Bi Mpŭ Hdơ̆ng Pô – 22/7/2021

794

 

Klei Aê Diê Blŭ : I Kôrantô 14:29-32

Êlan Kliăng: Mngăt phung khua pô hưn êlâo dôk ti gŭ phung khua pô hưn êlâo. (I Kôrantô 14:32).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua ƀĭng kna Y-Pôl brei thâo si ngă knuih hdơ̆ng phung khua pô hưn êlâo brei mâo? Si ngă drei bi mĭn leh anăn  ba yua kơ mta phŭn Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač hlăm êlan 32? Ya klei drei thâo hluê ngă klei hriăm anăn?

Lŏ čuê dŭm klei brei mđing sĭt blŭ klei hưn êlâo leh anăn klei tuê hlăk êjai mmông bi kƀĭn mơ̆ng Sang Aê Diê (I Kôrantô 14:26-31),  Khua ƀĭng kna Y-Pôl mñă kơ phung đaŏ ti Sang Aê Diê Kôrantô sa mta phŭn gĭt gao jih bruă blŭ klei hưn êlâo amâodah klei tue, anăn jing “Mngăt phung khua pô hưn êlâo dôk ti gŭ phung khua pô hưn êlâo” (êlan 32). Boh blŭ “dôk ti gŭ” jing bi mpŭ, bruă ngă dưi ktuê dlăng, răng kriê mơ̆ng phung khua pô hưn êlâo hŏng pô hưn êlâo mkăn. Amâodah, anăn jing klei bhiăn bi mpŭ hdơ̆ng pô mơ̆ng phung hiu hưn Klei Aê Diê Blŭ.

Klei mñă kơ ai tiê bi mpŭ hdơ̆ng pô hlăm gŏ sang klei đaŏ, hlăm anăn mâo mnuih hiu mtô mblang Klei Aê Diê Blŭ, klă sĭt čiăng êdi. Kyua phung blŭ hưn êlâo jing phung klam bruă hiu hưn Klei Aê Diê Blŭ čiăng lač hŏng phung ƀuôn sang, ƀiădah tơdah pô amâo ngă bi hmô ôh hlăm bruă hluê ngă klei bhiăn čiăng kriê mgang djŏ hdră hlăm êpul lu snăn amâo mâo ôh klei mblang srăng amâo dưi ba klei mđĭ ai kơ pô mkăn ôh. Tơdah wơr hĕ ai tiê anei snăn dleh snăk čiăng kơ drei dưi răng kriê djŏ hdră hlăm Sang Aê Diê. Hiu hưn Klei Aê Diê Blŭ ƀiădah amâo mpŭ ôh kơ pô mkăn amâo dah amâo dưi răng kriê klei pô mtô leh anăn bruă pô ngă, snăn wăt tơdah klei anăn jing bruă mngăt, ăt srăng ngă luč klei êđăp ênang hlăk êjai dôk bi kƀĭn leh anăn amâo srăng ba klei mđĭ ai kơ phung dôk hmư̆ ôh.

Êngao anăn, anei ăt jing tur knơ̆ng kơ drei ksiêm mĭn leh anăn dlăng wĭt kơ pô dôk mâo klei mĭn mgao ngă kơ drei bi mĭn nanao pô ngă djŏ, djăp klei pô blŭ mgô̆ pô mkăn mđing hmư̆, djăp bruă pô ngă arăng tŭ mă, bi drei dlăng kơ ayŏng amai adei hlăm sa klei đaŏ hơaĭ mang. Brei drei hdơr Aê Diê mdưm ai tiê bi mpŭ hdơ̆ng phung drei ti krah phung ƀuôn sang Aê Diê, jing phung dôk mă bruă hlăm Sang Aê Diê hlăm dŭm bruă mdê mdê ƀiădah bi ba klei tŭ dưn mbĭt kơ grăp čô mnuih. Čiăng dưi ngă klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl mtă, grăp čô drei brei hriăm yap phung mkăn jing prŏng hĭn kơ drei pô (Philip 2:3). Kyua amâo mâo ôh ya mta phŭn, tơdah drei dlăng ayŏng adei hlăm Sang Aê Diê hơaĭ mang snăn hlăk anăn jing drei ngă mgao kyua mđĭ pô đei leh anăn klă sĭt srăng luič klei êđăp ênang hlăm Sang Aê Diê.

 

Si ngă drei ngă leh ai tiê bi mpŭ hdơ̆ng pô hlăm Sang Aê Diê?

Ơ Khua Yang Yêsu Krist! Kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua kâo dưi mñă kơ ai tiê bi mpŭ hdơ̆ng pô. Akâo kơ ih đru kâo ngă klei Aê Diê mtă čiăng mguôp ngă bi djŏ hdră hlăm Sang Aê Diê leh anăn ba klei bi mđĭ ai hnơ̆ng pô.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôsuê 1

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcĐừng Sợ Chi! – 21/7/2021
Bài tiếp theoThuận Phục Lẫn Nhau – 22/7/2021