HIỆP MỘT TRONG THÁNH LINH

1091

Cứu Chúa thương yêu hết loài người,
Xả thân thập giá huyết hồng tươi,
Dắt đưa nhân loại về Thiên Quốc,
Hiệp một trong thân Chúa với người.

Giữ gìn liên kết trong Thánh Linh,
Chúc tụng Chúa Cha suốt linh trình,
Niềm vui sự sống trên nét mặt,
Tỏa ngát hương thơm Chúa hòa bình.

Nhân loại chìm trong bể khổ đau,
Dốc công tìm kiếm những phép mầu.
Tri thức việc lành thành hư mất,
Con đường cứu rỗi kịp đến mau.

Chúa Giê-xu đến chỉ vì người,
Đành bỏ Ngai vàng mãi sáng tươi,
Chúa xuống trần gian trong thiên hạ,
Rao giảng Phúc Âm để cứu người.

Ngài dạy khuyên con sống hòa bình,
Tâm tình hiệp một trong Thánh Linh.
Yêu thương tha thứ, khiêm nhường đến,
Điều độ ân ban phước vĩnh sinh.

Chúa muốn chúng con sống cho Ngài,
Giữ gìn chức phận Chúa đã sai,
Siêng năng trung tín luôn trông cậy,
Phước hạnh Ngài ban xuống chẳng sai.

                                       PTK – Quảng Nam