Ngày 24/4/2017: Lời Hứa của Đấng Nhân Từ

677

Giê-rê-mi 3:12-18

12 Hãy đi, xây về phía bắc, rao lên những lời nầy: Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Y-sơ-ra-ên bội nghịch; hãy trở về! Ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót; ta chẳng ngậm giận đời đời, Đức Giê-hô-va phán vậy. 13 Chỉn ngươi phải nhận lỗi mình: Ngươi đã phạm tội nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; ngươi đã chạy khắp mọi ngả nơi các thần khác ở dưới mỗi cây xanh, mà không vâng theo tiếng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.
14 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi con cái bội nghịch, hãy trở về; vì ta là chồng ngươi. Trong vòng các ngươi, ta sẽ lựa mỗi thành một người, mỗi họ hai người, mà đem đến Si-ôn. 15 Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi. 16 Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa! Người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến, và không làm một cái khác. 17 Trong thời đó người ta sẽ gọi Giê-ru-sa-lem là ngôi của Đức Giê-hô-va, và hết thảy các nước đều nhóm về Giê-ru-sa-lem, về danh Đức Giê-hô-va; mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa. 18 Trong những ngày đó nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Y-sơ-ra-ên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp.
 

Câu gốc: “Trong những ngày đó nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Y-sơ-ra-ên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp” (câu 18).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa của Đức Chúa Trời trong câu 18 có ý nghĩa như thế nào? Với những điều Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta học biết điều gì về Ngài? Bạn cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong đời sống như thế nào?

 

Tiếp theo lời hứa về sự thống nhất, hưng thịnh về tâm linh, Đức Chúa Trời hứa rằng “trong những ngày đó”, nghĩa là trong thời đại Đấng Mê-si-a, sẽ có sự thống nhất trở lại của tuyển dân (câu 18), không còn sự phân chia làm hai như Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Họ sẽ được cùng trở về từ đất phương bắc, là nơi họ đang bị lưu đày làm phu tù ở xứ người, để được sống trên đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ của họ. Phần lãnh thổ họ sẽ sinh sống thuộc về sở hữu của họ, là sản nghiệp của họ, với sự ban phước dư đầy của Đức Chúa Trời, và đó là “một xứ đượm sữa và mật” (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:5). Trải qua nhiều thăng trầm, biến động của lịch sử, chắc rằng hơn ai hết, tuyển dân Y-sơ-ra-ên đã thấm thía và khát khao sự hòa bình, thống nhất trong toàn lãnh thổ về cả thuộc linh, lẫn chính trị. Đức Chúa Trời đã dùng Tiên tri Giê-rê-mi đưa ra hàng loạt lời hứa tốt lành, phước hạnh mà Chúa hứa ban cho tuyển dân của Ngài khi họ quyết định ăn năn trở về cùng Ngài. Một tương lai tràn đầy tươi sáng đang chờ đón chính dân Y-sơ-ra-ên đang sống trong cảnh tối tăm của thân phận phu tù, và cả dân Giu-đa đang bên bờ của sự đoán phạt. Họ sẽ có những lãnh đạo thuộc linh đẹp lòng Chúa, chăn dắt dân Ngài đi trong đường lối tin kính Chúa, vâng phục Ngài. Hơn thế, họ sẽ trải nghiệm sự hiện diện gần gũi của chính Đức Giê-hô-va giữa vòng dân Ngài và một sự thống nhất trọn vẹn với niềm vui mừng khôn tả xiết.

 

Tất cả những lời hứa được Tiên tri Giê-rê-mi nhắc lại để khích lệ, để cảnh tỉnh dân Chúa, và còn cho thấy được tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật lớn lao, sự nhân từ Ngài trổi cao hơn trái đất. Đức Chúa Trời tốt lành luôn dự bị những chương trình thật tuyệt vời cho con dân Ngài, cho dù chúng ta không xứng đáng, bội nghịch. Sứ đồ Phao-lô đã trải nghiệm ngọt ngào, sâu sắc tình yêu thương lớn lao ấy nên ông đã bày tỏ trong Rô-ma 5:8 rằng “…Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Chính tình yêu của Chúa đã kéo chúng ta lại với Ngài. Bạn kinh nghiệm và cảm nhận tình yêu Chúa ngọt ngào với bạn ra sao? Lời hứa nào Đức Chúa Trời dành cho bạn để bạn cảm nhận Ngài rất yêu bạn?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời của tình yêu và sự nhân từ! Cảm tạ Chúa vì những chương trình tốt lành cùng lời hứa quý báu Ngài đã dành cho con. Xin cho con luôn cảm nhận và ghi khắc tình yêu Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ga-la-ti 5-6.

 

Bài trướcDuy Xuyên, Ngày Trở Lại
Bài tiếp theoQuảng Nam: Khám Bệnh, Phát Thuốc Từ Thiện Tại Xã Tiên Lập, Huyện Tiên Phước