Bi Mpŭ Hdơ̆ng Ung Mô̆ – 4/6/2023

7799

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mmuñ Siam Hĭn 2:1-3

Êlan kliăng: “Kâo jing mnga rôs tlung Sarôn, sa mnga lili hlăm tlung. 2Msĕ si mnga lili ti krah adhan êruê, msĕ snăn mơh pô kâo khăp ti krah phung mniê êra.” (Klei Mmuñ Siam Hĭn 2:1-2)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă mniê ƀuôn Sulam bi msĕ ñu pô hŏng mnga Rôs leh anăn mnga Lili? Hŏng si klei blŭ mtao Y-Salômôn leh anăn mniê ƀuôn Sulam bi êdah kơ klei diñu bi mpŭ hdơ̆ng diñu? Hŏng ya mta bruă ngă diih bi êdah klei bi mpŭ hdơ̆ng ung mô̆ diih?

Hlăm êlan 1, mniê ƀuôn Sulam bi msĕ ñu pô hŏng “mnga Rôs tlung Sarôn, mnga Lili hlăm tlung”. Mnga Rôs jing sa mta mnga siam, êjai anăn mnga Lili knŏng jing sa mta mnga dliê čăt ti djiêô êlan. Năng ai mniê ƀuôn Sulam dôk rŭng kơ ñu pô: sa kdrêč ñu thâo săng kơ klei siam leh anăn ênoh yuôm ñu pô ƀiădah mbĭt anăn, ti krah phung mniê êra ƀuôn Yêrusalem, ñu hêñ mơh dlăng wĭt kơ ñu pô knŏng jing sa čô mniê êra pliê mơ̆ng ƀuôn điêt. Thâo săng kơ klei gơ̆ dôk bi mĭn, mtao Y-Salômôn bi êdah klei ñu mpŭ kơ gơ̆ hlăm êlan 2 snei: “Msĕ si mnga Lili ti krah adhan êruê, msĕ snăn mơh pô kâo khăp ti krah phung mniê êra!” Klei blŭ mni anei jing yuôm snăk hŏng mniê ƀuôn Sulam kyuadah mtao Y-Salômôn amâo čoh čuăn kơ gơ̆ brei mâo klei siam msĕ si phung mniê êra ti ƀuôn prŏng Yêrusalem ôh, brei gơ̆ ăt jing gơ̆ pô yơh, jing mnga Lili yơh, leh anăn ñu khăp kơ gơ̆ kyuadah klei gơ̆ pô jing. Sa čô ung thâo mĭn jing pô mđing uêñ nanao hưn kơ mô̆ ñu thâo kral ênoh yuôm gơ̆ pô jing, hrô hŏng klei mưč mač ya mta klei gơ̆ kƀah amâodah bi msĕ mô̆ pô hŏng arăng.

Wĭt lač kơ klei mtao Y-Salômôn mpŭ mni, mniê ƀuôn Sulam iêô kơ pô ñu khăp jing “ana boh pom”. Boh “pom” jing sa mta boh msĕ si boh “táo” (hlăm čar Palestin amâo mâo boh pom leh anăn boh “táo” ôh). Tơdah êjai hiu hlăm dliê tuôm hŏng sa ana kyâo mâo boh mmih msĕ si “ana boh pom” jing yuôm bhăn êdi yơh. Hlăm klei gơ̆ ƀuh, phung êkei êdam mkăn wăt tơdah siam kƀăt knhâo mbruă, mâo lu pô tui tiŏ dưn ăt knŏng msĕ si ana kyâo hlăm dliê kmrơ̆ng mơh, knŏng hjăn păn mtao Y-Salômôn yơh jing “ana boh pom” mmih, bi mơak kơ gơ̆. Knŏng hjăn păn ung gơ̆ yơh jing yuôm hĭn kơ gơ̆. Gơ̆ mơak hưn ktưn kơ ung, leh anăn wăt tơdah hlăm kmrơ̆ng mâo lu mta ana kyâo prŏng dưn, ƀiădah knŏng “hŏng klei mơak snăk kâo dôk gŭ ti êyui ñu”. Sa čô mô̆ thâo mĭn jing pô thâo bi êdah klei khăp leh anăn klei mpŭ kơ ung ñu, amâo tuôm bi msĕ ung pô hŏng êkei mkăn ôh, wăt hŏng ama pô dưn kăn lei! Dôk mơak ti gŭ êyui ung pô, duah klei mơak hlăm klei mmih ung pô mâo leh.

Tĭng kơ klei prăk ngăn, khua ƀĭng kna Y-Pôl mtô: “mâo lu klei tŭ dưn mơ̆ng klei mpŭ kơ Aê Diê mbĭt hŏng ai tiê mơak” (I Y-Timôthê 6:6). Ƀiădah lĕ, klei mơak mơai ăt jing sa mta klei yuôm hlăm klei hdĭp ung mô̆. Lu mnuih bi kpĭ ktư̆ čiăng kơ ung amâodah mô̆ diñu mâo klei bi mlih. Čang hmăng kơ ung amâodah mô̆ pô mâo klei bi mlih amâo djŏ jing soh ôh ƀiădah đăm ôh bi êdah klei êdu ai tơdah ƀuh ung amâodah mô̆ pô amâo tơl truh kơ hnơ̆ng drei pô čiăng. Ung mô̆ thâo bi mpŭ yơh jing êlan mkŏ mdơ̆ng klei bi mguôp kjăp rơ̆ng hlăm gŏ sang.

Si ngă diih mâo klei bi mpŭ sĭt hdơ̆ng ung mô̆ diih mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Khua Yang brei ung mô̆ hmei bi knal klei khăp Khua Yang hlăm gŏ sang hmei, hdĭp knhuah hdĭp sa čô đăo kơ Krist hlăm klei hdĭp ung mô̆ hmei, hŏng klei anăn hmei dưi bi guh kơang kơ Anăn Khua Yang mơ̆ng gŏ sang hmei.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Markôs 9:32-37

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxijnkawm Sib Hwm – 4/6/2023
Bài tiếp theoVợ Chồng Tôn Trọng Nhau – 4/6/2023