Ngày 20/5/2016: Chúa Giê-xu, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu

1620

Giăng 8:21-30

“Vậy Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Khi các ngươi treo Con Người lên, bấy giờ sẽ biết Ta là ai, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha Ta đã dạy Ta” (câu 28 BTT).

“Vì vậy, Đức Chúa Giê-xu nói rằng: “Khi các ngươi treo Con Người lên, lúc ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đấng Hằng Hữu, và biết Ta không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ công bố những điều Cha dạy Ta” (câu 28 BTTHĐ).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Đối chiếu Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13, 14 với Giăng 8:24, 28, chúng ta biết Chúa Giê-xu xưng “Ta Là” hàm ý muốn nói Ngài là ai? Sự chết của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trên thập tự giá quan trọng như thế nào với con người tội lỗi? Bạn tin Chúa Giê-xu là ai? Bạn sống thế nào với niềm tin đó?

 

Trong câu 24 và câu 28, Chúa Giê-xu nói hai lần cụm từ: “Ta là Đấng đó” và “Ta là ai.” Trong nguyên văn không có các chữ “Đấng đó” và “ai”, mà chỉ là “TA LÀ,” có nghĩa là Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Đây là Danh của Đức Chúa Trời mặc khải cho ông Môi-se khi Ngài sai ông đi đến với Pha-ra-ôn đặng dắt dân chúng ra khỏi xứ Ai Cập. Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13, 14 chép: “Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Này, tôi sẽ đi đến dân Israel, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Israel như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” Khi Chúa phán “Ta Là” với người Giu-đa lần thứ nhất trong câu 24, họ thắc mắc với Chúa “Vậy Thầy là ai?” Và khi Chúa phán “Ta Là” lần thứ hai thì có nhiều người tin Ngài (câu 30).

 

Chúa Giê-xu cho thấy Ngài là Đấng Toàn Tri, và Ngài liên tục bày tỏ thần tính của Ngài khi khẳng định Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Mê-si-a, tức Đấng Christ (Cơ Đốc). Sự dạy dỗ và sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là hành động của tình yêu Đức Chúa Trời, của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi khi họ bằng lòng tin nhận Ngài (Giăng 3:16). Chúa nhấn mạnh “vì nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi” (câu 24). Tin hay không tin không phải là việc bình thường nhưng là vấn đề hết sức quan trọng vì liên quan đến sự sống và sự chết của tâm linh. Nếu không tin Chúa Giê-xu là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đức Chúa Trời Toàn Tri, là Đấng cứu chuộc thì chắc chắn sẽ chết trong tội lỗi, tức bị hư mất đời đời. Chung quanh chúng ta còn quá nhiều người chưa biết Chúa là ai để họ tin Ngài. Mỗi chúng ta cần làm gì để nhiều người được biết Chúa và được cứu?

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đã đến thế gian làm người, chịu chết để cứu chuộc chính con. Con tin Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng cứu chuộc. Xin cho con hết lòng rao truyền Danh Ngài ra cho nhiều người được cứu.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 15-16.

Bài trướcNgày 19/5/2016: Chúa Giê-xu, Đấng Toàn Tri
Bài tiếp theoBan Tráng Niên HTTL Cần Giuộc: Cảm Tạ Chúa 10 Thành Lập, Bồi Linh – Thông Công