Đuĕ Bĕ Mơ̆ng Ƀuôn Ƀaƀilôn – 27/2/2024

4909

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 51:6-14, 45-46.

Êlan kliăng: “Êdei tinăn kâo hmư̆ asăp mkăn mơ̆ng adiê lač, “Ơ phung ƀuôn sang kâo, kbiă bĕ mơ̆ng ñu, čiăng đăm diih ngă soh mbĭt hŏng ñu, čiăng đăm diih srăng tŭ klei knap mbĭt hŏng ñu” (Klei Bi Êdah 18:4)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Ƀaƀilôn jing sa ala čar mdrŏng sah? Ya ngă Yêhôwa iêô mthưr phung ƀuôn sang Ñu đuĕ bĕ mơ̆ng Ƀaƀilôn? Klei hriăm mñă kơ drei brei hdĭp ti krah lăn ala hŏng si ai tiê?

Ƀaƀilôn jing lăn čar dưi thâo kyua klei ktang leh anăn mdrŏng sah. Hlăm hƀuê ênuk, Ƀaƀilôn tuôm ksŭng blah leh anăn mâo mă Asiri. Anei ăt jing čar ksŭng mblah Yêrusalem, mă jih ngăn drăp leh anăn mă phung Yuđa jing mnă kơ Ƀaƀilôn. Kdrêč Klei Aê Diê Blŭ anei lač kơ Ƀaƀilôn msĕ si sa kčok mah hlăm kngan Yêhôwa, brei jih jang lăn ala kpiê ruă; phung găp djuê mnuih mnăm leh kpiê gơ̆, kyuanăn phung găp djuê mnuih jing khŏ leh (êlan 7). Anei jing klei blŭ bi hmô kơ kpiê myang ngă kơ lu phung khăp kkuh mpŭ kơ diñu. Hƀuê ênuk brei ƀuh Ƀaƀilôn jing sa ala čar mdrŏng sah, ngăn drăp êbeh dlai kyua čhĭ mnia (Y-Êsêkiêl 17:4), tuôm mâo phung khua pô hưn êlâo lač jing “anôk guh kơang kơ jih lăn ala” (Y-Yêrêmi 51:41)… Khădah snăn phung ƀuôn sang knư̆ mdrŏng sah snăn klei hdĭp knư̆ bŏ hŏng phưi tha, mtŭk mtŭl. Tinei, Yêhôwa hơưi Ñu čiăng bi hlao kơ Ƀaƀilôn ƀiădah amâo dưi ôh, kyua klei soh mơ̆ng Ƀaƀilôn lu snăk leh anăn dlông truh kơ adiê (êlan 9). Kyua anăn, klei bi kmhal kơ lăn anei jing klă sĭt. Yêhôwa lač Ñu srăng rŭ ênua wĭt kơ Sang Yang Ñu (êlan 11), klei Ñu čuăn srăng bi kmhal diñu snăn Ñu srăng ngă.

Kyua anăn, Aê Diê mtă kơ phung ƀuôn sang Ñu snei, “Kbiă bĕ mơ̆ng krah ñu, Ơ phung ƀuôn sang kâo! êran đuĕ bi mtlaih klei hdĭp diih! êran đuĕ mơ̆ng klei Yêhôwa ngêñ hlơr! (êlan 45, 6a). Mta phŭn Aê Diê lač kơ phung ƀuôn sang Ñu kbiă mơ̆ng Ƀaƀilôn kyua êlâo hĭn, Ƀaƀilôn srăng tŭ klei bi kmhal kyua klei soh diñu ngă leh hŏng Aê Diê. Tal dua, phung ƀuôn sang Israel leh anăn phung Yuđa wăt tơdah dôk hlăm lăn Ƀaƀilôn ƀiădah diñu amâo jing phung ƀuôn sang tinei ôh, kyua anăn kbiă đuĕ bĕ mơ̆ng Ƀaƀilôn. Knŏng mâo sa hdră msir sa anăn jing kbiă đuĕ mơ̆ng Ƀaƀilôn snăn kơh phung ƀuôn sang Aê Diê srăng tlaih hmăi djŏ kyua Ƀaƀilôn klă sĭt srăng tŭ klei Aê Diê ƀuah mkra; knŏng kbiă mơ̆ng Ƀaƀilôn, phung ƀuôn sang srăng mâo klei êđăp ênang.

Hlăm sa hruê amâo sui ôh lăn ala ăt srăng tŭ klei bi kmhal mơ̆ng Aê Diê Ti Dlông Hĭn, “pui srăng ƀơ̆ng adiê tơl rai jih, leh anăn jih jang mnơ̆ng srăng lik”(II Y-Pêtrôs 3:12). Brei phung đăo hdơr wăt tơdah drei dôk ti lăn ala ƀiădah đăm jing dŏ ti lăn ala ôh (Y-Yôhan 17:14), kyua anăn đăm knŏng rŭng răng tui tiŏ klei mdrŏng sah ti lăn ala ôh, đăm knŏng mơak hŏng klei hdĭp jing êjai ti lăn ala ôh, đăm mkăm pioh ngăn drăp ti lăn ala ôh…ƀiădah brei hdĭp hŏng ai tiê srăng kbiă đuĕ mơ̆ng lăn ala. “Khăp mĭn bĕ kơ mnơ̆ng hlăm adiê, amâo djŏ ôh kơ mnơ̆ng ti lăn ala” (Kôlôs 3:2).

Drei dôk hdĭp hŏng ai tiê srăng kbiă mơ̆ng lăn ala ƀiădah amâo hơưi mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê ti dlông hĭn! Kâo mni kơ Ih kyua Klei Ih Blŭ mñă kơ kâo amâo jing dŏ ti lăn ala anei ôh. Akâo kơ Ih đru kâo mđing ai tiê klei mĭn hlăm anôk kâo jing ti Ƀuôn Ala Mtao, čiăng kâo amâo hơưi ya mnơ̆ng jing dŏ lăn ala jing êjai anei ôh. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 4

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCia Li Tawm Hauv Npanpiloos Mus – 27/2/2024
Bài tiếp theoHãy Ra Khỏi Ba-by-lôn – 27/2/2024