Bài thứ 74: Trung Tín Và Hy Vọng

888

Đọc Hê-bơ-rơ 3:1-11

Câu căn bản:  Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Chúng ta là nhà của Ngài; miễn là chúng ta giữ vững lòng tin cậy và niềm tự hào về hi vọng của chúng ta cho đến cuối cùng. Câu 6.

 

 

Suy niệm: Trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay tác giả đề cập đến ba nhân vật.

Thứ nhất là độc giả: “anh em thánh, là những người được ơn kêu gọi trên trời.” Đây là những người Hê-bơ-rơ ngày xưa và chúng ta, tín đồ của Chúa Giê-xu ngày nay. Chúng ta được gọi là anh em thánh, vì chúng ta được Chúa kêu gọi. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi chúng ta là những người được Chúa chọn, cũng là người thánh và hưởng ơn kêu gọi từ trên trời.

 

Hãy nghĩ đến danh vọng này và dâng lời cảm tạ Chúa, cũng như quyết tâm sống đúng tư cách và địa vị của mình.

Thứ hai là Lĩnh tụ Môi-se, Môi-se là người Chúa chọn để lãnh đạo dân Chúa, ông đã trung tín làm xong nhiệm vụ của mình, “như người đầy tớ để làm chứng về những điều sẽ được công bố.” (câu 5).

Thứ ba là Chúa Giê-xu “Con trai quản trị  nhà của Đức Chúa Trời” nhà đây là con dân Chúa xưa và nay. Chúa Giê-xu trung tín làm xong nhiệm vụ cứu chuộc nhân loại và tiếp tục quản trị Hội Thánh của Chúa.

 

Chúng ta được dạy là: Giữ vững lòng tin cậy và niềm tự hào về hi vọng cho đến cuối cùng.

 

Câu 7 đến 11 là trích dẫn Thi Thiên 95 để con dân Chúa “giữ vững lòng tin Chúa và hi vọng” cho đến khi gặp Chúa để vào “an nghỉ vĩnh hằng với Chúa”.

 

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Ban Trung Niên An Hòa Kiên Giang
Bài tiếp theoBài 45: Những Sứ Điệp Khác Của Môi-Se