Trong Đức Thánh Linh

407

Một Lời Kinh Thánh một vườn hoa
Nối tiếp Thiên đường chẳng cách xa
Cõi tạm không màng tranh cao thấp
CHÂN LÝ tin yêu quyết phục hòa
MỀM MẠI, YÊU THƯƠNG vâng phục Chúa
NHỊN NHỤC, NHÂN TỪ tránh quỷ ma
VUI MỪNG, TIẾT ĐỘ lòng trong sáng
TRUNG TÍN, BÌNH AN rạng ngọc ngà.

Trình Hữu Lân (BTMV 29 – Tháng 05/2012)