Feem Xyuam Ntawm Txojkev Cai – 22/1/2024

874

 

 

 Loos 3:9-20

Nqe cim:

“Rau qhov txhua tus uas ua raws li txoj kevcai yeej tsis muaj ib tug ncaj ncees tabmeeg Vajtswv li; txoj kevcai ntawd tsuas qhia kom neeg paub neeg txojkev txhaum xwb” (Loos 3:20)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Qhov kev sib txawv ntawm cov Yudais thiab lwm haiv neeg yog dabtsi?

–       Txojkev cai tseemceeb li cas rau cov Yudais?

–       Yuav ua li cas koj thiaj dim tau ntawm kev txhaum lub hwjchim?

Cov neeg Yudais yog cov uas nyob hauv Vajtswv Txojkev Cai, dua li lwm haiv neeg tsis yog cov zoo li ntawd. Txoj koobhmoov uas cov Yudais muaj yog tau Vajtswv muab txojkev cai rau lawv kom paub ua neej haum Vajtswv siab thiaj tau Vajtswv foom koobhmoov. Tiamsis Timthawj Paulus qhia meej hais tias tsis muaj qhov kev sib txawv ntawm cov Yudais thiab lwm haivneeg. Txhua tus puavleej nyob hauv kev txhaum txojkev tswj hwm (nqe 9).

Ntxiv mus, Timthawj Paulus muab ntau ntu Vajluskub hauv Phau Qub los ua timkhawv rau tej uas nws hais: Tsis muaj leejtwg totaub, tsis muaj leejtwg nrhiav Vajtswv. Txhua tus puavleej yuamkev, tsis muaj qabhau, tsis muaj leejtwg ua zoo (nqe 10-12; Ntawv Nkauj 14:1-3; 53:1-3). Lawv lub qa zoo li lub qhov ntxa qhib, hais tej lus dag, foom phem lwm tus (nqe 13,14; Ntawv Nkauj 5:9; 10:7; 140:3). Lawv ob txhais taw maj nroos mus tua neeg. Mus txog qhov twg ua kev kub nxhov thiab muaj kev quaj ntsuag qhov ntawd. Vim li ntawd, lawv yeej tsis paub txog txojkev kaj siab (nqe 15-17; Yaxayas 59:7-8). Lawv yeej tsis paub txog txojkev hwm thiab ntshai Vajtswv (nqe 18; Ntawv Nkauj 36:1).

Txawm yog kev cai zoo txaus nkaus, los Vajtswv haiv neeg txojkev ua neej yeej zoo tsis tshaj li lwm haiv neeg. Txojkev cai zoo li daim tsom iav rau Vajtswv haivneeg rov pom yus kom paub tias yus tsis muaj lub peevxwm ua tau raws li kev cai kom tau Vajtswv suav tias ncajncees (nqe 20). Tagnrho cov Yudais thiab lwm haiv neeg puavleej yog neeg txhaum ib yam thiab yuav raug Vajtswv txiav txim.

Ntau zaug peb pom ib txhia neeg zoo yam li lawv yog neeg zoo, ncajncees, lossis tej zaug yus pom yus zoo dua lwm tus,… Tiamsis qhov tseeb, txij thaum tibneeg poob rau kev txhaum ces txhua tus puavleej nyob hauv qab kev txhaum txojkev tswjhwm, tsi lees paub Vajtswv, qia dub, xav phem, hais lus phem, thiab ua haujlwm phem huvsi. Kev cai tsis ua kom tibneeg ua tau neej zoo dua tiamsis kev cai ua kom tibneeg rov pom yus txojkev tsis muaj zog, yus tej kev txhaum. Ntawd yog lub ncauj kev rau peb txawj tig los nrhiav txojkev pab kom peb dim txojkev txhaum uas yog los ntawm tus Tswv Yexus txojkev hlub. Los ntawm Vaj Ntsujplig lub hwjchim hloov neeg lub siab, txhawb kom peb txawj nrhiav Vajtswv, pab kom peb xav thiab ua kom haum Vajtswv siab, ua li ntawd peb thiaj saj tau txojkev kaj siab hauv tus Tswv txojkev hlub.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug uas Koj suav tias nyuam yaus yog neeg ncajncees dhau los ntawm Tswv Yexus! Thov pab kom nyuam yaus txawj nrhiav Koj txhua hnub thiab tas siab ua raws Koj siab nyiam hauv lubneej. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Puas tseem tshuav tej yam hauv lubneej qub tseem khuam rawv peb ko taw? Peb yuav muab tso tseg li cas?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 22

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLàm Theo Sự Công Chính và Ngay Thẳng – 21/1/2024
Bài tiếp theoBruă Klam Klei Bhiăn – 22/1/2024