Dawb Huv Kawg Nkaus – 30/5/2024

620

 

 

I Thexalaunikes 5:23-24

Nqe cim:

“Thov Vajtswv tus uas pub rau peb tau nyob kaj siab lug, pab kom nej ua tau neeg zoo kawg nkaus. Thiab thov Vajtswv tsomkwm nej tus ntsujplig, nej lub siab thiab nej lub cev huv tibsi. Thaum peb tus Tswv Yexus Khetos rov los, nej thiaj yuav tsis muaj ib qhov txhaum li” (I Thexalaunikes 5:23).

Peb saib nyeem ntxiv hauv Phau Txhais Tshiab

“Thov Vajtswv uas pub txojkev siab tus cais nej kom dawb huv kawg nkaus, thiab tsom kwm nej tus ntsuj plig nej lub siab thiab nej lub cev kom zoo kawg tsis muaj chaw thuam mus txog thaum peb tus Tswv Yexus Khetos rov los. Tus Tswv uas hu nej yeej tso siab tau, nws yuav ua kom tiav.”

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus thov Vajtswv pub yam dabtsi rau cov ntseeg hauv Thexalaunikes?

–       Vim licas dawbhuv kawg nkaus yog yam txhua tus ntseeg yuav tsum muaj?

–       Lub zog twg pab peb ua tau lubneej dawbhuv?

Qhib thawj tsab ntawv, Timthawj Paulus hais txog cov ntseeg hauv Thexalaunikes txojkev ntseeg, txojkev hlub thiab txojkev cia siab (I Thexalaunikes 1:3), thiab xaus tsab ntawv, nws hais txog qhov uas Vajtswv ua rau cov ntseeg tau dawbhuv kawg nkaus (nqe 23). Yuav kom muaj lubneej ntseeg zoo li tej lus qhuab ntuas hauv tshooj 4 thiab 5, Timthawj Paulus thov Vajtswv pab cov ntseeg ntawm no muaj lubneej dawbhuv kawg nkaus. Txojkkev ntseeg rau ntawm Cawmseej Yexus pab tau dawbhuv meejmom, tiamsis nyob hauv lubneej nrog tus Tswv mus, cov ntseeg yuav tsum xyaum ua lubneej dawbhuv txhua hnub. Ntawm no yog ib txojkev sib txuas zus uas pab kom tus Tswv cov menyuam loj hlob yim hnub yim zoo thooj tus Tswv, ua tau lub neej zoo ib yam li Yexus Khetos. Timthawj Paulus taij thov “Vajtswv uas pub txojkev siab tus cais nej kom dawb huv kawg nkaus, thiab tsom kwm nej tus ntsuj plig nej lub siab thiab nej lub cev kom zoo kawg tsis muaj chaw thuam mus txog thaum peb tus Tswv Yexus Khetos rov los” (HMOWSV). Nqe 24 yog ib lo lus ua tabpov rau tus Tswv cov menyuam kev dawbhuv kawg nkaus : “Vajtswv tus uas hu nej los ua nws haivneeg, nws yuav ua kom tej no tiav, rau qhov nws yog tus uas ncaj ncees.”

Dawbhuv kawg nkaus yog yam uas txhua tus ntseeg yuav tsum muaj, ntawd yog homphiaj, yog feemxyuam ntawm Vajtswv cov menyuam ua neej kom phim tus Dawbhuv tej lus nqua hu: “Nej yuav tsum ua neeg dawbhuv rau qhov kuv yog tus uas dawbhuv” (I Petus 1:16). Tus Tswv tsis nqua hu kom peb dawbhuv sab nraud los ntawm peb lub dag zog, tiamsis tus Tswv ua kom tus neeg sab hauv dawbhuv. Kev txhaum yeej muaj nyob ibncig peb tiamsis ua neej dawbhuv yuav thawb kev txhaum txav deb mus thiab qhia peb ua haujlwm tshwm sab nraud. Vim li ntawd, txhua hnub peb haj yam khov kho thaum ntsib kev txhaum dag ntxias. Cov ntseeg ua neej nyob hauv lub ntiajteb puvnpo kev phem, paub tseeb hais tias kev ua neej dawbhuv yuav ntsib ntau kev nyuaj vim muaj ntau kev ntxeev ntxias nyob puag ncig, tiamsis Vajtswv tus uas pub txojkev kaj siab yuav pub Nws txojkev kaj siab rau peb kom ua tau lubneej dawbhuv.

Timthawj Paulus tej lus thov Vajtswv pab cov ntseeg hauv Thexalaunikes qhia pom hais tias txhua tus ntseeg yuav tsum tig mus rau lub homphiaj ua neej dawbhuv. Peb txhua tus yuav tsum vamkhom tus Tswv lub hwjchim, sib raug zoo nrog tus Tswv thiab Nws Txojlus kom yim hnub yim zoo thooj Tswv Yexus zoo li Timthawj Yauhas tau qhia tseg: “Yog leejtwg hais tias: Kuv twb nrog Vajtswv sib raug zoo lawm, tus ntawd yuav tsum ua nws lub neej kom zoo li Yexus Khetos lub” (I Yauhas 2:6). Ua neej nyob hauv kev tos hnub Tswv Yexus rov qab los, yog lub zog pab peb ua tau lubneej dawbhuv kawg nkaus rau thaum peb tseem ua neej nyob hauv ntiajteb no.

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas ncajncees! Nyuam yaus zoo siab thaum paub tias Koj lub homphiaj rau nyuam yaus yog ua neej dawbhuv kawg nkaus. Nyuam yaus tabtom tos ntsoov hnub Tswv Yexus rov los raws li Koj lub homphiaj rau nyuam yaus lubneej. Nyuam yaus tuav Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Levis Kevcai 23

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKiên Giang: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Tân Hiệp
Bài tiếp theoDoh Jăk Kluôm Ênŭm – 30/5/2024