UBKT – Các Biểu Mẫu Thông Tin Xây Dựng, Cam Kết…

1419

Văn Bản Cam Kết Đứng Tên Quyền Sử Dụng Đất Cho Hội Thánh (File: PDF) : Download

 

Văn Bản Cam Kết Hiến Tặng Quyền Sử Dụng Đất Cho Hội Thánh (File: PDF) : Download

 

Biểu Thông Tin Xây Dựng (File: PDF)Download

 

 

 

 

UBKT