Thơ: Ngày Bồi Linh Phụ Nữ Tin Lành Cần Thơ

443

Tháng Ba thứ sáu ngày qua
Chị em xúng xính nhận quà ước mong
Tây Đô gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó thong dong hẳn về
“Sống Đắc Thắng” – sáng chủ đề
Áo dài tay xách tựu tề một nơi
“Cần Thơ” chỉ tin Chúa thôi (TC 722)
“Bình Thuỷ” đường đi có Ngôi Chúa hiền (TC 748)
“Cái Răng” thắng nhờ ân điển (TC 306)
“Giai Xuân” tinh binh vững tiến mau lên! (TC 314)
“An Phú” chờ ngày Chúa đến (TC 603)
“Đông Lợi” đồng lòng tiến lên Thập binh! (TC 315)
“Phong Điền” ta thắng nhờ đức tin đây (TC 309)
Ôi! Nhờ ơn Chúa dắt dìu
“Ô Môn” ca khúc bao điều Chúa cho (TC 752).
Nhớ ông Giô-suê, Phao-lô
Cuối cùng giựt giải cơ đồ mão thiên
Suốt đời chọn sống biết điều
Tích cực, lạc quan tín yêu Chúa Trời
Ở trong Giê-xu đời đời
Dựa nương sức Chúa kỳ thời vững qua.
Xông hương thân thể riêng ra
Nâng cao tiêu chuẩn con nhà Thiên Vương .
Tỉnh thức, sẵn sàng phi thường
Đắc thắng bản thân, tai ương, ngã lòng.

—–

Buổi chiều sắp đặt đợi trông
“Vững tin nơi Chúa” hòa lòng ngành y
Hiểu về “em” ấy Cô-Vi (COVID-19)
Biết thêm miễn dịch ly kỳ tự nhiên.

Cầu thay đất nước, chính quyền
Giáo hội, nhân thế, không riêng nhà mình
Thực hành y tế quy trình!
Nhưng niềm tin khỏe an bình Chúa lo.

—-

Không riêng nữ giới Cần Thơ
Con dân chung Chúa phất cờ đức tin
Noi gương mỹ đức tiên hiền
Quyết chí toàn thắng trận tiền Ngài ban!

                   MKT (người tham dự)