Gưt Kơ Pô Mâo Klei Dưi – 23/7/2021  

483

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 14:33-35

Êlan Kliăng: “…Kyuadah ung jing khua kơ mô̆ ñu, msĕ si Krist jing khua kơ Phung Sang Aê Diê. Phung Sang Aê Diê jing asei mlei Ñu, leh anăn Ñu jing Pô Bi Mtlaih kơ asei mlei. Msĕ si Phung Sang Aê Diê gưt kơ Krist, msĕ snăn mơh brei phung mô̆ gưt kơ ung diñu hlăm djăp mta klei. (Êphêsô 5:23-24).

 Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă kơ phung mniê hlăm klei bi kƀĭn? Ya ngă brei phung mniê gưt kơ klei anei? Klei hriăm anei msĕ mơ̆ hŏng klei ñu bi hriăm hlăm Galati 3:28? Hluê gưt tui si klei bhiăn Aê Diê mkŏ mjing leh ya klei đru kơ drei?

 

Êlâo kơ lač kơ ya klei phung mniê dưi ngă hlăk êjai mmông bi kƀĭn kkuh mpŭ kơ Aê Diê, Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač kơ sa klei bhiăn amâo dưi ngă soh ôh, anăn jing Pô grăp čô mnuih dôk bi kƀĭn čiăng kkuh mpŭ jing Aê Diê kơ klei êđăp ênang, amâo djŏ Aê Diê kơ klei mtŭk mtul ôh (êlan 33). Leh anăn, ñu mtă kơ phung mniê brei dôk ñăt hlăk êjai bi kƀĭn, tơdah mâo klei diñu čiăng thâo săng, brei diñu êmuh ung diñu ti sang (êlan 34). Klei bi hriăm anei msĕ si bi mklăk hŏng ya mta klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač leh hlăm Galati 3:28, hlăm Yang Krist amâo mâo klei bi kah gưl mnuih, êkei mniê ôh. Ƀiădah boh sĭt amâo mklăk ôh kyua ya klei ñu lač hlăm hră Galati jing lač kơ klei bi mtlaih Aê Diê brei kơ jih jang anak mnuih amâo kah ana mbha djuê ôh, bi ti nei ñu dôk bi hriăm kơ klei êđăp ênang hlăk êjai mmông bi kƀĭn kkuh mpŭ kơ Aê Diê. Snăn, klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi hriăm hlăm hră I Kôrantô lač kơ bruă mô̆ brei gưt kơ klei dưi mơ̆ng ung. Tơdah hlăk êjai bi kƀĭn mô̆ dôk dơ̆ng blŭ ti krah Sang Aê Diê amâo dah bi hriăm ung snăn srăng ngă klei mtŭl mtŭl, luč êđăp ênang, ngă soh hŏng klei bhiăn Aê Diê bi hriăm kơ klei gưt (êlan 34b, I Y-Timôthê 2:11-12).

 Snăn klei hriăm anei amâo djŏ jing kah mbha êkei mniê ôh hlăm klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê, leh anăn Khua ƀĭng kna Y-Pôl ƀrư̆ amâo dlăng phung mniê jing hơaĭ mang ôh, ƀiădah hlăm hlăm djăp anôk, hlăm êpul êya phung ƀuôn sang Aê Diê jing phung đaŏ leh anăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê brei hluê ngă klei êđăp ênang djŏ hdră bhiăn leh anăn klei dưi Aê Diê pô mkŏ mjing leh. Êngao anăn, klei bi hriăm anei ăt kăn djŏ mgô̆ brei phung mniê ngă ôh hlăk êjai mmông kkuh mpŭ brei dôk ñăt, klei bi mklă jing klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi hriăm hlăm hră I Kôrantô 11:5 lač kơ bruă phung mniê dưi wah lač amâodah mtô mblang hlăm sang Aê Diê.

Klah čŭn, klei hriăm yuôm bhăn hĭn kơ jih jang phung drei jing ya klei drei čiăng êmuh, ngă hlăk êjai mmông kkuh mpŭ kơ Aê Diê hlăm Sang Aê Diê, brei thâo răng klei anăn ba klei bi mđĭ ai kơ phung ƀuôn sang Aê Diê mơ̆ leh anăn ba klei êđăp ênang hlăm mmông kkuh mpŭ mơ̆? Hluê ngă klei bhiăn Aê Diê mkŏ mjing leh đru kơ djăp mta bruă ba nanao klei tŭ dưn kơ Sang Aê Diê leh anăn Anăn Ñŭ dưi mpŭ mni.

 

Si ngă drei bi êdah ai tiê gưt kơ klei dưi hlăm Sang Aê Diê?

 Ơ Aê Diê jing Khua Yang klei êđăp ênang! Akâo kơ Ih đru kâo mâo ai tiê mpŭ kơ Khua Yang bi êdah hlăm bruă gưt dŭm klei dưi Ih brei leh kơ kâo čiăng Anăn Ih dưi guh kơang, mguôp răng kriê klei êđăp ênang hlăm phung ƀuôn sang Aê Diê.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôsuê 2

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của BÀ MỤC SƯ NGUYỄN VĂN HƯNG
Bài tiếp theoThuận Phục Thẩm Quyền – 23/7/2021