Caum Txojkev Dawbhuv – 4/3/2024

971

 

 

Henplais 12:12-15

Nqe cim

Nej xyaum ua siab ntev nrog sawvdaws sib raug zoo, thiab xyaum ua nej lub neej kom dawbhuv, rau qhov tus uas tsis ua lub neej zoo li ntawd yeej yuav tsis pom tus Tswv ib zaug li.” (Henplais 12:14).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus uas sau tsab ntawv Henplais qhia cov tswvyim twg tswj sab ntsujplig kom ua tau lub neej dawbhuv?

–       Nqi zog ntawm qhov uas tsis ua neej dawbhuv yog dabtsi?

–       Peb tabtom ua lub neej dawbhuv zoo li cas?

Thaum ib tug neeg los ntseeg Tswv Yexus, tus ntawd tau suav hais tias yog neeg dawbhuv, nyob rau lub meejmom dawbhuv uas yog neeg tshwj tseg tshwjxeeb rau Vajtswv lawm. Nov yog lub meejmom dawbhuv. Tiamsis thaum ua neej nrog tus Tswv mus, tus neeg ntawd yuav tsum ua neeg dawbhuv tawm los ntawm kev ua neej, noj haus txhua hnub. Qhov no yog ib qhov kev sim uas cov ntseeg yuav tsum tswj sab ntsujplig kom ua tau lub neej dawbhuv “rau qhov tus uas tsis ua lub neej dawbhuv, yeej yuav tsis pom Vajtswv li.” Tus uas sau tsab ntawv Henplais qhia qhov kev ua neej kom tswj tau sab ntsujplig dawbhuv.

Tim ib, nqe 12 hais txog cov neeg uas qaug zog txhais tes tsaug thiab hauvcaug tsis muaj zog, cheemtsum cia siab rau tus Tswv kom rov tsa taus tes thiab mus taus kev (Yaxayas 35:3). Cov uas tabtom poob siab, sab ntsujplig qaug zog cia li sawv tsees, nco ntsoov tus Tswv tej lus cog tseg, kom tswj tau lub neej sab ntsujplig mus tom ntej.

Tim ob, cov ntseeg Tswv Yexus muaj feem xyuam pab, tus neeg muaj zog yuav tsum pab tus neeg tsis muaj zog sab ntsujplig kom lawv tsis qaug zog (nqe 13). Tagnrho peb puavleej cheemtsum tau kho kom zoo thiab sawv ruaj khov kom ua tau dawbhuv hauv kev ua neej txhua hnub (Pajlug 4:26).

Tim peb, tus Tswv cov menyuam “cia li siv zog nrog txhua tus nyob sib hum xeeb thiab nrhiav kev dawbhuv” (nqe 14a, phau txhais tshiab). Cov ntseeg Tswv Yexus yuav tsum siv zog ua kom muaj kev nyob sib haum ua ke. Timthawj Paulus kuj ntuas li no hauv Loos 12:18, Nej yuav tsum ua txhua yam zoo raws li nej paub ua, nej thiaj yuav nrog sawvdaws nyob sib haum.” Nov yog ib qhov kev sim loj heev rau lub neej dawbhuv ntawm tus ntseeg Tswv Yexus.

Tus Tswv cov menyuam yuav tsum caum ua txojkev dawbhuv (nqe 14b). Cov neeg uas xav kom muaj txojkev sib raug zoo nrog tus Tswv yuav tsum ntxub qhov phem thiab caum txojkev ua zoo (Mathais 5:8). Vim txojkev txhaum sawv tsis taus ntawm Vajtswv xubntiag, yog li cov ntseeg Tswv Yexus yuav tsum ua neeg dawbhuv thiab ua zoo txhua hnub. Qhov no yog lub zog ua kom peb tswj tau lub neej sab ntsujplig raws li txojkev dawbhuv nimno thiab mus li. Caum txojkev dawbhuv yog ua neeg mloog Vajtswv lus, txav deb qhov phem, ua yam zoo rau txhua tus raws li tus Tswv tej lus qhia. Thaum ib tug tibneeg nrhiav kev thajyeeb thiab caum kev dawbhuv, tus neeg ntawd kuj hmov tshua txog lwm tus sab ntsujplig. Peb yuav tsum ua tib zoo sib pab kom dhau tej kev nyuaj thiaj tsis muaj leejtwg “tso Vajtswv txojkev hlub tseg” (nqe 15). Tswj sab ntsujplig yog ib kob tsovrog sab ntsujplig, peb txhua tus cheemtsum cia tus Tswv pab kom dhau tej kev nyuaj, sib pab kom ruaj siab ua neej dawbhuv txhua hnub.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov pab kom nyuam yaus paub ceevfaj txhua yam phem, thov Koj pab kom nyuam yaus tiv taus dhau tej kev nyuaj hauv qhov uas tswj sab ntsujplig thiab txiav txim siab caum txojkev dawbhuv nrog tus Tswv mus txhua hnub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas ua neeg dawbhuv tawm hauv kev ua neej txhua hnub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐừng Sợ, Chớ Kinh Khiếp – 3/3/2024
Bài tiếp theoTui Duah Klei Jing Doh Jăk – 4/3/2024