Êyui Kơ Mnơ̆ng Jăk – 14/9/2023

1888

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 10:1-4

Êlan kliăng: “Kyuadah klei bhiăn jing knŏng êyui kơ mnơ̆ng jăk srăng truh” (Hêbrơ 10:1a)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă klei bhiăn “jing knŏng êyui”? Tơdah myơr mnơ̆ng ngă yang tui si klei bhiăn amâo dưi lăm hĕ klei soh ôh snăn ya jing boh tŭ sĭt kơ klei ngă yang? Mkă hŏng phung Israel hlăm ênuk Klei Bi Mguôp Hđăp, si phung đăo kơ Krist dôk dưn “mnơ̆ng jăk”?

Tơdah lač kơ klei bhiăn Y-Môis jing “knŏng êyui kơ mnơ̆ng jăk srăng truh”, pô čih hră čiăng lač klei bhiăn hưn êlâo kơ klei jăk mơak hlăm klei bi mguôp mrâo Khua Yang Yêsu srăng ba hriê. Bruă ngă mơ̆ng klei bhiăn bi êdah klei yuôm bi mâo hĕ “rup sĭt” knhal tuč kơ bruă Khua Ngă Yang Prŏng Khua Yang Yêsu Krist. Tui hlue sa klei mblang, drei ăt srăng dôk guôn čiăng dưi mă tŭ klei bi mtlaih klă ênŭm (Hêbrơ 9:28; 13:14).

Hlăm Knăm Bi Doh Klei Soh, arăng hƀrah êrah mnơ̆ng myơr ti dlông Hip Klei Bi Mguôp hlăm anăn arăng dưm dua pŏk mdhă boh tâo čih Pluh Mta Klei Bhiăn. Tui si djŏ Aê Diê dlăng kơ klei bhiăn čiăng ƀuh klei soh anak mnuih ngă leh, ƀiădah Aê Diê amâo dlăng ôh, Ñu dlăng kơ êrah mnơ̆ng ngă yang leh anăn pap brei klei soh digơ̆. Bruă myơr mnơ̆ng ngă yang anăn mâo klei tŭ knŏng êjai, “kyuadah êrah êmô knô leh anăn bê knô amâo dưi ôh lăm hĕ klei soh” (êlan 4). Kyuanăn yơh phung khua ngă yang myơr mnơ̆ng ngă yang nanao grăp thŭn. Găn hŏng klei ngă yang, phung Israel dưi nao kơ Aê Diê Pô doh jăk. Wăt tơdah mâo leh êrah mnơ̆ng ngă yang dưn, ƀiădah ai tiê kpă diñu mâo klei ƀuah nanao kyua klei kƀah diñu, amâo mâo sa čô ôh, wăt khua ngă yang dưn, kăn dưi dôk lei ti anăp klei guh kơang Aê Diê Pô Dlông Hĭn. “Ƀiădah hlăm klei ngă yang anăn mâo klei lŏ hdơr kơ klei soh grăp thŭn” (êlan 3). Klei myơr nanao mnơ̆ng ngă yang jing klei bi hdơr nanao kơ grăp čô mnuih ăt dôk ngă soh, čiăng snăk kơ Aê Diê pap brei, mơ̆ng anăn brei ai tiê digơ̆ mâo klei êpa mhao kơ “mnơ̆ng jăk srăng truh”, jing mnơ̆ng ngă yang klă ênŭm dưi msir mkra jih klei soh, amâo djŏ knŏng “guôm” ôh ƀiădah “lăm hĕ jih” klei soh. Leh anăn anei yơh jing klei Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem hưn tơdah ñu atăt mnuih mkăn nao kơ Khua Yang Yêsu: “Nĕ anei, Êđai Biăp Aê Diê, Pô lăm hĕ klei soh lăn ala” (Y-Yôhan 1:29).

Phung đăo kơ Krist hruê anei dôk hlăm “mnơ̆ng jăk srăng truh” (êlan 1). Hŏng êrah yuôm Khua Yang Yêsu tuh leh ti kyâo bi kal čiăng bi tui klei soh jih jang mnuih, jih jang klei bi kmhal kơ klei soh drei Aê Diê mă mđuĕ hĕ. Mông anei, drei dưi bi tuôm hŏng Aê Diê grăp hruê, blŭ hrăm hŏng Ñu, akâo Ñu pap brei jih jang klei soh drei leh anăn brei kơ drei mâo klei ktang dưi hŏng klei mplư hlăm klei hdĭp anei. Amâo lŏ mâo ôh mnơ̆ng mkăn jing jăk leh anăn mơak hĭn kơ klei hdĭp mrâo hlăm Khua Yang Yêsu Krist!

Ya drei ngă čiăng djă pioh klei bi mguôp kjăp hŏng Khua Yang leh anăn mâo klei bi knal nanao kơ klei jăk hlăm klei pap Ñu?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu, kâo lač jăk kơ Ih kyuadah Ih tuh leh êrah yuôm ti dlông kyâo bi kal. Êrah Ih myơr leh sa blư̆ man djăp kơ jih jang, mâo klei myang dưi bi doh jih klei soh kâo leh anăn brei klei myang čiăng kơ kâo hdĭp klei hdĭp mrâo mâo boh tŭ dưn kơ Ih. Kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua klei jăk Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 26

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Duab Ntawm Txojkev Zoo – 14/9/2023
Bài tiếp theoBóng Của Sự Tốt Lành – 14/9/2023