Ngày 23/5/2017: Tìm Người Công Chính

767

Giê-rê-mi 5:1-5

1 Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem. Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy. 2 Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! Ấy cũng là thề dối!
3 Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự trung tín sao? Ngài đánh chúng nó, chúng nó chẳng biết lo buồn, Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng trở lại. 4 Tôi bèn nói: Đó thật là kẻ nghèo hèn, ngu muội, vì không biết đường lối của Đức Giê-hô-va, luật pháp của Đức Chúa Trời mình. 5 Tôi sẽ đến cùng những người sang trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va, sự công bình của Đức Chúa Trời mìnhSong, những người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây!

 

Cầu nguyện: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:10-11).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời bảo Tiên tri Giê-rê-mi đi tìm bao nhiêu người công chính trên đất? Tiên tri Giê-rê-mi đi tìm ở những thành phần nào, và ông có tìm được hay không? Theo Rô-ma 3:21-26, ai là người được Đức Chúa Trời xưng công chính? Bạn có được Chúa xưng công chính chưa?

 

Đọc phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta dễ dàng liên tưởng đến câu chuyện tổ phụ Áp-ra-ham đã cầu thay cho dân thành Sô-đôm. Một cuộc mặc cả tìm người công chính giữa Đức Chúa Trời với tổ phụ Áp-ra-ham, với mục đích khi tìm được người công chính trên đất thì Chúa sẽ không hủy diệt thành Sô-đôm (Sáng Thế Ký 18:16-32). Con số đầu tiên được ông Áp-ra-ham đưa ra là 50 người công chính trong thành, và cuối cùng con số giảm xuống chỉ còn 10 người. Thế nhưng, kết quả cuối cùng, thành phố Sô-đôm vẫn bị hủy diệt vì ông Áp-ra-ham hoàn toàn không tìm được người làm điều công chính nào tại thành Sô-đôm cả. Trở lại bối cảnh của thời Tiên tri Giê-rê-mi. Không phải con số 10 người công chính, mà Đức Chúa Trời chỉ đòi hỏi ông tìm được một người công chính thôi, thì Ngài cũng sẽ đổi ý không giáng tai vạ xuống cho dân chúng. Tiên tri Giê-rê-mi rất lạc quan, có lẽ vì ông nghĩ rằng chắc chắn sẽ có ở đâu đó một người công chính, tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Đối tượng đầu tiên ông nghĩ đến là những người nghèo khó trong xã hội, nhưng ông không tìm thấy trong vòng họ một người công chính nào cả. Ông lại tiếp tục chuyển hy vọng sang đối tượng giàu sang, với suy nghĩ rằng họ sáng suốt, biết luật pháp của Chúa nên có thể lắm ông sẽ tìm được người cần tìm. Thế nhưng, ông đã hoàn toàn thất vọng. Tất cả đều không tìm cầu Đức Giê-hô-va, mà xây bỏ luật pháp của Ngài, đi theo ý tưởng của lòng ác mình.

 

Nếu Tiên tri Giê-rê-mi thi hành chức vụ ngày nay, liệu ông có tìm được một người công chính nào không? Chắc chắn là không vì Lời Chúa khẳng định rằng chẳng có một người công chính nào trên đất, dẫu một người cũng không (Rô-ma 3:10). Không phải sự giàu sang hay nghèo khó, trí thức hay bình dân… quyết định người đó công chính hay không. Song điều quan trọng nhất mang tính quyết định là phải có lòng tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời biết rằng nếu bởi sức riêng thì không ai có thể làm trọn luật pháp của Ngài để được xưng công chính, song ai tin vào sự chuộc tội của huyết Chúa Giê-xu đã đổ ra trên thập tự giá thì được xưng công chính, và Đức Chúa Trời gọi người đó là người công chính (Rô-ma 3:21-26).

 

Bạn có nghĩ mình là người công chính mà Chúa cần tìm không? Sự công chính của bạn được lập trên nền tảng nào?

 

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con đặt lòng tin sắt son nơi huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu, thành tâm tìm kiếm Chúa, tin cậy Ngài để không làm Ngài buồn lòng và chính con không phải đón nhận hình phạt kinh khiếp vì không vâng lời, chống nghịch Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 14.

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bài tiếp theoLễ Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Miệt Mới – Tỉnh Quảng Trị