Hdră Jăk Mơ̆ng Aê Diê – 25/8/2021

1190

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 3:1-2

 

Êlan kliăng: “Kyuadah kâo thâo ya jing hdră kâo mkra leh kơ diih,” Yêhôwa lač, “hdră brei klei jăk amâo djŏ ôh klei jhat kơ diih, čiăng kơ diih mâo klei čang hmăng kơ êdei.” (Y-Yêrêmi 29:11).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Mtao Y-Salômôn ruah čư̆ Môriah čiăng rŭ mdơ̆ng Sang Yang? Ya klei djo tuôm Čư Môriah hŏng klei đaŏ phung Israel leh anăn klei đaŏ phung đaŏ kơ Krist? Si ngă drei hdĭp sĭt đaŏ kjăp hlăm hdră jăk Aê Diê mprăp leh?

Mtao Y-Salômôn rŭ mdơ̆ng Sang kơ Aê Diê ti čư̆ Môriah jing anôk dưi ruah leh tui si hdră Ñu. Hlăm brô sa êbâo thŭn êlâo, ti čư̆ anei Y-Abraham gưt asăp Aê Diê myơr leh anak ñu Y-Isăk jing mnơ̆ng myơr čuh (Klei Mphŭn Dơ̆ng 22:2). Ƀiădah Aê Diê mâo sa hdră jăk kơ djuê ana ñu anăn brei leh sa drei biăp knô djiê hrô (Klei Mphŭn Dơ̆ng 22:13). Klei myơr mnơ̆ng ngă ngă yang mơ̆ng Y-Abraham jing sa klei bi knăl lač kơ sa klei mâo prŏng hlăm hdră Aê Diê. Anăn ăt jing ti čŏng čư̆ anei, hlăm brô sa êbâo thŭn êdei leh Mtao Y-Salômôn mphŭn rŭ mdơ̆ng Sang Yang snăn Anak Aê Diê ăt dưi myơr čiăng jing mnơ̆ng ngă yang. Kyua khăp kơ lăn ala hlăm anăn mâo diih leh anăn kâo anăn Aê Diê brei leh Anak Ñu mâo knŏng sa čô (Y-Yôhan 3:16). Hdră bi mtlaih anak mnuih mơ̆ng klei Khua Yang Yêsu djiê hrô mâo Aê Diê “čuăn pioh ñu leh mơ̆ng mphŭn klei hrih lăn ala” (I Y-Pêtrôs 1:20).

 Khua Yang khăp phung ƀuôn sang Ñu leh anăn Ñu mâo nanao sa hdră jăk kơ klei hdĭp phung jing dŏ Ñu wăt tơdah digơ̆ dôk hdĭp hlăm klei dleh dlan, lông dlăng. Đưm dih, wăt tơdah phung ƀuôn sang Aê Diê ngă soh leh anăn tŭ klei bi kmhal snăn Ñu ăt khăp leh anăn mâo sa hdră jăk kơ digơ̆ leh lač, “Kyuadah kâo thâo ya jing hdră kâo mkra leh kơ diih,” Yêhôwa lač, “hdră brei klei jăk amâo djŏ ôh klei jhat kơ diih, čiăng kơ diih mâo klei čang hmăng kơ êdei. Hlăk anăn diih srăng iêu anăn kâo leh anăn hriê wah lač kơ kâo, leh anăn kâo srăng hmư̆ diih. Diih srăng duah kâo leh anăn bi tuôm hŏng kâo tơdah diih tui duah kâo hŏng jih ai tiê diih” (Y-Yêrêmi 29:11-13).

Sang yang Mtao Y-Salômôn rŭ mdơ̆ng srăng jing anôk čiăng kơ phung ƀuôn sang Israel nao myơr mnơ̆ng kơ Aê Diê, tui duah Aê Diê, kwưh akâo kơ Aê Diê leh anăn dưi mâo klei pap brei, dưi mâo klei jăk mơak mơ̆ng Ñu. Grăp čô mnuih Israel sĭt nao hlăm Sang Yang srăng tui hluê gru jơ̆ng Y-Abraham, êbat hŏng klei đaŏ, nao kkuh mpŭ kơ Aê Diê hŏng ai tiê đaŏ knang kluôm ênŭm wăt tơdah klei hdĭp ară anei si srăng jing dưn mơh, diñu ăt tui hluê Y-Abraham, đaŏ nang Aê Diê mâo nanao hdră jăk kơ klei hdĭp pô.

Aê Diê jing Pô amâo mâo bi mlih. Ñu mâo nanao hdră jăk hĭn kơ klei hdĭp grăp čô drei. Wăt tơdah ya klei srăng tuôm, drei ăt thâo klei Ñu khăp amâo srăng bi mlih ôh leh anăn drei mâo nanao klei đaŏ knang, čang hmăng hlăm hră jăk hĭn Khua Yang brei leh kơ pô.

Drei đaŏ knang mơ̆ hlăm hdră jăk Aê Diê brei kơ klei hdĭp pô?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kâo đaŏ kjăp hlăm hdră jăk hĭn Ih brei kơ klei hdĭp kâo, čiăng kâo lŏ dơ̆ng nao giăm Khua Yang, kwưh akâo kơ Ih leh anăn dôk čang guôn Ih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Phung Khua Phat Kđi 10:1–11:11

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcBốn Lời Cầu Nguyện Đầy Năng Quyền Mà Mỗi Người Chồng Cần Cầu Nguyện Cho Vợ Mình
Bài tiếp theoChương Trình Tốt Đẹp Của Đức Chúa Trời – 25/8/2021