Bi Mklă Klei Sĭt Klei Luar – 20/9/2021

637

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 28:10-17

Êlan kliăng: “Hlei pô amâo dôk hmư̆ ôh klei kâo blŭ mơ̆ng khua pô hưn êlâo srăng blŭ hlăm anăn kâo, kâo pô srăng phat kđi kơ pô anăn. Ƀiădah khua pô hưn êlâo mgưt blŭ hlăm anăn kâo klei kâo amâo tuôm mtă brei ñu blŭ ôh, amâodah blŭ hlăm anăn phung yang mkăn, pô hưn êlâo anăn srăng djiê” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 18:19-20).

 Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă klei khua pô hưn êlâo Y‑Hanania lŏ dơ̆ng luar phung ƀuôn sang Aê Diê? Si ngă klei Yêhôwa ngă čiăng đru kơ phung ƀuôn sang Ñu bi mklă klei hưn êlâo sĭt leh anăn luar? Ya klei hriăm drei mâo hlăm bruă hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk?

Amâo djŏ knŏng blŭ hưn êlâo luar ôh ƀiădah Khua pô hưn êlâo Y‑Hanania lŏ mâo bruă ngă bi êdah klei pô blŭ jing djŏ, ñu mă giê knông mơ̆ng kkuê Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi leh anăn bi joh hĕ gơ̆, hŏng klei mblang “Snei Yêhôwa lač: ‘Msĕ snăn mơh hlăm dua thŭn kâo srăng bi joh hĕ knông Y‑Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn bi mđua leh ti kkuê jih jang phung găp djuê mnuih” (êlan 11). Ti anăp bruă ngă mbruă čiăng lŏ dơ̆ng mplư phung ƀuôn sang mơ̆ng Y‑Hanania, Aê Diê amâo dôk kriêp ôh. Klei Aê Diê Blŭ mơ̆ng Yêhôwa truh hŏng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi lŏ bi mklă snei: Êlâo hĭn, Aê Diê amâo tiŏ nao ôh Y‑Hanania. Tal dua, djăp mta bruă srăng truh msĕ si klei Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi gưt asăp Aê Diê mtă hưn: “Kyuadah snei Yêhôwa kơ phung kahan Aê Diê Israel lač: Kâo dưm leh ti kkuê jih jang phung găp djuê anei knông msei klei jing hlŭn kơ Y‑Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn, leh anăn diñu srăng mă bruă kơ gơ̆, kyuadah kâo jao leh kơ gơ̆ wăt hlô dliê.” (êlan 14). Tal tlâo, klei tŭ bi mklă mngač hĭn kơ bruă Y‑Hanania ngă mgưt, anăn jing ñu srăng djiê. Knŏng leh dua mlan leh ñu hưn klei luar čiăng mplư phung ƀuôn sang, snăn klei hưn êlâo sĭt mơ̆ng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi kơ klei ñu djiê truh sĭt. Phung ƀuôn sang Aê Diê amâo lŏ guôn dôk guôn “hlăm dua thŭn” ôh čiăng bi mklă klei Y‑Hanania hưn jing sĭt amâodah luar.

Yêhôwa bi sĭt djăp mta klei Ñu ƀuăn leh, leh anăn klei Ñu mgang kơ phung jing dŏ Ñu djŏ trĭp mông Ñu, amâo êmưt ôh. Năng ai leh hưn bi kdơ̆ng hŏng Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi ăt msĕ hŏng phung khua pô hưn êlâo êlâo anăn, Y‑Hanania mâo klei sa ai mơ̆ng jih jang phung ƀuôn sang, mâo kiă kriê hlăm klei đaŏ leh anăn bruă sang čư̆ êa. Ƀiădah čiăng bi mklă klei sĭt klei luar amâo djŏ mơ̆ng ênoh mnuih sa ai lu amâodah ƀiă ôh, amâodah jing bruă arăng đaŏ amâodah amâo đaŏ ôh, ƀiădah jing klei bi êdah leh anăn răng mgang mơ̆ng Aê Diê Sĭt Nik.

Grăp čô drei dôk tui hluê Klei Aê Diê Blŭ, čiăng hưn klei truh hlăm hruê knhal tuč brei kơ hlei pô hngah klei Aê Diê pap hlăm klei Khua Yang Yêsu djiê. Wăt tơdah mâo lu phung tlao mưč, amâo đaŏ, ƀiădah drei dưi mđĭ ai kyua klei drei hưn jing klei sĭt mâo Aê Diê bi mklă. Kyua anăn, “mtô klei Aê Diê blŭ, brei ih gĭr thâodah mông găl amâodah amâo găl ôh, mblang bi klă, ƀuah, mđĭ ai, đăm kƀah ôh klei gĭr leh anăn klei mtô” (II Y‑Timôthê 4:2).

Drei hưn Klei Mrâo Mrang Jăk hŏng jih ai tiê mơ̆ kơ grăp čô mnuih?

Wah lač: Ơ Khua Yang Aê Diê jing Aê Diê klei sĭt nik sa anăn, kâo mơak bi mni kơ Ih kyua knŏng hjăn hlăm Ih kâo dưi ƀuh klei sĭt nik, akâo kơ Ih đru kâo hưn leh anăn hdĭp nanao hlăm klei sĭt nik.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Samuel 12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Ông NGUYỄN THANH PHÚ
Bài tiếp theoThẩm Định Thật Giả – 20/9/2021