Tình Yêu Vượt Trổi – 3/2/2018

1882

 

Ê-phê-sô 3:14-19

14 Ấy là vì cớ đó mà tôi quì gối trước mặt Cha, 15 bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên, 16 tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng; 17 đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em; 18 để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thể nào, 19 và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. 

Câu gốc: “và được biết sự yêu thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện điều gì cho các tín hữu Ê-phê-sô? Ông mong ước họ hiểu gì về tình yêu của Chúa? Tình yêu ấy vượt trổi như thế nào? Bạn thấu hiểu tình yêu của Chúa ra sao?

Phân đoạn Kinh Thánh này là lời cầu nguyện thứ hai của Sứ đồ Phao-lô dành cho các tín hữu Ê-phê-sô trong thư này. Ông gọi Đức Chúa Trời là “Cha” và dâng lên lời cầu thay cho anh em mình. Tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu trong quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai đều sẽ thuộc về một gia đình thiêng liêng và có cùng một Cha thiêng liêng là Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cầu xin năng quyền của Đức Thánh Linh phủ đầy trong lòng các tín hữu để giúp họ đứng vững và mạnh mẽ trong đức tin (câu 16). Ông cũng xin Chúa Giê-xu ngự trong lòng họ để giúp họ “đâm rễ vững nền trong sự yêu thương của Đấng Christ”. Từ đó, ông ao ước họ sẽ thấu hiểu được “bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu” của tình yêu vượt trổi và toàn diện của Ngài. Tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu là tình yêu mầu nhiệm và vượt trổi hơn mọi sự hiểu biết cùng tri thức hữu hạn của loài người. Dù vậy, Sứ đồ Phao-lô cũng xin Chúa giúp cho các tín hữu Ê-phê-sô lúc đó, cũng như mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay, có thể hiểu biết tình yêu “dư dật của Đức Chúa Trời” (câu 19). Có nghĩa là khi chúng ta hiểu và kinh nghiệm được tình yêu lớn lao vô hạn của Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ được sống sung mãn, dư dật trong Đức Chúa Trời. Mặt khác, một khi chúng ta có thể hiểu được tình yêu Chúa dành cho mình là cao sâu dường bao thì chúng ta mới càng vững tin nơi Ngài và có thể sống bày tỏ tình yêu ấy cho người khác được.

Dù tình yêu của Chúa có vượt trổi hơn sự thông hiểu của chúng ta nhưng Chúa vẫn dùng mọi cách để bày tỏ cho chúng ta mỗi ngày qua Lời Ngài, qua thiên nhiên, qua hoàn cảnh trong cuộc sống, và trong chính mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Tình yêu của Chúa Giê-xu quá đỗi cao vời không gì có thể mô tả hoặc đo lường được, nhưng Chúa đã cho chúng ta được kinh nghiệm và sống trong tình yêu vượt trổi ấy. Thật là một đặc ân quá lớn cho mỗi chúng ta. Khi nghĩ đến tình yêu của Chúa Giê-xu, làm sao chúng ta có thể thờ ơ trước tình yêu của Ngài được! Mỗi chúng ta cần cầu xin Đức Thánh Linh đổ đầy quyền phép của Ngài trên chúng ta để con người bề trong của chúng ta được mạnh mẽ mà luôn đâm rễ vững nền trong tình yêu vượt trổi vô hạn của Chúa Giê-xu.

Nếp sống bạn được thay đổi như thế nào khi sống trong tình yêu vượt trổi của Chúa Giê-xu?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì tình yêu vượt trổi của Ngài dành cho con. Xin giúp con hiểu được tình yêu của Chúa cách sâu nhiệm hơn để con tiếp tục kinh nghiệm sự giàu có vô lượng trong tình yêu ấy.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 34.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.