Dŭm Klei Bhiăn Mơ̆ng Klei Mă Bruă – 16/6/2022

848

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 10:9-15

Êlan kliăng: “Ƀiădah bi kơ ih, brei ih jing djŏ hnơ̆ng hlăm jih jang mnơ̆ng, gĭr tŭ klei knap mñai, mă bruă sa čô hiu hưn klei mrâo mrang jăk, bi leh klă bruă ih.” (II Y‑Timôthê 4:5).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei Khua Yang Yêsu bi hriăm phung ƀĭng kna sĭt nao ngă bruă? Si klei ngă sĭt nao hlăm ƀuôn prŏng amâodah ƀuôn điêt? Si srăng ngă sĭt arăng amâo jum amâodah bi kdơ̆ng? Si drei ba yua klei bhiăn mơ̆ng klei mă bruă Khua Yang bi hriăm?

Drei ƀuh tlâo klei bhiăn mơ̆ng klei mă bruă Aê Diê bi hriăm phung ƀĭng kna sĭt tiŏ nao. Tal sa, “Đaŏ Knang Kơ Aê Diê Kluôm Ênŭm”. Khua Yang amâo čiăng ôh phung ƀĭng kna mprăp prăk mah wăt tơdah lu amâodah ƀiă; diñu ăt kăn dưi ba wăt kdô pioh mkăp mnơ̆ng ƀơ̆ng rei, kăn dưi ba ao jhung amâodah ao yuôm bhăn čiăng hơô leh anăn bi klŭm asei mlei tơdah pĭt hlăm ktuê êlan; diñu ăt kăn dưi ba klĭt juă jing mnơ̆ng răng mgang jơ̆ng sĭt êbat hlăm čư̆ êbhơr amâodah knur; ăt kăn dưi ba giê dra čiăng đru diñu thiăm klei kjăp sĭt găn anôk amâo dap. Phung khua ƀĭng kna nao hŏng ƀiă hĭn čhum ao leh anăn mnơ̆ng yua, diñu hriăm đaŏ knang kơ Khua Yang jing Pô srăng mkăp brei kơ pô “…kyuadah mnuih mă bruă năng mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă.”

Tal dua, brei “Bi Leh Bruă Klam”. Khua Yang čiăng kơ phung ƀĭng kna Ñu brei mâo klei pral kdal hlăm mngăt, “êmuh bĕ hlei pô năng jum diih” thâo kral ti anôk amâodah hlei pô dôk mâo ai tiê êpa hmao hmư̆ Klei Aê Diê Blŭ. Brei diñu bi leh bruă klam Aê Diê jao sĭt nao ti anôk amâodah bi tuôm hŏng phung dôk mâo ai tiê êpa mhao anei “leh anăn brei diih dôk hlăm sang ñu tơl hruê diih đuĕ”, leh bi leh bruă jao kơh diñu dưi nao ti anôk mkăn čiăng lŏ dơ̆ng ngă bruă. Dŭm gŏ sang leh anăn hlei pô tŭ ư hmư̆ leh anăn tŭ mă Klei Aê Diê Blŭ năng dưi mâo klei êđăp ênang Aê Diê brei.

Tal tlâo, “Tlă Anăp Hŏng Klei Bi Kdơ̆ng”. Amâo djŏ ôh jih jang mnuih amâodah djăp anôk drông sơaĭ phung khua ƀĭng kna, tăp năng arăng hngah kơ digơ̆ hŏng jih ai tiê, “amâo jum”, “amâo hmư̆” snăn klei diñu ngă brei êđăp ênang hŏng bruă kbiă đuê̆ mơ̆ng ƀuôn prŏng amâodah sang anăn. Bruă ngă ktuh hĕ ƀruih jơ̆ng jing klei bhiăn mnuih Yuđa sĭt diñu wĭt mơ̆ng krĭng phung ti êngao; sĭt phung khua ƀĭng kna ngă snăn bi êdah diñu amâo lŏ djŏ tuôm ôh amâodah đua klam kơ phung hlăm sang amâodah hlăm ƀuôn prŏng anăn, phung anăn srăng tŭ bruă klam kyua amâo jum leh anăn amâo hmư̆ klei phung khua ƀĭng kna mtô.

Hlăm klei mă bruă Aê Diê hruê anei, brei drei ăt hlue ngă klei bhiăn anei čiăng amâo rŭng răng sĭt dôk hlăm klei kƀah, ƀiădah knŏng bi leh bruă klam Aê Diê jao, amâo mâo klei mĭn lui amâodah duah anôk mkăn jăk hĭn čiăng mă bruă kơ Aê Diê, drei ăt mâo sa klei ngă djŏ guôp, êdu êun hŏng klei bi kdơ̆ng, amâo mâo ai tiê phĭ, amâo luč lu mông ôh kơ klei bi tăng mgăl hơaĭ mang.

Drei dôk ba yua klei bhiăn Aê Diê bi hriăm hlăm klei pô mă bruă kơ Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo hdĭp hlue si klei bhiăn Ih mtô hlăm klei mă bruă kơ Aê Diê, čiăng kơ klei kâo mă bruă ba klei tŭ dưn kơ Sang Aê Diê Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 78:1-39

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Cai Rau Cov Ua Haujlwm – 16/6/2022
Bài tiếp theoNhững Nguyên Tắc Của Sự Phục Vụ – 16/6/2022