Asei Mlei Leh Kbiă Lŏ Hdĭp – 23/11/2021

483

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 15:35-49

Êlan kliăng: “Asei mlei arăng rah thâo brŭ rai; ƀiădah asei mlei lŏ hdĭp amâo thâo brŭ rai ôh. Arăng rah ñu amâo siam ôh; lŏ hdĭp ñu mâo klei guh kơang. Arăng rah ñu awăt; lŏ hdĭp ñu mâo klei ktang. Arăng rah ñu asei mlei kđeh; lŏ hdĭp ñu mâo asei mlei myang…” (I Kôrantô 15:42b-44a).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Khua ƀĭng kna Y–Pôl mblang klei êmuh kơ asei mlei leh kbiă lŏ hdĭp? Ya klei ñu lač kơ asei mlei leh kbiă lŏ hdĭp? Ya klei mđĭ ai drei mơ̆ng klei čang hmăng kơ asei mlei guh kơang leh lŏ hdĭp hlăk êjai dôk hdĭp hlăm asei mlei êdu awăt anei?

Čiăng mblang kơ asei mlei phung đaŏ kơ Krist leh lŏ hdĭp srăng jing si ngă? Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mâo leh tlâo klei bi hmô čiăng kơ grăp čô thâo săng. Êlâo hĭn, ñu hưn mdah sa klei mdê mơ̆ng sa klei hdĭp mơ̆ng asăr mjeh čăt leh arăng pla. Hluê si klei bhiăn Aê Diê kčah leh kơ ana kyâo, rơ̆k tơ̆k, asăr mjeh leh arăng pla hlăm lăn srăng djiê leh anăn ñu amâo čăt asăr mrâo ôh ƀiădah jing sa klei hdĭp mrâo čăt mơ̆ng asăr anăn. Aê Diê brei kơ grăp asăr mjeh sa mta mdê mdê, leh anăn klei hdĭp mơ̆ng asăr ăt mdê mơh hŏng asăr hlăk dưi pla (êlan 36-38). Tal dua, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mkă hŏng kđeh asăr mơ̆ng hlô mnơ̆ng msĕ si mnuih, hlô mnơ̆ng, čĭm čap, kan ăt mdê mdê mơh (êlan 39). Jih jang dưi hdĭp hlăm wăl hdĭp mda. Leh anăn tal tlâo jing klei mdê plah wah mtŭ mlan, wăt klei guh mngač plah wah dŭm boh mtŭ ăt mdê mơh (êlan 40-41).

Mơ̆ng anăn, Khua ƀĭng kna Y‑Pôl lač kơ klei mdê mơ̆ng asei mlei leh kbiă lŏ hdĭp: amâo brŭ rai ôh, guh kơang, mâo klei ktang leh anăn asei mlei myang. Asei mlei anei mdê hŏng asei mlei hlăm kđeh kơ ai êwa drei mâo hlăm lăn ala, anăn jing klei brŭ rai, êdu awăt, leh anăn asei mlei kđeh. Ñu ăt brei thâo asei mlei čŏng mâo mơ̆ng Y‑Ađam hriê êlâo, bi asei mlei myang mơ̆ng Yang Krist srăng hriê êdei kơ hlei pô jing dŏ Aê Diê ăt srăng mâo klei guh kơang msĕ si Ñu.

Ară anei lu mnuih hlăm drei dôk hdĭp hlăm asei mlei êdu awăt ruă duam. Đa đa mnuih adôk hdĭp hŏng asei mlei amâo jăk. Drei dôk hlăm asei mlei amâodah djiê. Ƀiădah klei čang hmăng mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ brei drei čang hmăng sa klei hdĭp mgi dih giăm snăk tơdah drei dưi bi mlih čiăng mâo sa asei mlei mâo klei myang, guh kơang, amâo djiu awăt, amâo ruă duam leh anăn amâo srăng djiê ôh. Drei bi mñă hdơ̆ng drei klei đaŏ knang anei čiăng kơ grăp čô kjăp ktang “bi mĭn bi djŏ, kpă ênô, leh anăn amâo lŏ ngă soh ôh…” (êlan 34). Brei drei hdĭp hlăm klei čang hmăng čiăng mprăp dôk guôn hruê Khua Yang Yêsu khăp hơiêng drei lŏ hriê.

       Drei dôk čang hmăng klei asei mlei kbiă lŏ hdĭp hlăm hruê knhal tuč mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Pô Myang! Kâo klă sĭt mơak sĭt bi mĭn kơ mmông knhal tuč kâo srăng mâo asei mlei mrâo guh kơang. Akâo kơ Ih đru kâo amâo ênguôt hnĭng hlăk dôk hdĭp hlăm asei mlei ruă duam, êdu awăt, amâodah amâo jăk anei, ƀiădah hdĭp thâo klei djŏ leh anăn čang hmăng hruê guh kơang dơ̆ng truh.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Bruă Mtao 15:33-16:28

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Truyền Đạo Trí Sự Ha Ra Liêng
Bài tiếp theoThân Thể Sau Khi Sống Lại – 23/11/2021