HTTL Cửa Việt: Ngày Ấy – Bây Giờ

731

 

Thực hiện: Vũ Alpha – Mỹ Trinh