Cov Neeg Qhia Txojmoo Zoo Txhais Kotaw – 5/7/2022

791

 

 

Loos 10:14-15

 Nqe cim:

“Yog tsis muaj leejtwg txib lawv mus, lawv yuav ua li cas mus qhia txojmoo zoo? Vajtswv txojlus hais tias: Cov neeg uas mus qhia txojmoo zoo txhais kotaw zoo kawg li!” (Loos 10:15).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Plaub lo lus nug hais sib raws ntsaws hauv nqe 14-15 qhia pom hais tias yuav tsum muaj yam dabtsi thiaj coj mus tau kev cawmdim?
  • Yuav tsum muaj ob yam twg los ua tiav ob yam ntawd?
  • Totaub txog qhov no txhawb koj licas nyob hauv kev ua timkhawv rau Tswv Yexus?

Thaum hais txog txojkev cawmdim, Vajluskub hais txog ob sab, ntawd yog Vajtswv txojkev xaiv (Loos tshooj 9) thiab peb tibneeg li feemxyuam hauv kev txais yuav Txojmoo Zoo (Loos tshooj10). Yog li ntawd, yam yuav tsum muaj kom ib tug tibneeg txais yuav Txojmoo Zoo yog qhov uas tau hnov txog Txojmoo Zoo. Qhov no yog yam cheemtsum tiamsis tseem tsis tau txaus, vim yog tsis muaj Vaj Ntsujplig ua haujlwm ces tibneeg lub siab tawv yuav tsis txais yuav Txojmoo Zoo ib zaug li (Loos 8:5-8; 10:16). Yog li ntawd, yuav hnov Txojmoo Zoo kom tau txais kev cawmdim, yuav tsum muaj txaus ob yam tseemceeb: tim ib yog zaj qhia thiab tim ob yog tus qhia.

Nqe 14b (Phau Txhais Tshiab HMONG SV) hais tias: “Thiab cov uas tsis tau hnov txog nws yuav ua li cas ntseeg tau nws?” Vajtswv Txojlus taw meej hais tias zaj lus qhia yog hais txog “Nws”, lossis hais txog Tus Cawmseej. Tus Cawmseej lossis Tswv Yexus yuav tsum yog qhov tseemceeb tshwjxeeb ntawm Txojmoo Zoo. Yog tsis muaj Tswv Yexus ces yeej tsis muaj Txojmoo Zoo thiab tsis muaj kev ntseeg Tswv Yexus. Zaj lus qhia yog hais txog Tus Cawmseej thiab yog “Txojmoo Zoo” (nqe 15b). Timthawj Paulus tabtom siv Yaxayas 52:7 los hais txog cov neeg raug ua cev qhev hauv nroog Npanpiloos zoo siab thaum muaj cov tub xa xov tuaj tshaj xov txog qhov uas Vajtswv pub rau lawv rov los nyob lub Tebchaws Coglus Tseg – Ntawd yog txojmoo zoo vim tus Tswv haivneeg tau dim ntawm kev ua cev qhev rov los, thiab ntawd yog yam tshwjxeeb hauv Txojmoo Zoo. Yog li ntawd, “Txojmoo Zoo” ntawm zaj qhia yog txojkev cawmdim. Vim licas txojkev cawmdim yog txoj xov zoo? Vim tibneeg ua tsis tau ib yam dabtsi pab tus kheej tau cawmdim, tsuas yog los ntawm kev ntseeg xwb thiaj txais tau (Loos 1:16-17).

Yam tseemceeb tim ob yog tus qhia. “Yog tsis muaj leejtwg txib lawv mus, lawv yuav ua li cas mus qhia txojmoo zoo?” (nqe 15a). Timthawj Paulus qhia pom hais tias tus qhia yog tus tau Vajtswv thiab Pawg Ntseeg “txib” mus (Mathais 9:38; Tes Haujlwm 13:1-3). Muaj ntau tug tau txib mus ua cov Tub xa Txojmoo Zoo tshwjxeeb rau lwm lub tebchaws. Thiab tagnrho txhua tus ntseeg tau txib mus ua timkhawv rau Tswv Yexus (Mathais 28:18-20). Thov tus Tswv pab kom peb muaj lub siab tawv siv lub sijhawm tus Tswv pub los qhia Txojmoo Zoo rau lwm tus, thiab nco ntsoov hais tias: “Cov neeg uas mus qhia txojmoo zoo txhais kotaw zoo kawg li!” (nqe 15b).

Peb “txhais kotaw” puas npaj txhij mus tshajtawm Txojmoo Zoo lawm tau?

Tus Tswv! Nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj tau txib cov tub xa moo zoo coj Txojmoo Zoo tuaj rau tebchaws Nyab Laj, nyuam yaus thiaj paub Koj thiab tau ua Koj menyuam. Thov Koj pab nyuam yaus kub siab rau tes haujlwm ua timkhawv tshajtawm Txojmoo Zoo rau lwm tus. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Phau Ntawv Nkauj 106:40-107:22

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐêm Trù Bị Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Lần Thứ 48
Bài tiếp theoJơ̆ng Phung Nao Hưn Klei Mrâo Mrang Jăk – 5/7/2022