Yuav Kom Paub Kevcai Thiab Muaj Tswvyim Tiag – 4/7/2023

906

 

 

Pajlug 1:1-9

Nqe cim:

“Tus uas muaj tswvyim yog tus uas paub hwm tus Tswv. Yog koj paub Vajtswv tus uas Dawbhuv, koj thiaj yog tus totaub tiag” (Pajlug 9:10)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Lub homphiaj ntawm phau Pajlug yog dabtsi?

–       Vim licas tus sau qhia hais tias muaj tswvyim yog tus paub hwm tus Tswv?

–       Koj xub qhia tej menyuam txog lub tswvyim txawjntse lossis lub siab paub hwm tus Tswv?

Los ntawm lub tswvyim zoo kawg nkaus uas tus Tswv muab pub, Vajntxwv Xalumoos uas yog Vajntxwv Daviv tus tub tau txhim thiab khaws tej pajlug los ua ib phau ntawv Pajlug uas muaj tej lus qhuab ntuas luv luv thiab muaj qabhau rau sawvdaws.

Nqe 2 thiab nqe 3 hais meej txog lub homphiaj ntawm phau Pajlug yog pab cov uas nyeem muaj tswvyim thiab paub kevcai, ua tau lub neej zoo thiab paub ua ncajncees. Tej Pajlug txawj ntse no muaj nqis rau txhua tus neeg thiab txhua hom neeg. Pab cov neeg ruam ua tau neeg ntse, cov hluas muaj tswvyim, cov neeg ntse paub ntau ntxiv, cov neeg thoob tsib tau kev taw qhia tshiab (nqe 4-5). Tej lus nthuav tawm phau ntawv no rub tau cov nyeem lub siab xav thiab ua tib zoo mloog, kawm thiab ua raws li tej Pajlug qhia.

Txuas ntxiv, tus sau hais khov kho txog ib yam uas tseem ceeb heev, ntawd yog: “Tus uas muaj tswvyim yog tus uas paub hwm tus Tswv” (nqe 7a). Muaj ntau lub tsev kawm pheej dai nqe lus hais tias: “Xub kawm cai, mam kawm ntawv”. Tiamsis, kawm cai yuavtsum kawm los ntawm qhov twg? Coob tug kawm deb paub dav tiamsis ua ntau yam txhaum vim lawv ua neej raws li ib lub siab txhaum qhia. Vim li ntawd nyob hauv cov ntseeg, yam xubthawj yuav tsum kawm yog “hwm tus Tswv”, ntawd yog pib ntawm “kev txawj ntse” lossis “lub tswvyim” (Pajlug 9:10). Thaum peb tas siab tas ntsws hwm tus Tswv, paub ntshai Nws ces paub tseeb hais tias kev paub cai thiab lub tswvyim yuav raws nraim peb qab.

Tus sau qhia ntxiv hais tias cov neeg ruam nyiam thuam lub tswvyim thiab tsis kawm txuj kawm ci (nqe 7b). Dhau qhov ntawd, nws nqua hu cov nyeem yuav tsum “ua tib zoo mloog tej lus uas…niam thiab … txiv qhuab qhia” (nqe 8). Niam txiv yog cov uas muaj feemxyuam qhuab qhia menyuam thiab kuj ua cuamtshuam rau tej menyuam tus cwjpwm. Vim li ntawd, tej uas cov niam txiv ntseeg qhuab qhia tseemceeb thiab cheemtsum heev rau lawv tej menyuam. Qhia menyuam paub ntshai tus Tswv, txhais tau hais tias qhia lawv hwm tus Tswv, pehawm thiab mloog Nws lus, ntawd yog yam tseemceeb tshajplaws, yuav pab cov menyuam muaj tswvyim thiab kev txawjntse tseeb ua tau lub neej muaj nqis. Niaj hnub nimno, muaj coob tug niam txiv tsuas txhawj rau menyuam kawm txawj ntaub ntawv, tau kawm hauv tej tsev kawm zoo, muaj ntawv povthawj qib siab… tiamsis tsis qhia cov menyuam xub hwm tus Tswv. Vajntxwv Xalumoos hais meej hais tias hwm tus Tswv yog pib ntawm muaj tswvyim. Vim li ntawd, cov niam txiv yuav tsum ua lub neej paub ntshai tus Tswv thiab tsom ntsees rau kev cob qhia menyuam paub thiab hwm Vajtswv, lawv thiaj yuav paub siv tej tswvyim, kev txawjntse kom haum tus Tswv siab, ua muaj nqis rau tus Tswv thiab lwm tus.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pab nyuam yaus paub hwm Koj kom nyuam yaus coj tau tej xeebleej xeebntxwv xub paub ua lub neej ntshai Koj tomqab ntawd mam nrhiav lub tswvyim thiab kev txawjntse hauv lub neej. Amees.

Peb tabtom coj qhia tej xeebleej xeebntxwv mus rau yam twg?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Lukas 13:31-14:24

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài 141: Sách Đa-ni-ên
Bài tiếp theoČiăng Mâo Klei Bhiăn Leh Anăn Klei Thâo Săng Djŏ – 4/7/2023