Cov Ntseeg Yexus Tau Dim Txoj Qub Kevcai – 20/4/2024

976

 

Loos 7:1-6

Nqe cim:

 “Tiamsis nimno peb twb dim txoj kevcai uas khi peb, rau qhov peb zoo li cov neeg uas tuag lawm. Niaj hnub no peb thiaj tsis ua peb lub neej raws li txoj qub kevcai uas sau tseg rau hauv ntawv, tiamsis peb ua peb lub neej raws li txoj kevcai tshiab uas Vaj Ntsujplig qhia” (Loos 7 :6)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus piav yam dab tsi rau cov neeg uas paub txoj kevcai?

–       Lolus “txoj kevcai” uas Paulus hais txog yog dab tsi?

–       Cov ntseeg ua Vajtswv haujlwm raws li txojkev tshiab ntawm Vaj Ntsujplig licas?

Timthawj Paulus tabtom hais rau nws haivneeg, uas yog cov Yixalayees uas paub txoj kevcai thiab coj raws li txoj kevcai (nqe 1). Paulus muab lawv pivtxwv li ib tus pojniam uas muaj txiv lawm nws yuavtsum ncaj ncees thiab mloog nws tus txiv lus mus txog hnub tus txiv tuag. Thaum ntawd nws tau ywjpheej mus yuav dua lwm tus txiv tsis txhaum kev nkauj kev nraug. Ib yam li ntawd, txoj kevcai muaj hwjchim kav cov neeg uas tseem ua neej nyob xwb, ua tsis tau li cas rau cov neeg uas tuag lawm. Cov ntseeg nyob hauv txoj kev coglus tshiab hauv Tswv Yexus cov ntshav, lawv twb tuag nrog txoj kev txhaum thiab nrog tus Tswv sawv rov qab los, lawv tsis nyob hauv txoj kevcai tswj lawm.

Yog li cov ntseeg yuav tsum paub lawv tau cawm dim ntawm tej kevcai uas yog Mauxes kevcai uas cov Yixalayees yuavtsum coj xws li ua kevcai txiav kom zeem paub hais tias lawv yog Anplahas xeebntxwv, tuav cov rooj kevcai uas nyob rau txhua hnub, txhua hli, tshwjxeeb yog kevcai daws kev txhaum hauv txhua lub xyoo…  Tej kevcai ua no yog tus duab rau txojkev theej txhoj uas Tswv Yexus twb ua tiav lawm xwb, cov ntseeg tsis raug coj cov kevcai theej txhoj no lawm.

Dua li txhua nqe kevcai uas pab kom peb ua tau lub neej zoo thiab dawbhuv, peb cov uas ntseeg lawm peb hajyam yuavtsum coj kom zoo, vim Tswv Yexus los rau hauv ntiajteb tsis yog los rhuav txoj kevcai tiamsis yog los ua kom txoj kevcai tiav (Mathais 5:17). Vim li ntawd, Tswv Yexus cov thwjtim hajyam yuavtsum ua kom zoo tshaj txoj kevcai thiab, Tswv Yexus qhia hais tias: “Nej twb hnov tej lus uas hais tias, ‘Hlub nej cov kwvtij thiab ntxub nej cov yeebncuab.’ Tiamsis nimno kuv qhia rau nej hais tias, ‘Hlub nej cov yeebncuab thiab thov Vajtswv pab rau cov uas tsimtxom nej” (Mathais 5:43-44). Thiab Tswv Yexus qhia ntxiv: “Yog nej xav kom lwm tus ua li cas rau nej, nej yuav tsum ua ib yam li ntawd rau lwm tus. Ua li no thiaj raws li Mauxes txoj Kevcai thiab raws li cov cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawm” (Mathais 7:12). Cov ntseeg yuavtsum kawm kev pehawm Vajtswv thiab kev sib txuas nrog tibneeg raws li Tswv Yexus zaj lus qhuab qhia saum roob (Mathais 5-7). Tswv Yexus hais tias, “Kuv qhia rau nej hais tias, yog nej tsis ua ncaj dua cov xibhwb uas qhia Vajtswv txoj Kevcai thiab cov Falixais, ces nej yuav tsis tau mus nyob saum ntuj Ceebtsheej” (Mathais 5:20).

 

Thov Vajtswv,

Tswv Yexus, nyuam yaus ua Koj tsaug, uas Koj tau tuag theej thiab pab nyuam yaus dim ntawm lub neej qub los ua lub neej tshiab. Thov Vaj Ntsujplig pab nyuam yaus ua tau txhua yam pub rau Vajtswv dhau los ntawm nyuam yaus lub neej tshiab. Nyuam yaus tuav Cawmseej Tswv Yexus lub npe thov, Amees. 

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Koj puas zeem paub hais tias koj twb tau cawmdim ntawm txoj kevcai qub los ua Vajtswv haujlwm raws li Vaj Ntsujplig txoj kevcai tshiab lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 14

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà NGUYỄN VĂN NHƯ
Bài tiếp theoPhung Đăo Kơ Krist Êngiê Leh Mơ̆ng Klei Bhiăn – 20/4/24