mdơ̆ng Sang kơ Anăn Ñu. Mtao Y-Salômôn thâo djăp mta klei ñu leh anăn phung ƀuôn sang ñu mâo, mơ̆ng klei hdĭp duh mkra, kđi čar truh kơ sang mtao ñu dôk kiă kriê, wăt bruă ñu dưi ruah čiăng rŭ mdơ̆ng Sang kơ Anăn ñu… jih jang kyua klei sĭt suôr leh anăn bŏ hŏng klei khăp Aê Diê. Mtao Y-Salômôn thâo săng pô dôk mda asei (I Bruă Mtao 3:7), ƀiădah dưi jao bruă klam rŭ mdơ̆ng sa boh Sang kơ Aê Diê leh kiă kriê mrâo mâo pă thŭn (I Bruă Mtao 6:1) leh anăn brei truh kjuh thŭn čiăng bi leh (I Bruă Mtao 6:37). Tơdah Aê Diê amâo răng kriê ala čar hlăm klei êđăp ênang, amâo brei klei thâo mĭn, mbĭt hŏng klei đru mơ̆ng phung mtao riêng gah (I Bruă Mtao 5:4, 12) năng ai ñu amâo dưi bi leh ôh bruă mkŏ mjing Sang Aê Diê prŏng siam msĕ snăn kơ Aê Diê. Kyua anăn, ñu hưn bi mklă hŏng phung ƀuôn sang snei: “Ară anei Yêhôwa bi sĭt leh klei ñu ƀuăn” (êlan 10a) leh anăn myơr klei bi mni “Mpŭ mni kơ Yêhôwa Aê Diê phung Israel” kyua “hŏng kngan Ñu Ñu bi sĭt leh klei Ñu ƀuăn leh” (êlan 4). Mơ̆ng klei Mtao Y-Salômôn hưn bi sĭt drei ƀuh anei klă sĭt jing klei bi mklă mơ̆ng mơ̆ng sa čô mnuih thâo kral klei khăp leh anăn klei Aê Diê răng mgang djuê ana ñu ăt msĕ mơh găp djuê ñu leh anăn kơ ñu pô. Mtao Y-Salômôn thâo ƀuh klei Aê Diê răng kriê leh anăn klei Ñu sĭt suôr hlăm djăp mta klei leh anăn ai tiê ñu bŏ hŏng klei hdơr knga kơ Aê Diê.

Grăp čô drei mâo klei thâo msĕ si Mtao Y-Salômôn leh mơ̆ ka? Tơdah ka, brei drei akâo kơ Aê Diê brei drei klei thâo ăt msĕ mơh thâo kral klei Aê Diê sĭt suôr čiăng grăp hruê drei ăt hưn bi sĭt msĕ si Mrao Y-Salômôn ti anăp grăp čô mnuih snei: Aê Diê bi sĭt leh djăp mta klei Ñu ƀuăn hlăm klei hdĭp kâo.

Si ngă drei lač leh anăn kơ drei lač kơ klei jăk Aê Diê brei kơ pô?

 Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo thâo klei sĭt suôr leh anăn klei khăp Ih brei kơ kâo, leh anăn hưn kơ klei jăk Ih kơ găp djuê leh anăn phung riêng gah kâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Phung Khua Phat Kđi 12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư NHÂM HÁN NAM
Bài tiếp theoLời Làm Chứng Của Vua Sa-lô-môn – 27/8/2021