Tus Cai Rau Cov Ua Haujlwm – 16/6/2022

396

 

 

Mathais 10:9-15

Nqe cim:

Tiamsis koj tsis txhob ua li lawv. Koj yuav tsum tswj koj lub siab txhua lub sijhawm, ua siab ntev nyiaj tej kev txomnyem mus qhia Txojmoo Zoo thiab muab siab rau ua txhua yam haujlwm uas Vajtswv muab rau koj ua lawm kom tiav” (II.Timautes 4:5).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Tswv Yexus qhia rau cov thwjtim ua licas thaum mus ua haujlwm?

–  Thaum mus txog lub nroog lossis lub zos twg, yuav tsum coj licas?

–  Thaum luag tsis txais lossis tawmtsam yuav tsum ua dabtsi?

–  Koj siv cov lw ua tus Tswv haujlwm no zoo licas?

Peb nrhiav pom peb tug lw uas Tswv Yexus qhia cov thwjtim ua tus Tswv haujlwm thaum tau txib mus.

Tim ib, “Ntseeg Thiab Cia Siab Rau Tus Tswv”. Tus Tswv tsis xav kom cov thwjtim npaj nyiaj txiag txawm yog ntau lossis tsawg; lawv kuj tsis txhob nqa tej hnab ntim khoom noj; tsis txhob nqa lub tsho ntev uas yog lub tsho tseemceeb mus hloov thiab mus vov tom tej tog kev; lawv kuj tsis txhob nqa khau uas yog yam khoom thaiv kotaw thaum taug kev saum tej roob thiab kuj tsis txhob nqa pas nrig nrog lawv mus. Cov thwjtim yuav tsum nqa ris tsho thiab khoom tsawg xwb, lawv yuav tsum xyaum ntseeg thiab cia siab rau tus Tswv uas pub kom lawv muaj “rau qhov tus uas ua haujlwm yeej tsimnyog luag pub rau nws noj nws hnav”.

Tim ob, yuav tsum “Ua Tiav Tes Haujlwm”. Tus Tswv xav kom cov thwjtim yuav tsum muaj kev totaub sab ntsujplig, mus rau hauv tus uas txaus siab hu nej mus so hauv nws tsevyog zeem paub qhov chaw twg lossis leejtwg muaj lub siab ntshaw mloog Vajtswv Txojlus. Lawv yuav tsum ua kom tiav lub luag haujlwm uas tus Tswv muab thaum mus txog qhov chaw lossis ntsib cov neeg tabtom muaj lub siab ntshaw mloog Vajtswv zaj ces nyob hauv nws tsev mus txog thaum nej tawm hauv lub nroog ntawd mus”, thaum ua tiav haujlwm lawm mam li tawm mus rau lwm qhov chaw ua haujlwm ntxiv. Cov tsevneeg thiab cov neeg twg txaus siab mloog thiab txais yuav Vajtswv Txojlus yuav tau koob hmoov.

Tim peb, txaus siab hlo “Tiv Tej Kev Tawmtsam”. Tsis yog tagnrho txhua tus lossis txhua qhov chaw puavleej txais tos cov thwjtim, muaj qee zaus tsis muaj leejtwg kam txais li, tsis hu nej”, “tsis mloog tej lus uas nej qhiaces lawv yuav tsum ua siab mos siab muag los ntawm qhov uas tawm hauv lub nroog lossis lub tsev ntawd mus. Qhov uas nchos tej hmoov av yog cov neeg Yudais tej kablig kevcai uas lawv tawm hauv lwm haivneeg cheemtsam av los; thaum cov thwjtim ua li ntawd yog qhia paub tias lawv tsis ris lossis tas haujlwm rau cov tsevneeg lossis cov nroog ntawd lawm, cov neeg ntawd yuav tsum ris lub txim tsis txais thiab tsis mloog cov thwjtim qhia.

Txojkev ua Vajtswv haujlwm nimno, peb kuj cheemtsum ua raws nraim li tus lw saud kom peb thiaj tsis muaj kev txob txhawj thaum lub neej txomnyem, tiamsis niaj hnub ua kom tiav tes haujlwm tus Tswv tso tseg rau ua, lossis tsis nrhiav lwm qhov chaw ua haujlwm yoojyim dua. Peb kuj yuav tsum muaj tus cwjpwm zoo, muaj siab mos siab muag, tsis ntxub cov neeg uas tawmtsam, tsis siv sijhawm ntau nrog tej neeg sib cav tej zaj tsis muaj qab hau.

 

Kuv puas tseem tabtom siv tus lw uas tus Tswv qhia no ua Nws tes haujlwm thiab?

Thov Vajtswv,

Vajtswv, thov Koj pab kom nyuam yaus ua tau lub neej raws li Koj tus cai ua haujlwm, kom nyuam yaus ua tau Koj tes haujlwm tawg paj txi txiv thiab ua qhov muaj nqis pub rau Koj Pawg Ntseeg. Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Phau Ntawv Nkauj 78:1-39.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần III Năm 2022
Bài tiếp theoDŭm Klei Bhiăn Mơ̆ng Klei Mă Bruă – 16/6/2022