Klei Knhal Tuč Kơ Mtao Y-Jôram – 13/9/2023

1847

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 21:18-20

Êlan kliăng: “Ñu mâo tlâo pluh dua thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê sa păn thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem; leh anăn ñu djiê amâo mâo pô hƀlŏk ênguôt ôh” (II Klei Yăl Dliê 21:20)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Mtao Y-Jôram mâo klei ruă amâo thâo hlao leh anăn djiê? Ya ngă phung ƀuôn sang amâo mâo pô mpŭ leh anăn hƀlŏk ênguôt ôh tơdah ñu djiê? Tơdah sa hruê ih wĭt kơ Khua Yang, tui si ih, ya klei phung riêng gah srăng mĭn kơ ih?

Amâo djŏ djăp klei ruă jing klei Aê Diê bi kmhal sơăi ôh, ƀiădah klei ruă Mtao Y-Jôram jing djŏ msĕ snăn êdi. Kyua klei Aê Diê bi kmhal, Mtao Y-Jôram “djiê hŏng klei knap snăk.” Klei djiê anei năng hŏng klei jing klei hdĭp myang jhat kjham mtao. Ai tiê mtao bŏ hŏng klei jhat, klei hdĭp brŭ rai, leh anăn prôč êhŭng mtao ăt kyua klei ruă mơh “kbiă ti tač.” Mtao ruă êjai dua thŭn, ruă kjham snăk ƀiădah truh ti mnĭt mông knhal tuč mtao ăt kăn kmhal kơ klei soh rei. Mtao Y-Jôram kiă kriê knŏng sapăn thŭn ti ƀuôn Yêrusalem, klei anăn brei ƀuh Aê Diê amâo brei klei jăk jĭn ôh kơ klei hdĭp mtao. Amâo djŏ knŏng dŭm anăn ôh, mâo klei ka tuôm mâo ôh jing tơdah mtao djiê amâo mâo pô hƀlŏk ênguôt ôh (êlan 20). Sa čô mtao êjai dôk hdĭp ngă klei jhat ƀai wăt kơ mnuih hlăm gŏ sang ñu pô, bi mdjiê jih phung adei ñu pô čiăng bi kjăp ƀuôn ala mtao ñu, kyuanăn phung ƀuôn sang bi êmut leh anăn dlăng hơăi mang. Ti anăp ală phung ƀuôn sang, Mtao Y-Jôram amâo năng jing mtao kơ diñu ôh. Kyuanăn, diñu amâo uêñ mĭn lu ôh kơ mtao, tơdah mtao djiê “Phung ƀuôn sang ñu amâo čuh pui mpŭ kơ ñu ôh, msĕ si pui arăng čuh leh kơ phung aê ñu” (êlan 19). Arăng ăt dơr mtao hlăm ƀuôn Mtao Y-Đawit, ƀiădah amâo dơr ñu hlăm msat pioh kơ phung mtao ôh. Êjai dôk hdĭp mtao knŏng mĭn mă kơ ñu pô kyuanăn mtao djiê hjăn păn amâo mâo pô hƀlŏk ênguôt ôh.

Trăn Klei Aê Diê Blŭ hruê anei čih yăl dliê klei knhal tuč kơ sa čô mnuih hdĭp amâo mâo klei yuôm leh anăn amâo mâo boh tŭ dưn kơ sa čô mnuih ôh. Anăn ăt jing klei knhal tuč kơ sa čô mnuih mâo ai tiê jhat ngă jhat wăt kơ mnuih hlăm gŏ sang pô, amâo gưt asăp kơ Aê Diê dôk mô̆ jing sa čô mniê kkuh kơ rup yang, čuăn êbat tui hlue êlan phung ƀai leh anăn ngă klei ƀai, atăt phung ƀuôn sang kơ klei kkuh mpŭ kơ rup yang, lui Yêhôwa Aê Diê phung aê ñu (II Klei Yăl Dliê 21:4, 6, 10). Jih jang klei knap truh kơ Mtao Y-Jôram amâo djŏ klei ƀri tăm truh ôh ƀiădah jing klei Aê Diê tăm pah wăt tơdah mâo lu blư̆ tuôm hưn êlâo leh kơ mtao, wăt hlăm klei mtao djiê, klei bhiăn dơr leh anăn klei djiê phung ƀuôn sang amâo hƀlŏk ênguôt ăt jing klei Aê Diê bi kmhal mơh. Klei hriăm Aê Diê čiăng bi hriăm drei mơ̆ng klei knhal tuč kơ Mtao Y-Jôram jing đăm brei sa čô hlăm phung drei hdĭp msĕ snăn ôh čiăng kơ drei amâo srăng mă tŭ ôh boh jhat mơ̆ng bruă soh drei ngă leh. “Đăm brei arăng mplư diih ôh; arăng amâo dưi mưč kơ Aê Diê ôh. Kyuadah ya mjeh arăng rah, ñu srăng wiă boh anăn mơh. Kyuadah hlei pô rah kơ kđeh ñu pô srăng wiă mơ̆ng kđeh ñu klei rai tuč…” (Galati 6:7-8a).

Ya klei knhal tuč kơ Mtao Y-Jôram mtă brei drei răng?

Wah lač: Ơ Khua Yang, đru kâo hur har hriăm Klei Ih Blŭ čiăng thâo leh anăn gưt kơ klei Ih čiăng hlăm klei hdĭp kâo čiăng kơ kâo amâo srăng tŭ klei knhal tuč bŏ hŏng klei knap mñai kyua klei soh kâo ngă leh ôh.

*Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 25

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhov Xaus Ntawm Vajntxwv Yehaulas – 13/9/2023
Bài tiếp theoKết Cuộc Của Vua Giô-ram – 13/9/2023