HTTL Cửa Việt: Ngày Ấy – Bây Giờ

1317

 

Thực hiện: Vũ Alpha – Mỹ Trinh