Cia Li Tawm Hauv Npanpiloos Mus – 27/2/2024

1020

 

 

Yelemis 51:6-14, 45-46

Nqe cim

“Tom qab ntawd kuv rov hnov dua ib lub suab hais saum ntuj tuaj hais tias: Kuv haivneeg, nej cia li tawm plaws hauv lub nroog ntawd mus! Nej tsis txhob nrog tus pojniam ntawd ua txhaum, nej thiaj li tsis nrog nws raug txim!” (Tshwmsim 18:4).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Npanpiloos yog lub tebchaws vammeej licas?

–       Vim licas tus Tswv nqua hu Nws haivneeg khiav tawm hauv Npanpiloos mus?

–       Zaj kawm no qhuab ntuas peb ua lubneej nyob hauv ntiajteb licas?

Npanpiloos yog lub tebchaws nto moo lug txog kev muaj zog thiab npluanuj. Nyob hauv keebkwm, Npanpiloos tau tuaj tua thiab txeeb tau lub tebchaws Axilias. Lawv kuj yog lub tebchaws tuaj tua lub nroog Yeluxalees, huab txhua yam khoom thiab ntes cov Yudais mus ua cevqhev rau tim Npanpiloos. Feem Vajluskub no hais txog Npanpiloos zoo li ib lub khob kub nyob hauv tus Tswv txhais tes uas muab rau neeg ntiajteb haus kom qaug, txhua haivneeg tau haus cov cawv hauv lub khob ntawd thiab ua rau lawv tsis meejpem lawm (nqe 7). Ntawm no yog lo lus paj hais txog cov cawv mlom ua rau coobleej qaug thaum lawv pe mlom. Keebkwm qhia paub hais tias Npanpiloos yog ib lub tebchaws vammeej, muaj noj muaj hnav txaus nkaus vim kev ua lagluam (Exekees 17:4). Cov cevlus tau hais txog Npanpiloos yog “lub nroog uas neeg ntiajteb qhuas” (Yelemis 51:41)… tiamsis cov neeg nyob hauv yim npluanuj, yim vammeej ces lawv lubneej yim ua phem ua qias. Nyob ntawm no, tus Tswv hais tias Nws khuvxim thiab xav pab Npanpiloos tiamsis pab tsis tau, vim Npanpiloos tej kev txhaum loj heev thiab nce mus nto ntuj lawm (nqe 9 HMOWSV). Vim li ntawd, Npanpiloos yeej yuav raug rau txim xwb xwb. Tus Tswv hais tias Nws yuav ua pauj qhov uas Npanpiloos tuaj rhuav tus Tswv lub Tuamtsev (nqe 11), nws twb npaj siab rau txim lawm ces Nws yeej yuav ua raws li ntawd.

Twb yog vim li ntawd, tus Tswv thiaj hais rau Nws haivneeg hais tias: “Cov Yixalayees, nej cia li khiav tawm hauv Npanpiloos mus! Cia li khiav kom nej dim ntawm kuv txojkev chim!” (nqe 45, 6a). Vimchiv tus Tswv hais kom Nws haivneeg khiav tawm hauv Npanpiloos mus twb yog vim: Thib ib, Npanpiloos yuav raug rau txim vim kev ua txhaum rau tus Tswv. Thib ob, cov Yixalayees thiab cov Yudais txawm yog nyob hauv tebchaws Npanpiloos los lawv qhov chaw nyob tsis yog ntawm no, vim li ntawd yuav tsum tawm hauv Npanpiloos mus. Tsuas muaj tib txoj ncaujkev nkaus xwb, ntawd yog khiav tawm hauv Npanpiloos mus tus Tswv haivneeg thiaj tsis raug puastsuaj vim Npanpiloos yeej yuav raug tus Tswv rau txim; tsuas yog khiav tawm hauv Npanpiloos, tus Tswv haivneeg thiaj tsis raug teebmeem.

Tsis ntev thiab lub ntiajteb no yuav raug Vajtswv Tus Muaj Hwjchim Loj Kawg Nkaus txiavtxim, “hnub ntawd lub ntuj yuav raug muab hlawv ploj tag thiab txhua yam saum nruab ntug yuav kub hnyiab yaj tag!” (II Petus 3:12). Tus ntseeg Yexus yuav tsum nco ntsoov hais tias txawm yog peb nyob hauv lub ntiajteb, los peb yeej tsis yog ntiajteb tug (Yauhas 17:14), vim li ntawd tsis txhob qaug rau txojkev npluanuj, txhob txaus siab rau lubneej ibvuag, txhob khaws txhua yam rau hauv ntiajteb,… tiamsis yuav tsum ua neej los ntawm nplooj siab txaus siab hlo tawm hauv ntiajteb no mus. Vajtswv Txojlus qhia hais tias: “Nej yuav tsum muab siab npuab tej uas nyob rau saum ntuj ceebtsheej, tsis yog muab siab npuab tej uas nyob hauv ntiajteb no” (Kaulauxais 3:2).

 

Thov Vajtswv

Vajtswv Tus Muaj Hwjchim! Thov ua Koj tsaug vim Koj qhuab ntuas nyuam yaus nco hais tias nyuam yaus tsis yog ntiajteb tug. Thov pab nyuam yaus paub tig kev xav mus rau Ceebtsheej, kom nyuam yaus tsis khuvxim tej uas nyob ibvuag hauv ntiajteb no. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas ua lubneej los ntawm nplooj siab txaus siab hlo tawm hauv lub ntiajteb no mus tsis muaj kev khuvxim?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 4

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Lắk: Tập Huấn Giáo Viên Kinh Thánh Hè 2024
Bài tiếp theoĐuĕ Bĕ Mơ̆ng Ƀuôn Ƀaƀilôn – 27/2/2024