Dôk Hmư̆ Asăp Khua Yang Blŭ – 19/6/2024

578

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 12:25-29

Êlan kliăng: “Kyua anăn brei drei hdơr knga kyua drei mă tŭ leh ƀuôn ala mtao arăng amâo dưi êyuh ôh. Snăn brei drei myơr kơ Aê Diê klei kkuh mpŭ bi mơak kơ Ñu hŏng klei mpŭ leh anăn klei huĭ” (Hêbrơ 12:28)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si knuih brei phung đăo kơ Krist mâo tơdah hmư̆ asăp Khua Yang? “Kyua drei mă tŭ leh ƀuôn ala mtao arăng amâo dưi êyuh ôh” ya čiăng lač? Thâo kral klei pap Aê Diê brei leh kơ drei, si ngă drei srăng mă bruă kơ Khua Yang?

Pô čih hră mơĭt Hêbrơ mtă kơ phung đăo, “đăm hngah kơ Pô dôk blŭ” ôh (êlan 25). Aê Diê blŭ leh kơ phung ƀuôn sang Ñu hŏng phung khua pô hưn êlâo leh anăn hŏng Khua Yang Yêsu Krist (Hêbrơ 1:1-2). Ƀiădah phung Israel hngah amâo čiăng hmư̆ ôh klei Khua Yang blŭ, leh anăn boh kơ klei anăn jing diñu amâo dưi mŭt hlăm Lăn Aê Diê Ƀuăn ôh. Tinei pô čih hră mơĭt Hêbrơ mtă brei phung đăo răng tơdah amâo čiăng hmư̆ ôh asăp Khua Yang, boh jhat srăng bŏ hŏng klei huĭ hĭn. Klei hriăm kơ klei doh jăk kpă ênô Aê Diê, klei phung Israel amâo mâo đăo ôh brei phung đăo hdơr pioh čiăng thâo luă gŭ hmư̆ leh anăn gưt asăp kơ Aê Diê.

Lŏ sa blư̆, pô čih hră mơĭt Hêbrơ atăt phung đăo lŏ wĭt kơ klei truh leh ti čư̆ Sinai hlăk Aê Diê blŭ kơ Y-Môis, čư̆ mgei bi êdah klei myang prŏng leh anăn klei guh kơang Aê Diê. Ti anăp Aê Diê, jih jang mnơ̆ng srăng mgei sơăi. Mâo lu ƀuôn ala mtao mdrŏng sah leh anăn jhŏng ktang čăt đĭ leh anăn rai. Klei kiă kriê kdrưh kơang ăt rai tuč mơh. Dŏ ngăn luč jih mơh. Knŏng phung jing mnuih ƀuôn sang “ƀuôn ala mtao arăng amâo dưi êyuh ôh”, jing Ƀuôn ala mtao Aê Diê Khua Yang Yêsu pô mdơ̆ng leh yơh srăng dôk nanao hlŏng lar. Leh anăn hŏng klei đăo kơ Khua Yang Yêsu Krist, drei jing sa čô mnuih ƀuôn sang hlăm ƀuôn ala mtao anăn.

Thâo kral pap Aê Diê brei leh kơ drei, “Snăn brei drei myơr kơ Aê Diê klei kkuh mpŭ bi mơak kơ Ñu hŏng klei mpŭ leh anăn klei huĭ” (êlan 28). “Hŏng klei mpŭ leh anăn huĭ” čiăng lač bi êdah kơ knuih thâo mpŭ leh anăn huĭ. Drei “mpŭ” kơ Aê Diê kyuadah drei thâo kral klei doh jăk leh anăn myang prŏng Ñu, bi drei jing mnuih amâo tŭ ôh. Drei “huĭ” kyuadah Aê Diê jing Pô klă ênŭm, Pô prŏng leh anăn Pô yuôm bhăn, bi anak mnuih drei jing phung amâo năng ôh. Êlâo hĭn, brei drei bi êdah klei huĭ mpŭ anăn hlăk drei hriê kkuh mpŭ kơ Ñu, bi êdah hŏng kdrăp drei čŭt hơô, knhuah drei dôk gŭ, klei drei mơak hŏng jih jang hdră kkuh mpŭ, ai tiê drei knŏng mĭn kơ klei mpŭ mni leh anăn bi mơak kơ Ñu.

Tơdah arăng jao kơ drei sa bruă klam, brei drei bi luă gŭ drei pô, mơak hŏng bruă anăn kyuadah drei mâo mmông myun dưi mă bruă kơ Khua Yang, amâo djŏ yap drei pô jing mnuih mâo bruă, mâo klei dưi leh anăn ngă klei mgao ôh.

Hdơr bĕ Aê Diê jing Pô bŏ hŏng klei khăp, klei jăk leh anăn bŏ hŏng klei thâo pap ƀiădah Ñu ăt jing Pô doh jăk mơh, Ñu srăng čuh hĕ jih jang klei soh.

Knuih leh anăn klei drei mă bruă mâo klei mpŭ mni kơ Aê Diê leh anăn bi mơak kơ Ñu mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo lač jăk kơ Ih kyuadah krah lăn ala yơ̆ng mgei anei Ih ƀuăn srăng brei kơ kâo Ƀuôn ala mtao arăng amâo dưi êyuh ôh. Lač jăk kơ Ih kyuadah klei pap Ih prŏng êdimima. Đru kâo thâo hdơr knga, hur har mă bruă kơ Ih hŏng klei thâo huĭ mpŭ čiăng bi mơak kơ Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 11

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxais Yuav Tus Tswv Lub Suab – 19/6/2024
Bài tiếp theoĐáp Ứng Tiếng Chúa – 19/6/2024