Trước Kia, Bây Giờ và Về Sau – 16/9/2017

1437

 

Giăng 13:31-33, 36

31 Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển, và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. 32 Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kíp làm cho vinh hiển. 33 Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi; các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng: Các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy

Câu gốc: “Si-môn Phi-e-rơ thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được; nhưng rồi sau ngươi sẽ theo” (câu 36).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa gọi các môn đồ là “các con trẻ ta” có ý nghĩa gì? Khi nào chúng ta được Chúa gọi là “các con trẻ ta” và được đi về nơi Chúa ngự? Bài học nhắc nhở chúng ta tự xét đức tin của mình như thế nào?

Sau khi nói về sự vinh hiển (câu 31-32), Chúa Giê-xu gọi các môn đồ bằng một lời vô cùng thân thương “Hỡi các con trẻ ta.” Đây là lần đầu tiên Chúa gọi môn đồ như vậy. Cụm từ “Hỡi các con trẻ ta” có thể dịch là “Hỡi các con bé nhỏ”, hoặc “Các con thân yêu”, hoặc “Các con bé mọn ơi”… Đây là tiếng gọi biểu lộ tình cảm quý mến của người gọi dành cho người nghe. Tại sao trước kia Chúa chưa từng gọi môn đồ là “các con trẻ ta”? Vì trước kia, trong vòng mười hai sứ đồ Chúa chọn vẫn còn ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt không phải là môn đồ thật của Chúa. Chỉ khi nào sự gian ác, tội lỗi đi ra khỏi tập thể các sứ đồ, lúc đó Chúa mới gọi những người thật sự thuộc về Chúa là “các con trẻ ta.”

Chúa đã nói với những người Giu-đa cứng lòng hai lần rằng họ sẽ tìm Chúa nhưng không thấy và họ cũng không thể đi đến nơi Chúa ở được (Giăng 7:33-36 và 8:21-24) bởi Chúa sẽ về thiên đàng. Bây giờ Chúa cũng nói như vậy với các môn đồ mà Ngài gọi họ là “các con trẻ ta” (câu 33b), nhưng trong câu 36, Chúa nói rõ bây giờ họ không thể theo Ngài được, nhưng rồi sau đó họ sẽ theo Chúa. Chúa Giê-xu chuẩn bị lên thập tự giá để hoàn tất chương trình cứu rỗi nhân loại, và Ngài sẽ trở về nơi thiên đàng vinh hiển là nơi từ đó Ngài ra đi. Người Giu-đa không tin nhận Chúa nên họ không thể đến nơi Chúa ở. Con cái thật của Chúa thì hiện tại cũng chưa thể đi theo Chúa vì còn ở trong thế gian, nhưng về sau sẽ được theo Chúa và ở với Ngài đời đời nơi thiên quốc, vì Chúa đã hứa Ngài ở đâu chúng ta cũng ở đó (Giăng 14:1-3).

Tương lai đi về đâu là do trong hiện tại mỗi người quyết định đặt đức tin của mình ở đâu. Nếu đặt đức tin vào những thần hư không, hình tượng vô tri vô giác, hoặc nơi con người đã chết… thì chắc chắn không thể đi đến nơi Chúa ngự. Trước kia, những người Giu-đa cứng lòng, chống đối Chúa, nên đời đời không thể đi đến nơi Chúa ở. Bây giờ, nếu ai vẫn cứng lòng không tin Chúa thì cũng sẽ ở trong tình trạng như vậy, không thể đến nơi Chúa ngự và sẽ chẳng bao giờ đến được. Riêng chúng ta đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì chúng ta là “con trẻ của Chúa”, chắc chắn sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi khi lìa đời tạm này.

Bạn có chắc chắn sẽ được đi đến nơi ở đời đời với Chúa không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con bền lòng giữ vững đức tin trong Ngài để ngày cuối cùng con được về ở với Chúa đời đời phước hạnh nơi thiên quốc.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Cô-rinh-tô 1.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện

Bài trướcUB.TNN – Người Bạn Thật
Bài tiếp theoNương Cậy Nơi Chúa – 17/9/2017