Coglus Thiab Ua Tiav – 19/9/2023

1502

 

 

II Kevcai 23:17-18; 21-23

Nqe cim:

Thaum nej coglus rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, nej tsis txhob rhuav tej lus cog tseg ntawd; tus TSWV yeej tsis tseev li, yog nej rhuav ces nej yuav txhaum.” (II Kevcai 23:21).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus Tswv haivneeg muaj feem xyuam li cas thaum coglus rau tus Tswv?

–       Vajtswv qhia li cas txog kev ua tiav tej lus cog tseg?

–       Peb kawm tau yam dabtsi hais txog kev coglus thiab ua tiav?

Txhua tus neeg Yixalayees puavleej muaj feem coglus rau tus Tswv, xws li coglus muab khoom fij rau Vajtswv ua Nws tsaug vim Nws cawm dim lossis tau tej koob hmoov tus Tswv pub (Levis Kevcai 7:16). Dua li ntawd, txojkev coglus yog coglus ua ib yam dabtsi rau tus Tswv lossis kuj yog ntsig txog qhov caiv ib yam dabtsi kom haum tus Tswv siab.

Tej lus cog tseg thiab ua kom tiav nws yog txaus siab ua, qhia tshwm lub siab hwm tus Tswv thiab rau lwm tus paub zoo ib yam li tus sau Phau Ntawv Nkauj 116:14 tau hais: kuv yuav muab tej uas kuv tau coglus tseg lawm fij rau koj.” Yog coglus tas tsis ua kom tiav tej lus cog tseg rau Vajtswv, tus neeg ntawd ua txhaum (nqe 21). Hauv nqe 17-18, txawm yog tus neeg coglus muaj feem xyuam yuav tsum ua kom tiav, los tsis yog li ntawd es muab tej nyiaj tsis ncaj ncees los ua kom tiav cov lus cog rau tus Tswv. Vajtswv txwv tsis pub cov txivneej, pojniam Yixalayees uas ua nkauj ua nraug zoo li lwm haivneeg thiab siv tej nyiaj ua phem ua qias ntawd ua tiav tej lus cog tseg rau Vajtswv. Nov yog ib yam uas phem kawg nkaus tabmeeg tus Tswv. Coglus tiamsis tsis ua tiav lossis coglus thiab muab tej nyiaj tsis ncaj ncees ua tiav ces yog ua kom qias tus Tswv lub npe xwb.

Ntau leej thaum ntsib tej kev txomnyem hauv lub neej lossis thaum thov ib yam twg ntawm tus Tswv pheej coglus rau Nws. Muaj qee tus ncaj ncees ua tiav tej lus cog tseg, paub ua tus Tswv tsaug vim Nws teb lawv tej lus thov. Tiamsis kuj muaj ibtxhia thaum tus Tswv pab dhau tej kev txomnyem, tau yam uas nws thov cia li hnov qab tej lus cog tseg lossis tsis ua kom tiav tej lus cog tseg. Qhov no yog ua txhaum muab tus Tswv lub npe mus hais ua dog ua dig, vim nws tuav tus Tswv lub npe thov yam uas nws xav tau. Txhua zaus thaum noj tus Tswv rooj mov peb muaj kev coglus yuav qhia tus Tswv txojkev tuag mus txog hnub Nws rov qab los; coglus sib hlub mus tas simneej hnub sib yuav; coglus qhia menyuam raws li tus Tswv Txojlus hnub muab menyuam fij rau Vajtswv… Peb tseem nco lossis twb hnov qab lawm? Thiab ua tiav tej lus cog tseg ntawd li cas? Qhov kev coglus pib hauv lub siab tuaj, thiab ua tiav yog lees paub hais tias yus tau txais lawm, tus Tswv teb rau kuv, thiab kuj yog lub tswvyim ua timkhawv txog tus Tswv rau cov neeg nyob ibncig peb. Yog li ntawd, thaum coglus yam dabtsi rau tus Tswv cia li ua tib zoo ua kom tiav.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, Koj yog tus uas hais li cas ua li ntawd mus ibtxhis, thov zam txim rau nyuam yaus, muaj ntau zaus nyuam yaus coglus tiamsis ua tsis tiav rau Koj. Thov qhia nyuam yaus nco ntsoov ua tiav tej lus cog tseg rau Koj. Amees.

Puas tseem muaj cov lus cog tseg uas peb tsis tau ua tiav rau tus Tswv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Loos 2

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThông Báo & Thư Mời V/v Lễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HTTL Nguyễn Tri Phương
Bài tiếp theoɃuăn Leh Anăn Bi Sĭt Klei Ƀuăn – 19/9/2023