Ua Qhua Hauv Ntiajteb – 17/1/2024

1051

 

 

Henplais 11:13-16

Nqe cim:

Cov neeg ntawd lawv muab siab rau ntseeg mus txog hnub uas lawv tuag. Lawv tseem tsis tau tau tej uas Vajtswv coglus tseg hais tias Vajtswv yuav muab pub rau lawv, tiamsis lawv cia siab hais tias yav tom ntej lawv yuav tau, lawv thiaj zoo siab tos. Lawv lees tabmeeg sawvdaws hais tias lawv tsis muaj teb tsis muaj chaw nyob hauv ntiajteb no, lawv taug kev tuaj ua qhua xwb (Henplais 11 :13)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Taug kev tuaj ua qhua lub ntsiab txhais li cas?

–       Cov yawg koob hauv Vajluskub tuaj ua qhua rau hauv ntiajteb zoo li cas?

–       Koj txiav txim siab ua lub neej li cas thaum paub tias yus tsuas yog tuaj ua qhua rau hauv ntiajteb no xwb?

Tus uas tuaj ua qhua yog tus uas tsis muaj chaw nyob ruaj khov, nws nyob tsis ntev thiab ib hnub yuav rov mus tsev. Hauv lub ntsiab “taug kev tuaj ua qhua” yog hais txog tus uas ua neej nyob rau hauv lub ntiajteb tiamsis nws paub hais tias, qhov chaw no tsis yog nws lub chaw nyob mus ib txhis, ntawd tsuas yog lub chaw so ib pliag thiab yuav tau sawv kev mus kom txog lub homphiaj tom kawg uas yog “lub chaw nyob saum ntuj Ceebtsheej”.

Tus uas sau phau ntawv Henplais hais txog cov yawg koob, yog hais txog cov neeg muaj kev ntseeg Vajtswv nyob ua ntej Anplahas thiab Anplahas cov xeeb ntxwv uas ua neej nyob rau hauv ntiajteb no, lawv zoo li tus uas taug kev tuaj ua qhua xwb. Cov neeg muaj kev ntseeg xam pom hais tias nyob hauv lub ntiajteb no yeej tsis muaj ib lub chaw ruaj khov uas nyob mus ib txhis rau lawv, vim li ntawd lawv yeej npaj txhij yuav mus raws li tus Tswv coj kev. Txawm yog lub nroog Halas, qhov chaw uas Anplahas tau txhim tsa nws lub neej los yeej rub tsis tau nws nyob. Txuas ntxiv mus, Ixaj thiab Yakhauj uas yog Anplahas cov xeebntxwv los lawv yeej ua lub neej ib yam li Anplahas thiab. Lawv mus raws tus Tswv lub suab hu “vim lawv xav mus nyob lub tebchaws uas zoo dua lub ntawd. Lub tebchaws uas lawv xav mus nyob yog saum ntuj ceebtsheej” (nqe 16a).

Tagnrho cov ntseeg Yexus puavleej yog cov uas taug kev tuaj ua qhua rau hauv lub ntiajteb. Zoo ib yam li pab neeg uas  nyob tsis swm thaj chaw tshiab, peb los kuj tsis swm lub ntiajteb vim txojcai thiab lub neej nyob ntiajteb yeej tsis phim peb: “Txhua yam uas yog ntiajteb li, tsis hais tej uas neeg lub siab ntshaw, tej uas neeg lub qhovmuag pom thiab xav yuav, thiab txhua yam hauv ntiahjteb uas neeg qhuas hais tias yog yam uas tseemceeb, tej ntawd puavleej yog ntiajteb li xwb; tsis muaj ib yam uas yog Leej Txiv li” (1 Yauhas 2:16). Tsis yog tsis nyiam lub ntiajteb xwb, tus ntseeg yuav tsum paub hais tias yus tsis yog ntiajteb li thiab. Tej yam hauv ntiajteb tsuas yog nyob ib pliag, yog lub chaw ua kev npaj rau yav tomntej xwb tsis yog lub tsev nyob ib txhis, ib yam li Tswv Yexus thov Vajtswv rau cov thwjtim hais tias: “lawv tsis yog ntiajteb li ib yam li kuv tsis yog ntiajteb li”  (Yauhas 17:14). Vim tsis yog lub ntiajteb li thiab peb tau tus Tswv qhia hais tias “Nej yuav tsum muab siab npuab tej uas nyob rau saum ntuj ceebtsheej, tsis yog muab siab npuab tej uas nyob hauv ntiajteb no” (Kaulauxais 3:2).

Peb tsuas yog tuaj ua qhua nyob rau hauv lub ntiajteb no ib ntus xwb, nyob ntev tsuas yog ib puas tawm xyoo, peb yuav tau tso lub ntiajteb tseg thiab rov mus tsev. Tu siab rau tus uas siv tagnrho nws tej qhov txhia chaw nqis peev rau lub neej nyob tsis ntev. Peb cia li nqis peev rau yam uas peb yuav coj nrog peb mus nyob saum ntuj Ceebtsheej.

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov pab kom nyuam yaus paub hais tias nyuam yaus tsuas yog ib tus uas los ua qhua nyob ib pliag rau hauv lub ntiajteb no nyuam yaus yuav tau rov mus tsev uas yog lub ntuj Ceebtsheej ib txhis, Thov pab kom nyuam yaus paub ua neeg ntse, nqis peev rau yam uas muaj nqis nyob, tsis yog ua neej raws li lub ntiajteb no. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Txhua yam uas peb xaiv ua ntej puas qhia hais tias peb tabtom tuaj ua qhua rau ntiajteb?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát: XUÂN MỚI, SỨC SỐNG MỚI
Bài tiếp theoTue Jưh Bhiâo Ti Lăn Ala – 17/1/2024