Anak Čô Ƀuôn Ala Mtao Aê Diê – 21/7/2023

4995

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Mathiơ 13:34-43

Êlan kliăng: “Msĕ si phung anak thâo gưt asăp, đăm tui ôh klei tluh diih mâo mphŭn dô hlăk diih ka thâo săng ôh” (I Y‑Pêtrôs 1:14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Khua ƀĭng kna Y‑Mathiơ čih klei Khua Yang Yêsu mtô? Kơ hlei pô Khua Yang Yêsu bi hmô rơ̆k jhat leh anăn mdiê ƀlê? Ya ngă Khua Yang mblang kơ diñu? Ya klei hriăm drei mâo mơ̆ng trăn Klei Aê Diê Blŭ anei?

Êlâo kơ čih kơ bruă Khua Yang mblang klei bi hmô kơ mdiê ƀlê leh anăn rơ̆k jhat, Khua ƀĭng kna Y‑Mathiơ brei thâo Khua Yang Yêsu knŏng yua klei bi hmô čiăng lač hŏng phung ƀuôn sang “…Ñu amâo blŭ ôh kơ digơ̆ tơdah amâo yua klei bi hriêng” (êlan 34b). Ñu čih hlue si Klei Mmuñ Hđăp 78:2 čiăng lač kơ klei truh sĭt kơ bruă Khua Yang Yêsu srăng mă dŭm klei bi hmô anei čiăng mtô leh anăn klei Ñu mtô jing yuôm bhăn snăk “…Kâo srăng hưn klei mdăp leh dơ̆ng mơ̆ng klei hrih lăn ala”(êlan 35b).

Leh phung ƀuôn sang đuĕ, phung ƀĭng kna nao êmuh Khua Yang kơ klei yuôm bhăn mơ̆ng klei bi hmô mdiê ƀlê hŏng rơ̆k jhat, diñu čiăng thâo kơ klei yuôm bhăn mơ̆ng klei bi hmô anei leh anăn Khua Yang Yêsu mblang leh klei diñu êmuh. Mơ̆ng klei Khua Yang Yêsu mblang drei ƀuh klei mdê plah wah rơ̆k jhat leh anăn mdiê ƀlê hlăm dŭm hruê knhal tuč, hruê hlei pô jing anak yang jhat srăng tŭ klei hwiê hlăm war pui, jing anôk mâo klei čŏk hia leh anăn kriêt êgei, bi phung jing anak Khua Yang Yêsu srăng dưi kdrưh kơang, mtrang mngač hlăm Ƀuôn ala mtao Ama pô.

Tơdah dlăng trăn Klei Aê Diê Blŭ anei drei srăng thâo Khua Yang amâo čiăng ôh drei jing phung phat kđi, Ñu čiăng kơ drei jing mnuih hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk, brei Khua Yang srăng phat kđi phung “anak čô yang jhat” hlăm hruê knhal tuč. Drei ăt thâo phung ƀai leh anăn phung kpă ênô srăng dưi mbha klă mngač hlăm hruê knhal tuč, leh anăn klei hdĭp phung ƀai srăng dôk hlăm war pui, tinăn srăng mâo klei čŏk hia leh anăn klei kriêt êgei (êlan 42). Ăt brei drei ksiêm bi nik pô djŏ mơ̆ jing anak Khua Yang ară anei, năng ai drei knŏng dôk hlue sa klei đăo đuč leh anăn hlue ngă klei bi kƀĭn hlăm sang kkuh mpŭ msĕ si sa klei bhiăn klei đăo ƀiădah drei ăt ka dưi yap jing kpă ênô mơ̆ng êrah Khua Yang Yêsu. Snăn si ngă čiăng thâo pô jing anak čô Khua Yang? Phung ƀĭng kna leh hmư̆ Khua Yang bi hmô čiăng mblang kơ Ƀuôn Ala Mtao, diñu êmuh “Mblang kơ hmei klei bi hriêng kơ rơ̆k jhat hlăm hma” (êlan 36), bi êdah klei diñu čiăng thâo lu hĭn, êlam hĭn kơ klei yuôm bhăn mơ̆ng klei Khua Yang Yêsu mtô leh anăn Khua Yang mblang kơ phung ƀĭng kna Ñu thâo săng hĭn. Tơdah drei ăt dôk khăp hriăm Klei Aê Diê Blŭ, čang hmăng grăp hruê ƀrư̆ êlam hĭn hlăm Klei Aê Diê Blŭ čiăng thâo săng hĭn klei Khua Yang čiăng leh anăn hdĭp bi mơak kơ Ñu snăn phung drei klă sĭt jing anak Aê Diê.

Drei dôk čiăng thâo săng lu hĭn mơ̆ kơ Khua Yang leh anăn Klei Aê Diê Blŭ čiăng gưt asăp Ñu mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo mhao thâo kral Khua Yang lu hĭn, pral thâo klei Ih mtă brei răng čiăng kâo hmao kmhal, hdĭp gưt asăp leh anăn bi guh kơang Anăn Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Yôhan 2:13-3:21

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcMenyuam Saum Ntuj Ceeb Tsheej – 21/7/2023 
Bài tiếp theoCon Cái Nước Thiên Đàng – 21/7/2023