Cov Lus Rau Txim Cov Amoos – 28/9/2023

1998

 

 

Yelemis 49:1-6

Nqe cim:

2Tiamsis twb txog lub sijhawm uas kuv ua kom cov neeg uas nyob hauv lub nroog Lanpas hnov tej suab sib ntaus sib tua; lub nroog ntawd yuav puastsuaj thiab tej zos uas nyob ibncig yuav kub hnyiab tas…” (Yelemis 49:2a).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov Amoos muaj dabtsi ntsig txog cov neeg Yixalayees?

–       Cov Amoos ua tej kev txhaum loj npaum twg?

–       Yam twg qhia paub tus Tswv yog tus ua siab ntev, hlub?

–       Peb cheemtsum ua dabtsi thaum paub yus ua txhaum tus Tswv txoj kevcai?

Zoo ib yam li cov Mau-am, cov Amoos yog Lauj cov xeebntxwv uas yog nws tus ntxhais ob yug (Chivkeeb 19:36-38). Txawm yog txheebze cov neeg Yixalayees los Amoos tseem ua yeebncuab rau cov Yixalayees thiab, rau qhov cov Amoos pe tus mlom Maulej (I Vajntxwv 11:5, 7), thiab yog ib haivneeg nyiam sib tua, niaj hnub tua rhuav cov Yixalayees. Txawm li ntawd los, tus Tswv qhia rau Nws haivneeg yuav tsum ua zoo rau lawv (II Kevcai 2:18-19).

Ntu Vajluskub no cevlus hais txog txojkev rau txim rau cov Amoos vim lawv tau ua txhaum loj heev. Qhov kev txhaum tim ib, thaum tus Tswv haivneeg raug ntes mus rau tebchaws Axilias, lawv mus txeeb xeem Khas cheebtsam av nyob, muab lub nroog Lanpas ua tuamceeb nroog. Qhov no yog lub vimchiv tus Tswv nug, Cov Yixalayees tsis muaj tub los? Lawv tsis muaj ib tug los tuav lawv lub tebchaws li los? Vim li cas lawv cia cov neeg uas pe tus mlom Maulej tuaj txeeb xeem Khas cheebtsam av rau lawv nyob lawm?(nqe 1). Qhov kev txhaum tim ob, cov Amoos pe tus mlom Maulej, qhov kev pe tus mlom no muaj lub kevcai muab menyuam fij rau mlom. Zoo ib yam li cov Mau-am, pemlom thiab muab menyuam fij rau dab mlom yog qhov kev txhaum tus Tswv ntxub tshaj plaws. Qhov kev txhaum tim peb, Amoos khavtheeb, lawv khav hais tias kwj ha yuav puv nkaus paj hmab paj ntoos, lawv yuav tsis ntshai vim muaj toj roob hauvpes thaiv puag ncig, lawv tus vajtswv muaj hwjchim loj dua Vajtswv vim lawv twb txeeb tau cov Yixalayees lub tebchaws (nqe 4).

Tus Tswv hais txog Nws lub sijhawm, Nws yuav ua kev txhawj ntshai txhua qhov tuaj raug lawv, tus Tswv yuav cia kev tsovrog raug lawv haivneeg thiab lub tebchaws, tus Tswv haivneeg yuav ntiab lawv khiav tawm, lub nroog Lanpas yuav puastsuaj (nqe 2, 5). Tsis yog li xwb, ib zaug ntxiv peb pom Vajtswv lub siab ntev thiab txojkev hlub, nws yuav pub cov Amoos rov muaj tebchaws thaum Nws txhim tsa dua lub tebchaws Yudas thiab Yixalayees yav tom ntej (nqe 6). Tus Tswv ua rau lawv tsis vim lawv tsimnyog tau tiamsis yog vim Nws foom koob hmoov rau lawv kom tau nyob hauv tus Tswv lub tshwjchim uas cov Yixalayees twb txais thaum Nws zaum saum Daviv lub zwmtxwv.

Rau txim yog yam uas yuav tsum raug cov neeg ua txhaum rau Vajtswv. Tiamsis dhau qhov kev rau txim, yeej muaj kev hlub thiab lub siab hlub ntawm tus Tswv pub rau tus neeg txhaum. Peb kuj yeej ua txhaum tus Tswv txoj kevcai ncaj ncees thaum peb lub siab thiab ua haujlwm raws li kev txhaum coj, tsis mloog tus Tswv lus, txav deb tus Tswv, tiamsis cia li lees txim kom tau tus Tswv coj peb rov los.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv! Thov qhuas Koj lub hwjchim kav lub ntuj lub ntiajteb. Nyuam yaus paub tias Koj ua siab ntev rau cov neeg txhaum. Thov pab kom nyuam yaus paub lees txim thaum ua txhaum rau Koj. Amees.

Peb puas lees txim kiag lub sijhawm thaum peb ua txhaum rau tus Tswv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Loos 12:1-13:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHọp Bạn Bồi Linh Trung Niên – Chúa Là Nơi Nương Náu
Bài tiếp theoKlei Phat Kđi Phung Amôn – 28/9/2023