Dâng Trọn Đời Con – 16/9/2019

1847

 

Giăng 19:17-22

17 Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. 18 Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài, lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở chính giữa.
19 Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó, có đề chữ rằng: Jêsus người Na-xa-rét, là Vua dân Giu-đa. 20 Vì nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh ở gần thành, và chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, chữ La-tinh và chữ Gờ-réc, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. 21 Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết: Vua dân Giu-đa; nhưng viết rằng, người nói: Ta là Vua dân Giu-đa. 22 Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết, thì ta đã viết rồi.

Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Phi-lát cho treo trên cây thập tự tấm bảng Chúa là Vua dân Giu-đa? Tại sao các thầy tế lễ cả đòi sửa tấm bảng đó lại? Đức Chúa Trời sử dụng những điều này để bày tỏ điều gì cho thế giới và cho chúng ta? Bạn đáp ứng thế nào với Vua trên muôn vua?

Sau khi đã đóng đinh Chúa Giê-xu, ông Phi-lát cho làm một tấm bảng ghi dòng chữ: “Giê-xu người Na-xa-rét, là Vua dân Giu-đa” rồi treo lên trên thập tự giá. Dòng chữ viết bằng ba thứ tiếng, tiếng Hê-bơ-rơ, ngôn ngữ của người Do Thái; tiếng La-tinh, ngôn ngữ của người La Mã; và tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ phổ biến của người ngoại. Ba ngôn ngữ đại diện cho toàn bộ thế giới thời đó giúp cho tất cả mọi người đều đọc hiểu. Các thầy tế lễ cả phản đối tấm bảng đó, đề nghị ông Phi-lát sửa lại nội dung là ‘Người này nói: Ta là vua dân Giu-đa’, nhưng ông không đồng ý.

Tổng đốc Phi-lát ghi tấm bảng “Giê-xu người Na-xa-rét, là Vua dân Giu-đa” với mục đích trả đũa dân Do Thái vì họ đã làm áp lực trong lúc xét xử khiến ông phải chiều theo ý họ mà xử tử Chúa, giờ đây ông không nhân nhượng họ nữa. Ngoài ra, ông Phi-lát cũng muốn dằn mặt người Do Thái đừng ai tự tôn mình hoặc tôn một ai đó làm vua ngoài Hoàng đế La Mã, coi chừng cũng sẽ bị xử tử như vua Giê-xu này! Các thầy tế lễ phản đối đòi sửa nội dung lại vì họ cảm thấy bị sỉ nhục khi tấm bảng ấy tố cáo họ đóng đinh vua của chính họ.

Xung đột nhau về nội dung tấm bảng treo lên trên cây thập tự của Chúa tuy là xung đột của Tổng đốc Phi-lát và các thầy tế lễ cả, nhưng họ không biết rằng Đức Chúa Trời sử dụng chính những bất toàn của con người để cho thế giới thời đó biết một điều, là các thầy tế lễ cả không chỉ đóng đinh vua dân Giu-đa mà họ đang đóng đinh Vua của cả hoàn vũ, Vua trên muôn vua. Người Do Thái phải trả giá cho hành động đóng đinh Con Đức Chúa Trời của họ. Ba ngôn ngữ phổ biến trong thế giới thời đó ghi trên tấm bảng là điều mà cả thế giới ngày nay cần phải biết, Chúa Giê-xu là Vua của thiên đàng, là Vua của cả nhân loại, và là Vua của mỗi người tin nhận Ngài. Ngày nay, chúng ta cảm tạ Chúa vô vàn vì Chúa Giê-xu, Vua thiên đàng đã chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta bằng cái chết đau đớn trên cây thập tự để chúng ta nhờ đó mà được sống. Mỗi chúng ta hãy tôn Chúa làm Vua đời sống mình, thuận phục theo sự chỉ dạy của Ngài qua Lời Kinh Thánh, và nguyện dâng trọn cuộc đời mình phục vụ Vua Giê-xu.

Bạn có bằng lòng dâng trọn cuộc đời mình phục vụ Vua Giê-xu chưa?

Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu của con, Đấng đã chịu chết thay cho tội lỗi của con. Con nguyện tôn Ngài làm Vua của đời con. Xin Chúa cai trị lòng con và sử dụng cuộc đời con theo ý Ngài muốn.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 19.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org