Bất Đồng Nhưng Không Bất Hòa – 10/11/2018

1204

 

Công Vụ 15:35-41

30 Vậy, khi các người đó đã từ giã Hội thánh, xuống thành An-ti-ốt, nhóm hết thảy anh em lại, và trao thơ cho. 31 Người ta đọc thơ, thảy đều mừng rỡ vì được lời yên ủi. 32 Giu-đe và Si-la chính là kẻ tiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo, và giục lòng anh em mạnh mẽ. 33 Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an mà cho về cùng những người đã sai đến.35 Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba ở lại tại thành An-ti-ốt, giảng Tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. 36 Sau ít lâu, Phao-lô nói với Ba-na-ba rằng: Chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thể nào. 37 Ba-na-ba muốn đem theo Giăng cũng gọi là Mác. 38 Nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bam-phi-ly, chẳng cùng đi làm việc với. 39 Nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chíp-rơ. 40 Còn Phao-lô, sau khi đã chọn Si-la, và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi. 41 Người trải qua xứ Sy-ri và xứ Si-li-si, làm cho các Hội thánh được vững bền. 

Câu gốc: “Trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba bất đồng với nhau về chuyện gì? Họ giải quyết vấn đề ra sao? Kết quả thế nào? Làm thế nào để có thể bất đồng mà không bất hòa trong Hội Thánh?

 Sau hành trình truyền giáo lần thứ nhất, Sứ đồ Phao-lô và ông Ba-na-ba trở về Hội Thánh tại An-ti-ốt. Ít lâu sau, hai ông muốn trở lại thăm viếng các tân tín hữu trong các thành mà họ đã đi qua. Nhưng có cuộc tranh luận gay gắt giữa hai ông, ông Ba-na-ba muốn đem theo ông Giăng (cũng gọi là Mác), còn Sứ đồ Phao-lô thì không chịu, vì trong vòng truyền giáo trước ông Mác đã bỏ về nửa chừng (Công Vụ 13:13). Vì vậy, Sứ đồ Phao-lô thấy người thanh niên này không thích hợp. Còn ông Ba-na-ba, với biệt danh “con trai của sự yên ủi” (Công Vụ 4:36), muốn cho ông Mác cơ hội khác để phục vụ. Sự bất đồng ý kiến rất trầm trọng, nhưng thay vì hủy chuyến đi, họ quyết định tách thành hai nhóm đi hai hướng khác nhau, ông Ba-na-ba đem ông Mác theo, còn Sứ đồ Phao-lô chọn ông Si-la làm phụ tá. Kết quả là công cuộc truyền giáo được mở rộng!

 Về sau, Sứ đồ Phao-lô đã viết: “Về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi, nếu người đến với anh em, hãy tiếp rước tử tế” (Cô-lô-se 4:10). Trong thư cuối cùng viết trong tù trước khi bị xử tử, Sứ đồ Phao-lô nhắn với người con tinh thần của mình là ông Ti-mô-thê rằng, “Hãy đem Mác đi theo với con, vì Mác rất hữu ích cho chức vụ của ta” (II Ti-mô-thê 4:11 BTTHĐ). Như vậy, Sứ đồ Phao-lô thẳng thắn nhìn nhận ông Mác không còn như khi xưa, mà trở nên “hữu ích” cho công việc Chúa; và ông cũng gián tiếp nhìn nhận ông Ba-na-ba đã thành công trong việc hướng dẫn, tạo “cơ hội thứ nhì” cho ông Mác trong sự hầu việc Chúa. Về sau, Chúa đã sử dụng ông Mác, con tinh thần của Sứ đồ Phi-e-rơ (I Phi-e-rơ 5:13) để viết sách Phúc Âm Mác.

 Qua câu chuyện này, chúng ta thấy ngay cả những con cái Chúa trưởng thành, những người lãnh đạo, những người rất yêu mến Chúa, đôi khi cũng bất đồng ý kiến về phương cách hầu việc Ngài. Có thể họ không làm việc chung trong nhóm được, nhưng người thuộc linh thì không tấn công cá nhân người kia, cũng không bỏ cuộc, mà tiếp tục hầu việc Chúa trong nhóm khác hoặc theo cách khác. Vậy bất đồng ý kiến đến độ không thể làm việc chung có thể xảy ra, nhưng Chúa không muốn các con cái Ngài bất hòa (Cô-lô-se 3:14). Khi có khác biệt trong sự hầu việc Chúa, chúng ta cần khiêm nhường, lắng nghe. Và cho dù không đồng ý về phương cách phục vụ Chúa, xin Chúa cho chúng ta không tấn công hoặc loại trừ anh em mình, mà sẵn sàng công nhận thành quả của họ, nếu có. Nhất là chúng ta không nản lòng nhưng cứ tiếp tục hầu việc theo sự hướng dẫn của Chúa.

Bạn có vì bất đồng với anh em mình mà bỏ công việc Chúa không?

Lạy Chúa, xin dạy con sống yêu thương nhau trong Hội Thánh. Cho dù có nhiều bất đồng, xin cho con không bất hòa với nhau mà cứ hết lòng phục vụ Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 20-21.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org