Gưt Asăp Aê Diê Hlăm Djăp Mta Bruă – 26/11/2021

383

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 8:1-17

Êlan kliăng: “Jih jang klei mtă kâo brei leh kơ diih hruê anei brei diih răng kơ klei ngă tui hlue klei anăn, čiăng kơ diih dưi dôk hdĭp leh anăn jing lar êngŭm, leh anăn mŭt mă bha ala čar Yêhôwa kat asei leh čiăng brei kơ phung aê diih.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:1).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya hdră bruă yuôm bhăn Mtao Y‑Salômôn mdơ̆ng leh? Ya ngă ñu mdơ̆ng sang hjăn kơ mô̆ ñu? Ti klei gưt asăp mơ̆ng Mtao Y‑Salômôn kƀah klei kluôm ênŭm? Ya boh jhat ñu tŭ leh? Ya klei hriăm drei mâo mơ̆ng klei hdĭp Mtao Y‑Salômôn?

Mtao Y‑Salômôn ngă mtao 20 thŭn. Ñu bi êdah klei gưt asăp Aê Diê mơ̆ng bruă mdơ̆ng Sang Yang. Ñu ăt bi êdah klei gưt asăp leh bi hriăm hluê ngă klei bhiăn (êlan 15), mâo klei bhiăn mơ̆ng Y‑Môis leh anăn dŭm klei Mtao Y‑Đawit kčah mtrŭn. Hluê si klei bhiăn Y‑Môis mtă, grăp hruê brei myơr mnơ̆ng čuh, grăp hruê kăm pioh hruê Saƀat, grăp mlan pioh hruê mlan mrâo ƀlĕ, leh anăn tlâo knăm prŏng grăp thŭn. Dŭm klei Mtao Y‑Đawit kčah mâo bruă mbha kơ phung khua ngă yang leh anăn phung kăp đru sĭt myơr mnơ̆ng ngă yang grăp hruê, ruah mdưm phung kiă ƀăng mŭt Sang Yang. Mtao Y‑Salômôn gưt asăp hlăm djăp mta bruă kyua anăn jing asăp mtrŭn ama pô leh anăn boh nik jing mơ̆ng “Y‑Đawit mnuih Aê Diê mtă leh” (êlan 14); ăt msĕ mơh klei bhiăn Aê Diê mtă leh kơ Y‑Môis, ăt jing “mnuih Aê Diê” (II Klei Yăl Dliê 23:14).

Mtao Y‑Salômôn lŏ bi êdah klei mpŭ hlăm klei Aê Diê mtă leh ba anak mniê mtao Êjip kbiă mơ̆ng ƀuôn Y‑Đawit leh anăn mdơ̆ng kơ gơ̆ sa boh sang ti anôk mkăn. Leh mă mô̆ jing mnuih čar mkăn anei ñu brei gơ̆ dôk êjai ti sa anôk hlăm ƀuôn Y‑Đawit ƀiădah ñu thâo sĭt sa čô mô̆ snăn amâo dưi dôk giăm anôk dưm Hip Klei Bi Mguôp mơ̆ng Aê Diê ôh, anăn ñu dăp kơ gơ̆ anôk dôk ti anôk mkăn.

Msĕ si Mtao Y‑Salômôn jing sa čô mnuih djă pioh dŭm klei bhiăn Aê Diê. Khădah, klei ñu gưt asăp amâo kluôm ênŭm ôh kyua ñu amâo dưi djă pioh “jih jang klei mtă” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 8:1) kyua jing ung mô̆ hŏng mniê čar mkăn. Boh jhat jing êdei arăng mplư ñu hluê yang mkăn leh anăn luč klei Aê Diê hơêč hmưi, ala mtao lui kơ anak êkei ñu êdei anei knŏng adôk dua găp djuê Yuđa leh anăn Ƀenyamin (I Bruă Mtao 11:1-13; 12:20-21).

Aê Diê čiăng ñu gưt asăp kluôm ênŭm hlăm djăp mta bruă. Mtao Y‑Salômôn gưt leh asăp Aê Diê hlăm lu bruă ƀiădah amâo gưt asăp hlăm klei bi dôk ung mô̆. Klei amâo gưt asăp anei ngă kơ ñu bi luč klei hơêč hmưi hlăm klei hdĭp êdei anăp wăt tơdah ară anei Aê Diê brei lu klei jăk mơak, dưi ngă bruă prŏng kơ Aê Diê. Aê Diê ăt čiăng klei gưt asăp kluôm ênŭm hlăm grăp čô drei. Anăn jing klei gưt asăp hlăm djăp mta bruă. Klei amâo gưt asăp wăt tơdah knŏng hlăm sa mta bruă êjai ară anei ăt srăng truh kơ klei bi kmhal amâodah tŭ boh jhat ênguôt hnĭng hlăm êdei anăp, wăt tơdah ară anei drei hlăk mâo lu klei jăk mơak mơ̆ng Aê Diê.

       Drei ƀuh pô amâo gưt asăp hlăm ya mta bruă hlăm klei hdĭp mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ ih đru kâo thâo gưt asăp Ih hlăm djăp mta bruă. Tơdah mâo ya klei amâo gưt asăp hlăm klei hdĭp kâo, akâo kơ Ih pap brei leh anăn đru kâo lui hĕ čiăng amâo bi luč klei jăk mơak êjai ară anei wăt êdei anăp.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Bruă Mtao 18:36-19:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThông Báo: Tổ Chức Thánh Nhạc Giáng Sinh 2021 Của Ban Đại Diện TP.HCM
Bài tiếp theoVâng Lời Chúa Trong Mọi Lĩnh Vực – 26/11/2021