Anôk Êđăp Ênang – 18/11/2022

743

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 38:24-28.

Êlan kliăng: “Yêhôwa lač, “Đăm huĭ kơ diñu ôh, kyuadah Kâo dôk mbĭt hŏng ih čiăng bi mtlaih ih” (Y‑Yêrêmi 1:8)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei dleh dlan Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi dôk tlă anăp? Ya klei ñu bi mklă? Si ñu thâo kơ klei ƀuăn bi mtlaih mơ̆ng Yêhôwa? Ya drei khăng ngă sĭt tuôm hŏng klei dleh dlan hlăm klei hdĭp?

Leh Mtao Sêđêkia hmư̆ klei Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi lŏ bi mklă Klei Aê Diê Blŭ hưn kơ klei hdĭp phung Yuđa leh anăn ƀuôn Yêrusalem, mtao ăt kăn bi êdah klei gưt asăp Aê Diê mơ̆ amâodah hơăi. Êngao anăn, mtao amâo čiăng ôh phung khua hmư̆ klei blŭ hrăm anăn lač kơ Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi amâo dưi hưn hŏng hlei pô ôh kơ klei bi tuôm anei, leh anăn rơ̆ng mtao srăng amâo ba jao ôh Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi hlăm kngan phung čiăng bi mdjiê ñu (êlan 24). Djŏ msĕ si mtao mĭn, phung khua duah leh anăn êmuh Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi kơ boh phŭn klei bi blŭ hrăm hŏng mtao. Ƀiădah ñu gưt klei mtao mtă wĭt lač kơ diñu.

Wăt tơdah tuôm hŏng klei kpĭ mơ̆ng dua tĭng bi kdơ̆ng, khua pô hưn êlâo Aê Diê ăt mâo klei thâo mĭn čiăng thâo si srăng blŭ. Ñu amâo blŭ luar ôh leh anăn ăt kăn blŭ amâo klă ngă kơ arăng čhuai. Ñu blŭ klei sĭt nik ƀiădah knŏng lač ya klei brei lač amâo lač jih djăp mta klei ôh. Mtao lŏ dơ̆ng krư̆ ñu hlăm wăl phung kahan gak răng. Yuôm bhăn snăk leh Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi thâo klei bi mtlaih msĕ si Klei Yêhôwa ƀuăn leh hlăk Aê Diê iêô ñu (Y‑Yêrêmi 1:8), wăt tơdah arăng plah mmiă ƀuôn ñu (êlan 28). Hŏng klei truh Yêhôwa tuh kơ phung ƀuôn sang Yuđa mơ̆ng klei Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi hưn, anăn jing đao gưm, ư̆ êpa, klei ruă tưp, jing mnă; khădah snăn, ti anôk arăng krư̆ mâo kahan gak răng, Khua pô hưn êlâo Y‑Yêrêmi amâo tŭ klei ư̆ êpa ôh, kyua grăp hruê ñu dưi mbha ƀêñ msĕ si asăp Mtao Sêđêkia (Y‑Yêrêmi 37:21), ñu amâo tlă anăp ôh hŏng đao gưm, klei ruă tưp sĭt klei nao mă ƀuôn truh leh anăn ăt kăn lĕ hlăm kngan arăng mă jing mnă.

Yêhôwa mâo hdră čiăng bi mtlaih phung jih ai tiê đăo knang kơ Klei Ñu ƀuăn leh. Hŏng klei anak mnuih drei ƀuh, dôk hlăm mnă amâo djŏ jing klei jăk ôh, ƀiădah hlăm klei Aê Diê čiăng snăn sang mnă lŏ jing anôk êđăp ênang kơ phung dĭng buăl sĭt suôr Ñu. Hlăm klei hdĭp, klei truh khăng ngă kơ drei huĭ hyưt leh anăn akâo kơ Aê Diê đru hnưm dưi tlaih kơ klei anăn, ƀiădah klei Aê Diê čiăng phung ƀuôn sang Ñu thâo knang kơ Aê Diê čiăng kjăp ai tiê hgao klei dleh dlan amâo djŏ ôh akâo kơ Aê Diê msăp hĕ klei truh. Akâo kơ Aê Diê brei kơ drei djăp klei đăo čiăng dưi dôk kriêp, kjăp ai tiê dôk guôn leh anăn dlăng klei msir mgaih yuôm bhăn mơ̆ng Aê Diê pô mâo jih klei myang hlue si hdră Ñu.

Drei đăo mơ̆ Aê Diê srăng yua klei truh čiăng bi mtlaih pô leh anăn bi sĭt klei Ñu ƀuăn mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Sĭt Suôr! Kâo đăo djăp klei bi mguôp srăng ba klei tŭ dưn kơ hlei pô khăp kơ Ih. Akâo Aê Diê đru kâo hriăm hdĭp đăo knang kơ Ih grăp hruê, leh anăn srăng jao jih klei hdĭp kâo hlăm kngan klei khăp Ih čiăng Ih yua leh anăn kriê dlăng kâo.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yêrêmi 7

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcLub Chaw Nkaum Zoo – 18/11/2022 
Bài tiếp theoNơi Chốn An Toàn – 18/11/2022