Ngày 3/5/2017: Đầy Dẫy Ân Tứ Phục Vụ

907

Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se nữa rằng: 2 Nầy, ta đã kêu tên Bết-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa. 3 Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, 4 đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, 5 đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ. 6 Đây, ta lại cho một người phụ việc, tên là Ô-hô-li-áp con trai của A-hi-sa mạc, trong chi phái Đan. Ta cũng đã ban sự thông minh cho mọi người tài năng, hầu cho họ làm các việc ta đã phán dặn ngươi, 7 là hội mạc; hòm bảng chứng, nắp thi ân ở trên hòm, cùng đồ dùng trong hội mạc; 8 bàn thờ cùng đồ phụ tùng, chân đèn bằng vàng ròng và đồ phụ tùng, bàn thờ xông hương, 9 bàn thờ dâng của lễ thiêu cùng đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng; 10 áo lễ, áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả, và bộ áo cho các con trai người, đặng làm chức tế lễ; 11 dầu xức, và hương thơm của nơi thánh. Các người đó phải làm hết thảy theo lời ta đã phán dặn ngươi.
 

 

Câu gốc: “Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ” (câu 3).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời chọn ai và ban điều gì để người ấy chế tác những đồ dùng trong Đền tạm của Ngài? Tài năng và sự khôn ngoan của người phục vụ Chúa từ đâu mà có? Bạn nhận biết mình có những ân tứ thuộc linh nào để phục vụ Chúa?

 

Sau khi dựng xong Đền tạm, Đức Chúa Trời cho ông Môi-se biết những vật dụng cần phải có để dùng trong việc tế lễ tại Đền tạm và ngoài hành lang. Đó là những thứ được làm bằng vàng, bạc, đồng, đá quý, gỗ,… (câu 4-5), cho nên cần phải có bàn tay khéo léo của các nghệ nhân để thực hiện. Đức Giê-hô-va cho ông Môi-se biết đích danh người mà Ngài muốn chọn để chế tác các vật dụng này, đó chính là ông Bết-sa-lê-ên (câu 2). Ông được Chúa ban cho “đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ” (câu 3). Ngoài ông Bết-sa-lê-ên, còn có ông Ô-hô-li-áp và một số người khác cũng được Chúa chọn để phụ việc đục, đẽo, khắc, chạm,… (câu 6). Tất cả những người này đều “phải làm hết thảy theo lời ta đã phán dặn ngươi” (câu 11b).

 

Khi Chúa chọn người nào để làm công việc Chúa thì Ngài ban cho họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, hay “Thần của Đức Chúa Trời,” để có thể thực thi công việc Chúa cách kết quả. Ở đây, Chúa còn cho biết Ngài sẽ ban cho ông Bết-sa-lê-ên sự khôn ngoan, thông sáng và hiểu biết. Điều này cho thấy sự khôn ngoan và tài khéo léo để làm công việc Chúa không phải do con người cố gắng mà có được nhưng đến từ Đức Chúa Trời vì Ngài là nguồn của sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5). Có tài năng nhưng không có sự khôn ngoan của Chúa ban thì dù nhiệt tình làm công việc gì chăng nữa cũng không thể đem lại kết quả ích lợi cho nhà Chúa.

 

Sứ đồ Phao-lô cho biết, ngày nay con cái Chúa cũng được ban cho những ân tứ thuộc linh khác nhau để phục vụ Chúa trong Hội Thánh (Rô-ma 12:4-8; Ê-phê-sô 4:7-13). Mỗi người chúng ta nên tìm hiểu và khám phá những ân tứ Thánh Linh Chúa ban cho mình để sử dụng những ân tứ đó mà phục vụ Chúa. Khi Hội Thánh Chúa có nhu cầu, Ngài không chỉ dùng những người đang giữ những chức vụ trong Hội Thánh mà thôi, nhưng Ngài cũng quan tâm đến những người có tấm lòng, và Ngài sẵn sàng ban ân tứ, khả năng và sự khôn ngoan cho họ để phục vụ. Nếu chúng ta biết tận dụng sự khôn ngoan, khéo léo Chúa ban cho để hầu việc Chúa thì chúng ta càng được Chúa cho thêm để mỗi ngày phục vụ Chúa càng hơn.

Bạn có được đầy dẫy Đức Thánh Linh, sự khôn ngoan và những ân tứ thuộc linh để làm những việc Chúa giao không? Bạn đang sử dụng những ân tứ đó cho công việc Chúa hay đang né tránh vì lý do nào đó?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin vui dùng cuộc đời con và ban cho con được đầy dẫy Thần của Ngài với những ân tứ Chúa ban để con phục vụ Ngài cách kết quả.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 9.

 

Bài trướcHội Thao Thanh Thiếu Niên Tỉnh Bến Tre 2017
Bài tiếp theoBồi Linh Thông Công Trung – Tráng Niên Tại HTTL Tiên Phước, Quảng Nam