Bài 359: Phước Hạnh Cho Ai Tin

1053

 

 

Phước cho cô đã tin, vì lời Chúa phán với cô sẽ được thực hiện.

Lu-ca 1:45.

 

 

    Trong nước Chúa, tin là một điều kiện tiên quyết để nhận. Chúa phán bảo cho cô Ma-ri và cho cô đảm bảo chắc chắn rằng Ngài luôn luôn ban cho khi Ngài ấn định điều không thể nào xẩy ra được cho dân Chúa. Mọi sự đều xẩy ra đúng chỗ khi Chúa hành động. Nhưng mọi sự đều phụ thuộc vào việc Ma-ri có tin lời Chúa phán dạy hay không. Một khi Ma-ri tin, thì việc xảy ra! Trong những hoàn cảnh như thế cần có một tâm hồn không nghi ngờ để tin và một tấm lòng trong sạch để nhìn thấy Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:8; Hê-bơ-rơ 12:14).

 

    Đây luôn luôn là cách Chúa đối xử với dân Chúa. Cô Ma-ri không thể thấy tất cả những việc đang chuẩn bị và xếp đặt trên trời. Ma-ri không thể thấy hằng đoàn thiên sứ chuẩn bị bảo vệ cô và hài nhi. Cô cũng không biết tất cả những gì sẽ xảy ra cho cô và hài nhi. Nhưng điều quan trọng là Ma-ri biết Chúa đã phán dạy cô, và bấy nhiêu là đủ rồi. Vì thế cô Ma-ri chỉ đáp: “Tôi đây là tớ gái của Chúa. Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền!”

 

    Khi Chúa phán bảo về những kế hoạch của Ngài, thì Ngài đã sắp xếp mọi việc để thực hiện lời Ngài nói. Chúa không bao giờ nói giả định về việc gì. Chúa biết chính xác những gì sẽ xảy ra. Ngài chỉ muốn bạn tin mà thôi. Bạn sẽ trải nghiệm phước hạnh lớn khi bạn đặt hết niềm tin vào lời Chúa phán. Cô Ma-ri khi xưa không thể mơ được là tất cả sự việc xảy ra là kết quả của sự vâng lời trung tín của mình. Bạn cũng vậy, bạn không thể nào tưởng tượng ra nổi tất cả những gì Chúa đã chuẩn bị sẵn cho bạn khi bạn hết lòng tin cậy Chúa. Chúa biết rõ những gì Chúa sẽ làm để đem sự giải cứu đến cho người nào mà bạn cầu nguyện cho người ấy hay là nghe lời cầu xin của một người khác cầu thay cho bạn, hoặc là cung ứng nhu cầu cho bạn. Chúa đã chuẩn bị tất cả rồi. Nhưng bạn có tin Chúa hay không?


Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại HT Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi.
Bài tiếp theoBài 360: Ca Ngợi Tự Phát