Čiăng Kơ Phung Amâo Đaŏ Thâo Kral Aê Diê – 28/7/2021

593

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 2:11-18.

 

Êlan Kliăng: Kyuanăn nao bĕ diih mjing phung ƀĭng kna hlăm jih jang găp djuê mnuih, ngă ƀaptem kơ diñu hlăm anăn Ama, anăn Anak, leh anăn anăn Yang Mngăt Jăk ” (Y-Mathiơ 28:19).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Mtao Y-Huram bi mni kơ Aê Diê? Ya klei ñu ƀuăn srăng đru? Ya ngă ñu tŭ ư đru mguôp hlăm bruă mkŏ mjing Sang yang? Ya klei brei drei ngă čiăng kơ lu mnuih thâo kral Aê Diê leh anăn kkuh mpŭ, mă bruă kơ Ñu?

Sang yang ti Yêrusalem amâo djŏ knŏng mâo mtao leh anăn phung ƀuôn sang Israel ôh rŭ mdơ̆ng ƀiădah Aê Diê ăt yua phung thâo mbruă mơ̆ng tač êngao. Leh hmư̆ klei čiăng tiŏ nao sa čô thâo mbruă mă bruă hŏng mah, kông đru rŭ mdơ̆ng Sang yang, Mtao Y-Huram ƀuôn Tir ƀuăn srăng tiŏ nao sa čô êkei mbruă mâo klei thâo săng, anak êkei sa čô mniê mơ̆ng phung anak mniê Dan, leh anăn ama ñu jing sa čô êkei ƀuôn Tir, mâo truh pluh dua mta klei thâo, čiăng mă bruă mbĭt hŏng Israel. Mtao Y-Huram ăt mtă kơ Mtao Y-Salômôn lŏ mơĭt wĭt mdiê ƀlê, mdiê ôrgơ, êa boh ôliwơ, leh anăn kpiê kyua Israel jing sa krĭng mâo lu mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, leh anăn ñu srăng druôm kyâo hlăm čar Liƀan mơĭt truh kơ ƀuôn Yêrusalem rŭ mdơ̆ng Sang yang. Mtao Y-Huram mơĭt phung thâo mbruă đru rŭ mdơ̆ng Sang yang êngao kơ klei tŭ dưn bruă duh mkra, lŏ jing kyua ñu thâo klei myang, klei khăp leh anăn klei Aê Diê kiă kriê. Mphŭn pŏk hră čih, ñu bi mni kơ klei Aê Diê khăp kơ Israel leh brei kơ diñu mâo sa čô mtao thâo mĭn, leh anăn lač Aê Diê jing “Pô hrih mjing lăn ala”. Ñu thâo klă sĭt Aê Diê, Pô kiă kriê hlăm jih čar, brei leh klei thâo mĭn kơ Mtao Y-Salômôn (êlan 11-12).

 Klei thâo mĭn Aê Diê brei kơ Mtao Y-Salômôn ngă kơ Mtao Y-Huram bi mni kơ Aê Diê, thâo kral klei myang Aê Diê leh anăn mơĭt mnuih mguôp ai mă bruă kơ Ñu. Kyua klei thâo mĭn Aê Diê brei, leh čih hră kơ Mtao Y-Huram, Mtao Y-Salômôn bi êdah leh Aê Diê jing snei “Aê Diê jing prŏng hĭn kơ jih jang yang” (II Klei Yăl Dliê 2:5). Ăt kyua klei thâo mĭn Aê Diê brei, Mtao Y-Salômôn jih ai tiê rŭ mdơ̆ng Sang prŏng siam kơ Aê Diê. Kyua bruă ngă leh anăn klei blŭ thâo mĭn mơ̆ng Mtao Y-Salômôn kơ Aê Diê dưi bi mlih ai tiê mtao Y-Huram, ngă kơ mtao ala tač êngao anei mprăp đru mguôp rŭ mdơ̆ng Sang yang.

Aê Diê yua phung amâo đaŏ mguôp hlăm bruă Aê Diê jing klei bi êdah dưi lač hlăm Klei bi êdah leh “phung mtao ti lăn ala srăng ba klei guh kơang digơ̆ kơ ƀuôn anăn” (Klei Bi Êdah 21:24-26). Čiăng kơ klei bi êdah anei jing sĭt, Khua Yang Yêsu mtă leh: “Nao bĕ tar ƀar lăn ala leh anăn mtô klei mrâo mrang jăk kơ jih jang găp djuê mnuih ” (Y-Markôs 16:15), čiăng mơ̆ng anăn jih jang mnuih srăng thâo Anăn Aê Diê leh anăn kkuh mpŭ, mă bruă kơ Ñu. Ƀiădah drei amâo djŏ knŏng bi êdah hŏng boh blŭ đuč ôh ƀiădah hŏng klei hdĭp mlih mrâo pô msĕ si Sang Aê Diê tal êlâo, diñu “bi mni kơ Aê Diê leh anăn bi mơak kơ jih phung ƀuôn sang” leh anăn klei tŭ jing “grăp hruê Khua Yang lŏ thiăm kơ Phung Sang Aê Diê phung mă tŭ kleibi mtlaih” (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 2:47). Brei ba yua djăp klei găl čiăng hưn mdah kơ Aê Diê čiăng phung amâo đaŏ thâo kral Aê Diê.

 

Drei yua klei hdĭp leh anăn klei hưn mdah pô čiăng kơ lu mnuih thâo kral Aê Diê leh anăn mă bruă kơ Ñu mơ̆?

Ơ Khua Yang, riêng gah kâo dôk mâo lu phung ka thâo kral Aê Diê. Akâo kơ Ih đru kâo mâo klei thâo mĭn čiăng mă bruă kơ Aê Diê hŏng klei blŭ bruă mă kâo čiăng lu mnuih thâo kral Aê Diê.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôsuê 7:16-8:23

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcHát mừng trong ban đêm
Bài tiếp theoĐể Dân Ngoại Biết Chúa – 28/7/2021