Sang Yang Prŏng Siam Kơ Aê Diê –  27/7/2021

512

 

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 2:5-10

Êlan kliăng: Kyuadah sang kâo srăng mdơ̆ng srăng jing prŏng leh anăn yuôm bhăn.” (II Klei Yăl Dliê 2:9b).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă Sang yang Mtao Y-Salômôn čiăng rŭ mdơ̆ng kơ Aê Diê? Ya ngă? Ya klei ñu mprăp leh čiăng dưi rŭ mdơ̆ng sa boh Sang yang msĕ snăn? Hruê anei ya klei drei dưi ngă čiăng rŭ mdơ̆ng sa boh Sang Yang prŏng kdrưh kơ Aê Diê?

Kyua Aê Diê mơ̆ng Mtao Y-Salômôn bŏ hŏng klei myang hĭn anăn Sang Yang ñu dơ̆ng rŭ mdơ̆ng kơ Aê Diê ăt srăng prŏng leh anăn yuôm bhăn mơh. Khădah snăn, mtao thâo wăt tơdah Sang Yang anăn ya hnơ̆ng prŏng ăt kăn dưi năng rei hŏng Aê Diê kyua kyuadah adiê, wăt adiê ti dlông hĭn amâo dưi djă pioh ñu ôh (êlan 6). “Hlei kâo jing” jing boh blŭ khăng ƀuh hlăm Klei bi mguôp hđăp čiăng bi êdah ai tiê bi ti gŭ pô, lač pô êdu kƀah, amâo năng ôh sĭt tlă anăp hŏng Aê Diê guh kơang (II Y-Samuêl 7 :18; I Klei Yăl Dliê 17:16). Kyua klei Aê Diê pap, anak mnuih dưi mâo klei pap nao giăm Aê Diê, tui duah ƀô̆ mta Aê Diê, bi tuôm hŏng Ñŭ leh anăn dưi pap brei, bi grăng mơ̆ng Sang Yang ti lăn (Y-Êsai 66:1-2).

Dưi thâo klei prŏng prĭn mơ̆ng Aê Diê, Mtao Y-Salômôn čiăng yua dŭm mta mnơ̆ng dhơ̆ng yuôm bhăn hĭn čiăng rŭ mdơ̆ng leh anăn bi msiam Sang Yang leh anăn mơ̆ng Sang yang lač kơ guh kơang Aê Diê. Ñu mtă kơ Mtao Y-Huram mơ̆ĭt mnơ̆ng pioh rŭ mdơ̆ng jăk hĭn. Kyâo jing mta kyâo siam hĭn msĕ si kyâo sêdar, kyâo čiprơ, kyâo ktê blei mơ̆ng čar tač êngao, ñu ăt mtă kơ Mtao Y-Huram tiŏ hriê bĕ kơ ñu sa čô êkei mbruă dưi ngă bruă hŏng mah, prăk, kông, leh anăn msei, leh anăn hŏng čhiăm hrah jŭ, hrah huč, leh anăn piơk, thâo mơh kač, kyua “srăng mdơ̆ng srăng jing prŏng leh anăn yuôm bhăn” (êlan 9).

 Hrue anei, Sang Yang ti Yêrusalem amâo lŏ mâo ôh. Kyua klei Aê Diê pap, phung đaŏ kơ Krist jing “Sang kơ Yang Mngăt Jăk” hlăk dôk hlăm pô (I Kôrantô 6:19). Drei amâo guôn yua kyâo sêdar, kyâo čiprơ, kyâo ktê, mah, prăk, kông hŏng klei čih kač jăk siam ôh čiăng ba klei yuôm bhăn hlăm Sang kơ Yang mngăt Jăk. Drei kăn guôn yua čhum ao yuôm, mnơ̆ng bi msiam yuôm čiăng bi msiam kơ Sang yang jing asei mlei pô. Dưi jing Sang kơ Yang mngăt jăk dôk hlăm drei, brei drei mtrang klei guh kơang Aê Diê (II Kôrantô 3:18) hlăm klei hdĭp doh jăk hlăm djăp klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă, amâo dah lŏ lač jing, brei drei mpŭ mni Aê Diê hlăm klei hdĭp pô ((I Y-Pêtrôs 1:15-16).

 Hruê anei, drei amâo dưi mâo klei iêu mthưr rŭ mdơ̆ng sa boh Sang Yang prŏng siam hŏng kyâo sêdar kơ Aê Diê ôh ƀiădah grăp čô phung đaŏ kơ Krist dưi hmư̆ klei iêu mthưr čiăng mkŏ mjing klei hdĭp pô jing Sang Yang yuôm bhăn kơ Aê Diê. Brei hdĭp năng hŏng Sang kơ Yang Mngăt Jăk dôk kiă kriê hlăm drei.

 

Klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă drei mtrang mngač mơ̆ klei guh kơang Aê Diê, drei jing sa boh Sang yuôm bhăn kơ Aê Diê mơ̆?

Ơ Khua Yang, akâo kơ ih đru kâo dưi rŭ mdơ̆ng sa boh Sang Yang yuôm bhăn kơ Aê Diê hŏng klei hdĭp bi mơak kơ Ih hlăm klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă. Akâo kơ Ih srăng yua klei hdĭp kâo mtrang klei Guh kơang Ih kơ lu mnuih thâo.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Yôsuê 6:22-7:15

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcSự Thờ Phượng Đẹp Lòng Chúa – 26/7/2021
Bài tiếp theoĐền Thờ Nguy Nga Cho Chúa – 27/7/2021