Ngày 30/7/2015: Cộng Đồng Đức Chúa Trời Thiết Lập

557

Ê-sai 56:1-12

“Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến Danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những người giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước Ta, thì Ta sẽ đem họ lên trên núi thánh Ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện Ta” (câu 6, 7).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời truyền mệnh lệnh quan trọng nào ở đây? Đi kèm với mệnh lệnh này là lời hứa nào? Bạn đã thực thi mệnh lệnh này ra sao?

 

Giới lãnh đạo Israel thời bấy giờ không quan tâm đến sự an nguy và phúc lợi của dân chúng mà chỉ quan tâm đến quyền lợi riêng tư. Vì thế, những lời lẽ khá nặng trong các câu 9-12 nhằm nói lên sự thất bại của nhà cầm quyền Israel trong việc chăn dân trị nước. Trong bối cảnh đó, Đức Chúa Trời truyền phán qua Tiên tri Ê-sai về đặc điểm, vai trò của cộng đồng mà Ngài thiết lập. Đây là cộng đồng không bị giới hạn bởi biên giới hay lãnh thổ, nhưng mang tính toàn cầu và bao gồm cả Dân Ngoại cũng như những người người bị hoạn (câu 3, 6). Sau khi nói rằng Ngài sẽ hội hiệp những người Israel bị lưu đày, Đức Chúa Trời nói tiếp rằng Ngài sẽ nhóm các dân khác về cùng người Israel. Những “dân khác” này là Dân Ngoại nằm ngoài gia đình của tổ phụ Áp-ra-ham. Vì thế, trong gia đình của Đức Chúa Trời sẽ không còn sự phân biệt giữa người Giu-đa và Dân Ngoại, nhưng tất cả sẽ trở nên một trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 

Tất cả những người này được tiếp nhận vào cộng đồng rộng lớn mà Đức Chúa Trời thiết lập. Họ được ban cho một danh đời đời nếu như họ gìn giữ giao ước của Ngài (câu 5). Cũng cần nói thêm rằng theo luật pháp Môi-se, những người hoạn và người ngoại quốc bị hạn chế không được tham dự trọn vẹn vào sự thờ phượng của người Israel (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43; Phục Truyền 23:1-8). Những giới hạn này bị loại bỏ hoàn toàn trong thời kỳ của Đấng Mết-si-a. Tất cả mọi người đều được lên núi thánh của Đức Chúa Trời, được bước vào nhà cầu nguyện là đền thờ để cùng vui mừng thờ phượng Ngài. Cộng đồng rộng lớn này là cộng đồng được lựa chọn giữa một thế giới không hoàn thiện. Nhiệm vụ của thành viên thuộc cộng đồng này là giữ điều chính trực và thực hành lẽ công chính (câu 1), giữ vững niềm tin và xa lánh điều ác để cộng đồng này mới có thể duy trì và phát triển vững mạnh. Đây cũng là mệnh lệnh mà Đức Chúa Trời truyền cho mỗi chúng ta.

 

Bạn dự phần như thế nào để phát triển cộng đồng rộng lớn mà Chúa thiết lập?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Ngài nhắc con sống ngay lành và xa lánh điều ác để con có thể góp phần hữu hiệu trong việc gây dựng phát triển cộng đồng Cơ Đốc ở địa phương cũng như trên toàn thế giới.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 2.

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tại Tỉnh Ninh Thuận Năm 2015
Bài tiếp theoKhóa Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2015